Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 1

Okwenzeka Ngaphambi Kokuthi UJesu Athome Umsebenzakhe

“Yena uzokuba mkhulu.”​—Lukasi 1:32

Okwenzeka Ngaphambi Kokuthi UJesu Athome Umsebenzakhe

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 1

Imilayezo Emibili Evela KuZimu

Ingilozi uGabhariyeli yethula imilayezo obekubudisi ukuyikholwa.

ISAHLUKO 2

UJesu Uyadunyiswa Ngaphambi Kobana Abelethwe

U-Elisabethi nomntwanakhe ongakabelethwa bamdumisa njani uJesu?

ISAHLUKO 3

Kubelethwa Umuntu Ozokulungisa Indlela

Ngemva kobana uZakariya athome ukukhuluma ngokusimangaliso, watjho isiphorofido esiqakathekileko.

ISAHLUKO 4

UMariya—Usidisi Kodwana Akakatjhadi

Kghani uJosefa uyamkholwa uMariya nakathi usidisi, kodwana akakenziwa ngenye indoda kodwana ngommoya ocwengileko?

ISAHLUKO 5

Ukubelethwa KwakaJesu—Kwenzeka Nini Begodu Kuphi?

Sazi njani ukuthi uJesu azange abelethwe ngomhlaka-25 Disemba?

ISAHLUKO 6

Umntwana Othenjisiweko

UJosefa noMariya nabaletha uJesu ethempelini asesemntwana, ama-Israyeli amabili alupheleko aphorofida ngengomuso lakaJesu.

ISAHLUKO 7

Amadoda Athukula Ngeenkwekwezi Avakatjhela UJesu

Kubayini ikwekwezi abayibona ePumalanga kokuthoma ingakhange iwanqophise kuJesu kodwana yawanqophisa eKosini embulali uHerode?

ISAHLUKO 8

Babalekela Umbusi Omumbi

Iimphorofido zeBhayibheli ezintathu ezihlobene noMesiya ziyazaliseka ngesikhathi uJesu asesemncani.

ISAHLUKO 9

Ukhulela ENazaretha

UJesu unabafowabo nabodadwabo abangaki?

ISAHLUKO 10

Umndeni WakoJesu Uya EJerusalema

UJosefa noMariya bayatshwenyeka nabangafumani uJesu, kukulapho yena ararekile ukuthi bebangazi ukuthi bazomfumanaphi.

ISAHLUKO 11

UJwanisi UMbhabhadisi Ulungisa Indlela

Lokha abanye abaFarisi nabaSadusi baya kuye, uJwanisi uyabakghala. Kubayini?