Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 10

Umndeni WakoJesu Uya EJerusalema

Umndeni WakoJesu Uya EJerusalema

LUKASI 2:40-52

  • UJESU ONEMINYAKA ELITJHUMI NAMBILI UBUZA ABAFUNDISI IMIBUZO

  • UJESU UBIZA UJEHOVA NGOKUTHI “BABA”

Kusetwasahlobo. Sikhathi sokobana umndeni kaJosefa kuhlanganise abangani neenhlobo, uthathe ikhambo laqobe mnyaka lokuya eJerusalema. Uya lapho bona uyokugidinga iPhasika njengombana kutjho umThetho. (Duteronomi 16:16) Ukusuka eNazaretha wehlele eJerusalema kungaba likhambo elithatha amakhilomitha ali-120. Lesi sikhathi esithabisako nesimajadu kibo boke. UJesu, osekaneminyaka eli-12 ukuqale ngabomvu ukuya emnyanyeni nokufumana ithuba lokuba sethempelini godu.

Ekhabo lakaJesu, iPhasika akusiyinto yelanga linye. Ngelanga elilandela lePhasika kuthoma uMnyanya weSikwa esinganaSibiliso othatha amalanga alikhomba. (Markosi 14:1) UMnyanya lo uqalwa njengengcenye yesikhathi sePhasika. Ukusuka ekhabo eNazaretha, ukuhlala eJerusalema, nokubuyela ekhabo kuthatha pheze iimveke ezimbili. Kodwana umnyaka lo, ngebanga lalokho okwenzekako okubandakanya uJesu, kuthatha isikhathi eside. Lokho kubangelwa mraro ovela nababuya eJerusalema.

Nabasendleleni, uJosefa noMariya bacabanga ukuthi uJesu uphakathi kweenhlobo nabangani abakhamba nabo. Kodwana nabajamako ebusuku bona baphumule, abamboni. Nje-ke bayomfuna phakathi kwalabo abakhambisana nabo, kodwana akekho. Umsanyanabo akafumaneki! Nje-ke uJosefa noMariya babuyela emva eJerusalema bayomfuna.

Bamfuna ilanga loke, kodwana abamfumani. Abamfumani nangelanga lesibili. Ngelanga lesithathu bafumana indodanabo isethempelini, elinamawolo amanengi. Babona uJesu ahlezi phakathi kwabafundisi bamaJuda. Ubalalele, ubabuza imibuzo, begodu bararwe yindlela azwisisa ngayo.

UMariya uyambuza, “Mntwanami kubayini usenza into enje? Mina noyihlo besitshwenyekile ngawe sikhamba sifunana nawe.”—Lukasi 2:48.

UJesu kuyamrara ukuthi bebangazi ukuthi ukuphi. Uyababuza, “Beningifunelani? Anazi ukuthi kufuze ngibe sendlini kaBaba?”—Lukasi 2:49.

Nje-ke njengombana sebahlangene, uJesu ubuyela ekhaya eNazaretha noJosefa noMariya begodu uragela phambili azithoba kibo. UJesu uragela phambili athuthuka ngokuhlakanipha, akhula kuhle. Nanyana asesemncani, uthandwa nguZimu nabantu. Kusukela ebuntwaneni bakhe, uJesu uba sibonelo esihle ingasi ekulotjheni uZimu kwaphela kodwana nekuhlonipheni ababelethi bakhe.