Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 8

Babalekela Umbusi Omumbi

Babalekela Umbusi Omumbi

MATEWU 2:13-23

  • NABABELETHI BAKHE BABALEKELA EGIBHIDE

  • UJOSEFA UFUDUSELA UMNDENAKHE ENAZARETHA

UJosefa uvusa uMariya ngombana umphathele iindaba ezirhabako. Ingilozi kaJehova isand’ ukubonakala kuye ebhudangweni, ithi: “Vuka, uthathe umntwana nonina niye eGibhide, nihlale lapho bekube kulapho nginitjela ukuthi nibuye, ngombana uHerode uzokuzuma umntwana bona ambulale.”—Matewu 2:13.

Ngaphandle kokuriyada, uJosefa, uMariya nendodanabo babaleka ngomnyama. Babaleke ngesikhathi esifaneleko, ngombana uHerode uzwa ukuthi amadoda athukula ngeenkwekwezi amkhohlisile. Phela bekawatjele ukuthi abuye azombikela. Kodwana wona avele azikhambela angakambikeli litho. Nje-ke uHerode ubhoka ngobukhali. Njengombana asafuna ukubulala uJesu, ukhupha umyalo wokuthi kubulawe boke abesana abaneminyaka emibili kuya phasi eBhetlehema neendaweni eziyibhodileko. Usekela ukubala kwakhe iminyaka yabesana ekufuze babulawe kilokho akuzwe emadodeni athukula ngeenkwekwezi avela ePumalanga.

Ukurhayilwa kwabo boke abesana yinto ehlahlathelisa umzimba! Asazi ukuthi bangaki abesanyana ababulawako, kodwana isililo nokurhahlawula kwabomma abahlongakalelweko kuzalisa isiphorofido seBhayibheli esanikelwa nguJoromiya, umphorofidi kaZimu.—Joromiya 31:15.

Kwenzeka koke lokhu, uJosefa nomndenakhe babalekele eGibhide, begodu basahlala khona. Kodwana ngobunye ubusuku ingilozi kaJehova ibonakala kuJosefa ngebhudango godu. Ingilozi ithi, “Vuka uthathe umntwana nonina niye enarheni yakwa-Israyeli, ngombana labo egade bafuna ukumbulala sebahlongakele.” (Matewu 2:20) Yeke uJosefa uphetha ngokuthi umndenakhe sewungabuyela enarheni yekhabo. Ngalokho kuzaliseka esinye isiphorofido seBhayibheli —iNdodana kaZimu ibizwa bona iphume eGibhide.—Hosiya 11:1.

Kubonakala ngasuthi uJosefa ufuna bona umndenakhe uhlale eJudiya, mhlamunye eduze nedorobho leBhetlehema, lapho ebebahlala khona ngaphambi kokubalekela eGibhide. Kodwana uzwa ukuthi indodana kaHerode embi u-Arikhilawosi seyiyikosi yeJudiya. Nje-ke, uZimu ulemukisa uJosefa asebenzisa elinye ibhudango. Ngalokho uJosefa nomndenakhe batjhinga etlhagwini begodu bahlala edorobheni leNazaretha esifundeni seGalile, kude nekaba yepilo yekolo yobuJuda. UJesu ukhulela emphakathini lo, okuzalisa esinye isiphorofido esithi: “Uzokubizwa ngokobana mNazaretha.”—Matewu 2:23.