Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 5

Ukubelethwa KwakaJesu—Kwenzeka Nini Begodu Kuphi?

Ukubelethwa KwakaJesu—Kwenzeka Nini Begodu Kuphi?

LUKASI 2:1-20

  • UJESU UBELETHELWA EBHETLEHEMA

  • ABELUSI BAVAKATJHELA UMNTWANA ONGUJESU

UKhesari Arhostosi, umbusi weeNarha eziBuswa yiRoma ukhuphe umyalo wokobana boke abantu bayokutloliswa. Nje-ke uJosefa noMariya kufuze baye edorobheni uJosefa abelethelwe kilo, eBhetlehema, esewula yeJerusalema.

Akunabususo benyawo eBhetlehema njengombana abantu bazele ukuzokutlolisa. Okukuphela kwendawo yokuhlala uJosefa noMariya abayifumanako kusesitalini, isibaya sabodumbana nezinye iinlwana. Kulapho-ke uJesu abelethelwa khona. UMariya umphuthela ngamatjhila amlalise ngemkhonjeni, indawo okubekwa kiyo ukudla kweenlwana.

Kufuze bona uZimu waba nesandla ekutheni uKhesari Arhostosi abeke umthetho wokutlolisa lo. Kubayini? Ngombana lokho kwenza bona uJesu abelethelwe eBhetlehema, idorobho ukhokhwakhe iKosi uDavida abelethelwa kilo. ImiTlolo yabikezela kade ukuthi uMbusi othenjisiweko uzokubelethelwa edorobheneli.—Mikha 5:2.

Lobu busuku obuqakatheke kwamambala! Ngaphandle emmangweni, isiqhema sabelusi sikhanyiswa mkhanyo omkhulu. Yiphazimulo kaJehova! Enye yeengilozi zakaZimu ithi kubelusi: “Ningasabi, ngombana nginilethele iindaba ezimnandi zethabo elikhulu boke abantu abazokuba nalo. Ngombana namhlanjesi edorobheni uDavida abelethelwa kilo, nibelethelwe umsindisi, onguKrestu iKosi. Nakhu enizombona ngakho: Nizokufumana umntwana aphuthelwe ngamatjhila, alaliswe ngemkhonjeni.” Khonokho, kuvela nezinye iingilozi ezinengi zithi: “Idumo kuZimu phezulu, nokuthula ephasini ebantwini abamukelwa nguye.”—Lukasi 2:10-14.

Iingilozi naziqeda ukukhamba, abelusi bathi: “Asikhambeni siye eBhetlehema siyokubona okwenzekileko, lokho uJehova asitjele khona.” (Lukasi 2:15) Barhabela khona begodu bafumana isana elinguJesu lapho ingilozi ethe bazomfumana khona. Abelusi nabacoca ngalokho ingilozi ebatjele khona, woke umuntu oyizwako indaba leyo uyarareka. UMariya yena uyakuthanda akuzwako begodu ucabangisisa ngakho ehliziywenakhe.

Namhlanjesi abantu abanengi bakholelwa ukuthi uJesu wabelethwa ngomhlaka-25 Disemba. Kodwana endaweni yeBhetlehema, uDisemba yinyanga yezulu namakhaza. Ngasikhathi, liyakhithika nokukhithika. Ngesikhatheso somnyaka, abelusi bengekhe babe ngaphandle emmangweni nemihlambabo. Godu, umbusi weRoma bekangekhe ayale abantu ebesele banommoya wokuvukela umbuswakhe bona bakhambe amalanga emakhazeni wobusika akghadzisa umongo bayokutlolisa. Nje-ke, kusemtarini bona uJesu wabelethwa ngo-Oktoba.