Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 6

Umntwana Othenjisiweko

Umntwana Othenjisiweko

LUKASI 2:21-39

  • UJESU UYASOKWA BEGODU NGOKUKHAMBA KWESIKHATHI ULETHWA ETHEMPELINI

Kunokuthi babuyele eNazaretha, uJosefa noMariya bahlala eBhetlehema. UJesu nakanamalanga abunane, uyasokwa, njengombana kutjho umThetho kaZimu kuma-Israyeli. (Levitikusi 12:2, 3) Kulisiko ukuthiya umntwana womsana igama ngelangelo. Bathiya indodanabo ngokuthi nguJesu, njengombana ingilozi uGabhariyeli yabatjela.

Kudlula isikhathi esingaphezu kwenyanga, uJesu sekanamalanga ama-40. Bamsaphi-ke nje ababelethi bakhe? Bamusa ethempelini eJerusalema, okulibanga elifitjhani ukusuka lapha bahlala khona. UmThetho uthi ngemva kwamalanga ama-40 abelethe umsana, umma kufuze alethe umnikelo wokuhlanjululwa ethempelini.—Levitikusi 12:4-8.

UMariya wenza njalo. Bona anikele, uletha iinyoni ezimbili ezincani. Lokhu kusitjela okuthileko ngobujamo bomnotho bakaJosefa noMariya. Ngokutjho komThetho, kufanele kunikelwe ngemvana eduna nenyoni. Kodwana, nangabe umma akanayo imvana eduna, amajuba amabili wommango namkha amajuba amabili amancani wekhaya alingene. Bujamo bakaMariya-ke lobo, yeke unikela ngalokho anakho.

Ethempelini, indoda ethileko elupheleko ibandamela kuJosefa noMariya. Ibizo layo nguSimiyoni. Yembulelwa nguZimu bona angeze yafa ingakaboni uKrestu kaJehova othenjisiweko nofana uMesiya. Namhlanjesi uSimiyoni unqotjhiswa mmoya ocwengileko bona aye ethempelini, lapha afumana khona uJosefa noMariya nesana labo. USimiyoni usingatha umntwana.

Asingathe uJesu, uSimiyoni uthokoza uZimu, uthi: “Nje-ke, Kosi eMbusi, incekwakho seyingafa ngokuthula, njengokutjho kwakho, ngombana amehlwami abone indlela ozokuletha ngayo isindiso oyilungiselele bona ibonwe babantu boke, umkhanyo wokususa ubumnyama obugubuzese iintjhaba nephazimulo yabantu bakho u-Israyeli.”—Lukasi 2:29-32.

UJosefa noMariya kuyabamangaza lokhu abakuzwako. USimiyoni uyababusisa begodu utjela uMariya ukuthi indodanakhe ‘izokuba sizathu sokuwa nokuvuka kwabanengi kwa-Israyeli’ begodu yena uMariya, uzokuba nesizi njengokungathi uhlatjwe ngesabula ede.—Lukasi 2:34.

Kunomunye godu umuntu osethempelini ngelangeli. Ngumphorofidikazi u-Ana, oneminyaka ema-84. Kuhlekuhle, akatshwili ethempelini. Ngesikhathesi, uza kuJosefa noMariya nomntwana uJesu. U-Ana uthoma ukuthokoza uZimu begodu ukhuluma ngoJesu kibo boke abalalelako.

Cabanga indlela uJosefa noMariya abathaba ngayo ngezinto ezenzeka ethempelini! Eqinisweni, koke lokhu kutjengisa ukuthi indodanabo ingoThenjisiweko kaZimu.