Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 2

UJesu Uyadunyiswa Ngaphambi Kobana Abelethwe

UJesu Uyadunyiswa Ngaphambi Kobana Abelethwe

LUKASI 1:34-56

  • UMARIYA UVAKATJHELA ISIHLOBO SAKHE U-ELISABETHI

Ngemva kobana ingilozi uGabhariyeli itjele intombi enguMariya ukuthi izokubeletha indodana ezokubizwa ngokuthi nguJesu, begodu ezokuba yiKosi ngokungapheliko, uMariya uyayibuza uthi: “Lokhu kuzokwenzeka njani, njengombana ngingakhenge ngiye emabhayini nendoda?”—Lukasi 1:34.

UGabhariyeli uthi kuye, “Ummoya ocwengileko uzokuba nawe, namandla woPhezukoke azokuba phezu kwakho. Ngebangelo umntwana ozombeletha kuzokuthiwa ucwengile, yiNdodana kaZimu.”—Lukasi 1:35.

Mhlamunye bona asize uMariya amukele umlayezo lo, uGabhariyeli unaba uthi: “U-Elisabethi isihlobo sakho naye uzithwele indodana nanyana sele aluphele, begodu le yinyanga yesithandathu azithwele, umfazi ebekuthiwa uyinyumba; ngombana akukho okungenzeki ngoZimu.”—Lukasi 1:36, 37.

UMariya uyakwamukela okutjhiwo nguGabhariyeli, njengombana lokho sikubona ependulwenakhe. Uyarhuwelela uthi, “Ngiyincekukazi kaJehova! Akwenzeke njengokutjho kwakho.”—Lukasi 1:38.

Ngemva kobana uGabhariyeli akhambile, uMariya ulungiselela ukuyokuvakatjhela u-Elisabethi, ohlala nendodakwakhe, uZakariya, eduze neJerusalema emibundwini yeJudiya. Leli likhambo elingathatha amalanga amathathu namkha amane nawehla usuka eNazaretha lapha uMariya ahlala khona.

Ekugcineni uMariya ufika emzini kaZakariya. Njengombana angena, ulotjhisa isihlobo sakhe u-Elisabethi. Khonokho u-Elisabethi uzala ummoya ocwengileko, bese uthi kuMariya: “Ubusisiwe wena ebafazini boke, ubusisiwe nomntwana ozombeletha! Kazi bengiyini bona ngivakatjhelwe ngunina leKosami? Ngithe nangikuzwa ulotjhisa, umntwana osesibelethweni sami wathaba khulu beweqayeqa.”—Lukasi 1:42-44.

Ngokuthokoza okusuka ehliziyweni, uMariya uphendula uthi: “Umphefumulwami udumisa uJehova, begodu ummoyami awukghoni ukuhlala ungathabi ngoZimu uMsindisami, ngombana ubone ukunyazeka kwencekukazakhe. Kusukela kwanjesi, zoke iinzukulwana zizongibiza ngokuthi ngingothabileko, ngombana onaMandla ungenzele izinto ezihle.” Tjheja bona naphezu komusa enzelwe wona, uMariya usa loke idumo kuZimu. Uthi, ‘Ibizo lakhe licwengile, begodu kusukela kwesinye isizukulwana ukuya kwesinye umusakhe ukilabo abamsabako.’—Lukasi 1:46-50.

Ngamezwi aphefumulelweko asiphorofido, uMariya uragela phambili adumisa uZimu, athi: “Wenze imisebenzi yamandla ngesandla sakhe; uphadlhalalise boke abazikhakhazisako eenhliziyweni zabo. Wehlise ababusi eenhlalweni zabo zobukhosi waphakamisa abathobekileko; usuthise abalambileko ngezinto ezihle, abanjingileko ubakhambise banganalitho. Uyisizile incekwakhe u-Israyeli, wakhumbula umusakhe ngokungapheliko, njengombana akhuluma kibokhokho bethu, ku-Abrahama neenzukulwaneni zakhe.”—Lukasi 1:51-55.

UMariya uhlala no-Elisabethi pheze iinyanga ezintathu, amsiza njengombana besele kuziimveke zokugcina bona u-Elisabethi abelethe. Qala bona kuhle kangangani ukuthi abafazi ababilaba abathembekileko, abazithwele abantwana ngokusizwa nguZimu, bandawonye esikhathinesi sokuphila kwabo!

Tjheja indlela uJesu adunyiswa ngayo ngitjho nangaphambi kobana abelethwe. U-Elisabethi wambiza ngokuthi ‘Kosami,’ nomntwana osesibelethweni sakhe “wathaba khulu beweqayeqa” uMariya nakalotjhisako. Lokhu kuhluke khulu endleleni abanye abamphatha ngayo yena nomntwanakhe ongakabelethwa, njengombana sizokubona.