Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 9

Ukhulela ENazaretha

Ukhulela ENazaretha

MATEWU 13:55, 56 Markosi 6:3

  • UMNDENI KAJOSEFA NOMARIYA UYAKHULA

  • UJESU UFUNDA UMSEBENZI WEZANDLA

UJesu ukhulela eNazaretha, idorobho elincani nelingakaqakatheki kangako. Isetlhagwini, enarheni emibundu yendawo ebizwa ngokuthi yiGalile, nawuya ngetjhingalanga yelitshakazi elaziwa ngokuthi liLwandle leGalile.

UJosefa noMariya bathuthela la, basuka eGibhide mhlamunye uJesu nakaneminyaka emibili. Kubonakala ngasuthi okwanje, nguye yedwa umntwana. Kodwana, ngokukhamba kwesikhathi, abafowabo ngombelethi munye bayabelethwa—uJakopo, uJosefa, uSimoni noJudasi. UJosefa noMariya baba nabanye abantwana ababantazana, abodadwabo kaJesu ngombelethi munye. Pheze uJesu ulanywa bafowabo nabodadwabo abasithandathu.

Nokho-ke, uJesu uneenhlobo. Sele sazi ngo-Elisabethi nendodanakhe uJwanisi. Bona bahlala kude esewula, eJudiya. Abahlala eduze eGalile, nguSalome, ekungenzeka bona ngudadwabo kaMariya, umani kaJesu. Indoda kaSalome nguZebediya. Amadodanabo amabili nguJakopo noJwanisi, bona bomntamama bakaJesu. Asazi bona uJesu nabesanaba baba nesikhathi esingangani baboke nabasakhulako, kodwana nasele bakhulile baba bangani abakhulu, begodu baba bapostoli bakaJesu.

UJosefa kufuze asebenze budisi bona ondle umndenakhe okhulako. Umsebenzakhe kubaza. UJosefa ukhulisa uJesu njengendodanakhe ayibelethako, kungalokho abanye babiza uJesu  ngokuthi “yindodana yombazi.” (Matewu 13:55) UJosefa ufundisa uJesu ukuba mbazi, begodu ufunda kuhle. UJesu ufunda kuhle kangangokuthi ngemva kwesikhathi abantu nabakhuluma ngaye bathi: “Kanti lo akasimbazi na?”—Markosi 6:3.

Emndenini kaJosefa, ukulotjha uJehova yinto eqakatheke khulu. UJosefa noMariya bafundisa abantwana babo ngoZimu ‘nabahlezi emzinabo, nabakhamba endleleni, nabalalako nalokha bavuka’ njengokutjho komThetho kaZimu. (Duteronomi 6:6-9) Kunesinagogo eNazaretha. Siyaqiniseka bona uJosefa usa umndenakhe qobe uyokulotjha uZimu khona. Kusemtarini bona uJesu bekajayele ukuya esinagogeni, ngombana ngokukhamba kwesikhathi uLuka nakalandisa ngaye wathi: “NgeSabatha waya ngesinagogini njengombana bekajayele ukwenza.” (Lukasi 4:16) Umndeni lo, ukuthabela khulu ukuya qobe ethempelini lakaJehova eJerusalema.