Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdlela, IQiniso, UkuPhila

INdlela, IQiniso, UkuPhila

Kuyathabisa ukuzwa iindaba ezimnandi. Kuneendaba ezimnandi kwamambala eziphathelwe wena nabantu obathandako.

Iindaba ezimnandezi ziseBhayibhelini, incwadi uMdali wezulu nephasi, uJehova uZimu, enza bona itlolwe eminyakeni eminengi edlulileko. Encwadini le, sizokudzimelela khulu eencwadini ezine zeBhayibheli ezisiphathele iindaba ezimnandi khulu. Iincwadezi zibizwa ngamabizo wamadoda uZimu awasebenzise bona azitlole—uMatewu, uMarkosi, uLukasi noJwanisi.

Abantu abanengi babiza iincwadi ezinezi ngokuthi maVangeli amane. Iincwadi ezinezi zikhuluma ngevangeli, namkha iindaba ezimnandi ngoJesu—ukuthi uyindlela kaZimu yokufumana isindiso nokuthi njengombana ayiKosi yomBuso kaZimu wezulwini, uJesu uzokuletha iimbusiso ezingapheliko kibo boke abakholwa kuye.—Markosi 10:17, 30; 13:13.

KUBAYINI KUNAMAVANGELI AMANE?

Kungenzeka uyazibuza ukuthi kubayini uZimu aphefumulela iincwadi ezine ezikhuluma ngepilo neemfundiso zakaJesu.

Kuneenzuzo zokobana kube neencwadi ezine ezingafaniko zalokho uJesu akutjhoko nakwenzako. Nasi isibonelo, akhucabange ngamadoda amane ajame eduze nomfundisi odumileko. Indoda ejame phambi komfundisi imthelisi. Ejame ngesidleni ingudorhodere. Indoda elalele ingesinceleni imthiyi weenhlambi begodu imngani omkhulu womfundisi. Indoda yesine, ejame ngemuva, imbukeli ongomncani kunabanye. Amadoda amane la athembekile begodu ngayinye idzimelele kokuhlukileko. Ngayinye nayingatlola incwadi emalungana namezwi nemisebenzi yomfundisi, iincwadi ezinezi zingaveza pheze imininingwana nezenzakalo ezingafaniko. Ngokuhlola iincwadi ezinezi, sikhumbula nokuhluka kwemibono namkha iminqopho,  singakghona ukuzwisisa kuhle okwatjhiwo mfundisi nalokho akwenzako. Lokhu kutjengisa indlela esingazuza ngayo ngokuba neencwadi ezine ezingafaniko zepilo yoMfundisi oMkhulu, uJesu.

Nasiraga nesibonelo samadoda lawa, umthelisi ufuna ukuthinta abantu abamaJuda, nje-ke ubuthelela iimfundiso namkha izenzakalo ngendlela yokobana akghone ukusiza abantu labo. Udorhodere uveza khulu ukulatjhwa kwabagulako nabarholopheleko, ukhipha ezinye izinto ezifakwe mthelisi namkha uzibeka ngendlela engafani neyomthelisi. Umngani omkhulu uveza khulu amazizo nobuntu bomfundisi. Incwadi yendoda eseseyitjha yifitjhani, ibeka izinto bunqopha. Nanyana kunjalo, incwadi yendoda ngayinye inembile. Lokhu kuyitjengisa kuhle indlela iincwadi ezinezi zepilo kaJesu ezithuthukisa ngayo ukuzwisisa kwethu imisebenzi, iimfundiso nobuntu bakhe.

Abantu bavame ukuthi ‘kuneVangeli lakaMatewu’ namkha ‘iVangeli lakaJwanisi.’ Lokho kuliqiniso, ngombana ivangeli ngalinye limumethe ‘iindaba ezimnandi ngoJesu Krestu.’ (Markosi 1:1) Kodwana kuhlekuhle, kunevangeli linye, namkha iindaba ezimnandi, ngoJesu—esilifumana eencwadini ezine.

Abafundi abanengi beliZwi lakaZimu bamadanise begodu bavumelanisa izenzakalo namaqiniso afumaneka kuMatewu, uMarkosi, uLukasi, noJwanisi. Ngomnyaka ka-170, umtloli weSiriya uTatian walinga ngamandla ukwenza njalo. Waqala iincwadi ezinezi njengezinembileko neziphefumulelweko, wahlanganisa i-Diatessaron, incwadi evumelanisiweko yepilo nomsebenzi kaJesu.

Incwadi ethi, UJesu—UyiNdlela, neQiniso nokuPhila yenza okufanako, kodwana inembe khulu begodu iphelele. Lokho kuliqiniso ngombana nje sesikuzwisisa ngcono ukuzaliseka kweemphorofido nemifanekiso eminengi kaJesu. Ukuzwisisokhu kuhlathulula izinto azitjhoko nazenzako nokulandelana kwazo. Izinto zakade ezivunjululiweko nazo zenze sazwisisa ngcono imininingwana ethileko nemibono yabatloli. Liqiniso, akakho ongaqiniseka ngokupheleleko ngokulandelana kwazo zoke izenzakalo. Kodwana incwadi ethi, UJesu—UyiNdlela, neQiniso nokuPhila ihlathulula izenzakalo ngendlela ezwakalako, nenengqondo.

INDLELA, IQINISO NOKUPHIL A

Njengombana ufunda begodu uthabela incwadi le, linga ukukhumbula umlayezo oyihloko oya kuwe nebantwini obathandako. Khumbula bona uJesu Krestu watjela umpostoli uTomasi wathi: “Ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.”—Jwanisi 14:6.

Incwadi ethi, UJesu—UyiNdlela, neQiniso nokuPhila izokusiza uzwisise ukuthi kwamambala uJesu ‘uyindlela.’ Kukghoneka ngaye kwaphela ukutjhidela kuJehova uZimu ngomthandazo. Ngaphezu kwalokho, uJesu uyindlela yokusenza sibuyisane noZimu. (Jwanisi 16:23; Roma 5:8) NguJesu kwaphela ongasisiza bona sibe nobuhlobo obuhle noZimu.

UJesu ‘uliqiniso.’ Wakhuluma begodu waphila ngokuvumelana neqiniso; bekunjengokungathi uJesu uliqiniso elenziwe samuntu. Wazalisa iimphorofido ezinengi, ezibe “ngu-‘iye’ ngaye.” (2 Korinte 1:20; Jwanisi 1:14) Iimphorofido ezinjalo zisisiza sibone indimakhe eqakathekileko ekuzalisekeni komnqopho kaZimu.—IsAmbulo 19:10.

UJesu Krestu ‘ukuphila.’ Ngesihlengo asenza ngokudela ukuphila kwakhe okupheleleko neengazi zakhe, wenza kwakghoneka bona sifumane “ukuphila kwamambala,” ‘okukuphila okungapheliko.’ (1 Thimothi 6:12, 19; Efesu 1:7; 1 Jwanisi 1:7) Godu uzokuba ‘kuphila’ eenkulungwaneni zabantu abafileko kodwana abazokuvuselwa ekuphileni banethemba lokuphila okungapheliko ePharadesi.—Jwanisi 5:28, 29.

Soke kufuze sizwisise indima kaJesu emnqophweni kaZimu. Kwangathi ungathabela ukufunda okungeziweko ngoJesu—‘indlela neqiniso nokuphila.’