Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 4

UMariya—Usidisi Kodwana Akakatjhadi

UMariya—Usidisi Kodwana Akakatjhadi

MATEWU 1:18-25 LUKASI 1:56

  • UJOSEFA UZWA BONA UMARIYA USIDISI

  • UMARIYA UBA MKAJOSEFA

Sekuyinyanga yesine uMariya asidisi. Khumbula bona uhleli iinyanga zokuthoma zokuba sidisi kwakhe emibundwini yeJudiya esesewula, avakatjhele isihlobo sakhe u-Elisabethi. Kodwana nje uMariya ubuyele ekhaya eNazaretha. Msinyana woke umuntu uzokwazi ukuthi usidisi. Akhucabange ukuthi bujamo obugandelela kangangani lobu!

Okwenza ubujamobu bube bumbi khulu kukobana sekathembisene umtjhado noJosefa umbazi. Uyazi nokuthi ngokomThetho uZimu awunikela ama-Israyeli, umfazi othembisene nendoda umtjhado kodwana ngokuzithandela aye emabhayini nenye indoda kufuze akghadlhwe ngamatje afe. (Duteronomi 22:23, 24) Nokho ngitjho nanyana uMariya angakhange aziphathe kumbi, kungenzeka uyazibuza ukuthi uzomhlathululela njani uJosefa ngokuba sidisi kwakhe nokuthi kuzokwenzekani.

Besele kuziinyanga ezintathu uMariya angekho, nje-ke singaqiniseka ukuthi uJosefa ululukela ukumbona. Nabahlanganako, uMariya uyamtjela ngobujamo bakhe, ulinga ngamandla ukumhlathululela ukuthi ukuba sidisi kwakhe kwenzeke ngommoya kaZimu ocwengileko. Njengombana ungacabanga, kubudisi bona uJosefa ayizwisise begodu ayikholwe indaba le.

UJosefa uyazi bona uMariya mfazi olungileko nokuthi waziwa ngokuziphatha kwakhe okuhle. Umthanda kwamambala. Nokho, naphezu kwalokho akutjhoko, kuJosefa kubonakala ngasuthi kunendoda emenze waba sidisi. UJosefa akafuni bona abulawe ngokukghadlhwa ngamatje, namkha ahlaziswe tjhatjhalazi; nje-ke uqunta ukumdivosa ngemsitheleni. Ngesikhatheso abantu abathembisene umtjhado bebaqalwa  njengabantu abatjhadileko, bekutlhogeka idivosi bona kuqedwe isithembisweso.

UJosefa uyakhamba uyokulala asacabanga ngendaba le. Ingilozi kaJehova ibonakala kuye ebhudangweni ithi: “Ungasabi ukutjhada noMariya, ngombana lokho azithwele khona ukufumene ngommoya ocwengileko. Uzokubeletha indodana, kufuze uyithiye bona nguJesu, ngombana izokusindisa abantu ezonweni zabo.”—Matewu 1:20, 21.

UJosefa nakavukako, kumthabisa kwamambala ukuthi kwanjesi indaba le izwakala ngconywana! Ngaphandle kokuriyada, wenza lokho ingilozi ethe akwenze. Uthatha uMariya umusa ekhaya. Kuhlekuhle, lesi sisenzo satjhatjhalazi esinjengomnyanya womtjhado, esitjengisa ukuthi uJosefa noMariya nje batjhade ngokomthetho. Nanyana kunjalo, uJosefa akayi emabhayini noMariya asazithwele uJesu.

Ngemva kweenyanga ezithileko, uJosefa noMariya, obesekazokubeletha, kufuze bazilungiselele ukuthatha ikhambo lokusuka emzinabo eNazaretha. Kazi bayaphi njengombana uMariya aseduze nokubeletha?