Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Lingisa UJesu Ngoku . . .

Lingisa UJesu Ngoku . . .

RHAWUKELA

UJesu akhange aqalane neentjhijilo namkha atshwenywe zizinto ezinengi abantu abaqalana nazo, ngombana bekanganasono. Nanyana kunjalo, bekabarhawukela abantu. Bekazimisele ukwenza nanyana yini bona abasize. Kwamambala, ukurhawukela abantu kwamenza bona abasize. Cabangisisa ngeembonelo zalokho eZahlukweni 32, 37, 57, 99.

NGENEKA

Bekulula ngabantu bayo yoke iminyaka—abadala nabancani—bona bakhulume noJesu ngombana bekangeneka, begodu angathwali amahlombe. Abantu bebaya kuJesu batjhaphulukile ngombana bebabona ukuthi uyabathanda. Tjheja iimbonelo zalokho eZahlukweni 25, 27, 95.

THANDAZA

UJesu bekathululela ihliziywakhe kuYise qobe, bekakwenza anabafundi bakhe namkha ayedwa. Bekathandaza kanengi, ingasi ngesikhathi sokudla kwaphela. Bekathandaza kuYise abawe isinqophiso nakufuze enze iinqunto eziqakathekileko, begodu ngezinye iinkhathi bekathandaza athokoze uYise bekamdumise. Tjheja iimbonelo zalokho eZahlukweni 24, 34, 91, 122, 123.

UNGABIMARHAMARU

Ngezinye iinkhathi bekadiniwe afuna ukuphumula, kodwana nanyana kunjalo bekabeka abantu qangi. Bekangazicabangeli yena kwaphela. Nakiyo indaba le, usibekele isibonelo ekufuze sisilingise. Funda bona ifanelo le ivezwe njani eZahlukweni 19, 41, 52.

LIBALELA

UJesu wenza okungaphezulu kokufundisa ngokulibalela—naye wabalibalela abanye abantu kuhlanganise nabafundi bakhe. Cabangisisa ngokuthi ungamlingisa njani eZahlukweni 26, 40, 64, 85, 131.

TJHISEKA

Kwabikezelwa kusesengaphambili ukuthi amaJuda angekhe amamukele uMesiya, begodu amanabakhe azombulala. Bekungaba lula ngoJesu bona azibabalele, angabi nendaba nabantu. Kunokuthi enze njalo, watjhiseka wafundisa abantu iqiniso. Wabekela boke abalandeli bakhe abaphikiswako isibonelo sokutjhiseka. Qala iZahluko 16, 72, 103.

THOBEKA

UJesu bekabadlula ngezinto ezinengi abantu abanesono, bekanelwazi begodu ahlakaniphile. Bekanamandla begodu ahlakaniphe ukudlula boke abantu ebekaphila nabo, ngombana bekanganasono. Nanyana kunjalo, wenzela abanye izinto ngokuzithoba. Uzokufumana imininingwana eyengeziweko ngendaba le eZahlukweni 10, 62, 66, 94, 116.

BEKEZELA

UJesu wababekezelela ngokubuyelelweko abapostoli bakhe nabanye abantu nababhalelwa kumlingisa namkha ukwenza izinto abatjela zona. Wabuyelela izinto ebegade abafundisa zona ngesineke, abasiza bona batjhidele kuJehova. Funda ngokubekezela kwakaJesu eZahlukweni 74, 98, 118, 135.