UJesu—UyiNdlela neQiniso nokuPhila

Encwadini le, uzokufunda ngezinto ezenzeka epilweni kaJesu ezitlolwe eBhayibhelini.

ISINGENISO

INdlela, IQiniso, UkuPhila

Iimfundiso nezenzo zakaJesu, ezifumaneka emaVangelini zingatjhugulula ukuphila kwakho.

ISAHLUKO 1

Imilayezo Emibili Evela KuZimu

Ingilozi uGabhariyeli yethula imilayezo obekubudisi ukuyikholwa.

ISAHLUKO 2

UJesu Uyadunyiswa Ngaphambi Kobana Abelethwe

U-Elisabethi nomntwanakhe ongakabelethwa bamdumisa njani uJesu?

ISAHLUKO 3

Kubelethwa Umuntu Ozokulungisa Indlela

Ngemva kobana uZakariya athome ukukhuluma ngokusimangaliso, watjho isiphorofido esiqakathekileko.

ISAHLUKO 4

UMariya—Usidisi Kodwana Akakatjhadi

Kghani uJosefa uyamkholwa uMariya nakathi usidisi, kodwana akakenziwa ngenye indoda kodwana ngommoya ocwengileko?

ISAHLUKO 5

Ukubelethwa KwakaJesu—Kwenzeka Nini Begodu Kuphi?

Sazi njani ukuthi uJesu azange abelethwe ngomhlaka-25 Disemba?

ISAHLUKO 6

Umntwana Othenjisiweko

UJosefa noMariya nabaletha uJesu ethempelini asesemntwana, ama-Israyeli amabili alupheleko aphorofida ngengomuso lakaJesu.

ISAHLUKO 7

Amadoda Athukula Ngeenkwekwezi Avakatjhela UJesu

Kubayini ikwekwezi abayibona ePumalanga kokuthoma ingakhange iwanqophise kuJesu kodwana yawanqophisa eKosini embulali uHerode?

ISAHLUKO 8

Babalekela Umbusi Omumbi

Iimphorofido zeBhayibheli ezintathu ezihlobene noMesiya ziyazaliseka ngesikhathi uJesu asesemncani.

ISAHLUKO 9

Ukhulela ENazaretha

UJesu unabafowabo nabodadwabo abangaki?

ISAHLUKO 10

Umndeni WakoJesu Uya EJerusalema

UJosefa noMariya bayatshwenyeka nabangafumani uJesu, kukulapho yena ararekile ukuthi bebangazi ukuthi bazomfumanaphi.

ISAHLUKO 11

UJwanisi UMbhabhadisi Ulungisa Indlela

Lokha abanye abaFarisi nabaSadusi baya kuye, uJwanisi uyabakghala. Kubayini?

ISAHLUKO 12

UJesu Uyabhajadiswa

Kubayini uJesu abawa ukubhajadiswa kanti akanasono?

ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Aqalana Ngayo Neenlingo

Ukulingwa kwakaJesu kutjengisa amaqiniso amabili aqakathekileko ngoDeveli.

ISAHLUKO 14

UJesu Uthoma Ukwenza Abafundi

Khuyini eyaqinisekisa abafundi bakaJesu bokuthoma abasithandathu ukuthi bamfumene uMesiya?

ISAHLUKO 15

UJesu Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuthoma

UJesu utjengisa unina bona sele anqotjhiswa nguYise osezulwini, kungasingunina.

ISAHLUKO 16

UJesu Utjhisakalela Ukulotjha Kweqiniso

UmThetho kaZimu uvumela abantu bona bathenge iinlwana eJerusalema benze umhlatjelo ngazo, alo-ke, kubayini uJesu asilingeka lokha nakabona abathengisi ethempelini?

ISAHLUKO 17

Ufundisa UNikhodemusi Ebusuku

Kutjho ukuthini ‘ukubelethwa kabutjha’?

ISAHLUKO 18

UJesu Uyakhula, Kodwana UJwanisi Uyancipha

Abafundi bakaJwanisi uMbhabhadisi banomona, kodwana uJwanisi akanamona.

ISAHLUKO 19

Ufundisa Umfazi WomSamariya

UJesu umtjela into okungenzeka akakab’ ukuyitjela nanyana ngubani.

ISAHLUKO 20

Isimangaliso Sesibili NakaseKana

UJesu ulapha indodana yesikhulu sembusweni akude ngamakhilomitha ama-26.

ISAHLUKO 21

Esinagogeni ENazaretha

Yini uJesu ayitjhoko eyenza bona abantu beNazaretha bafune ukumbulala?

ISAHLUKO 22

Abafundi Abane Bazokuba Bathiyi Babantu

Utjela abafundi abane bona balise omunye umhlobo wokuthiya ukuze bathomise omunye.

ISAHLUKO 23

UJesu Wenza Iimangaliso Ezikulu EKapernawumi

UJesu nakaqotha amadimoni, uyawalela bona atjele abantu ukuthi uyiNdodana kaZimu. Kubayini?

ISAHLUKO 24

Utjhumayela EGalile

Abantu beza kuJesu bazokulatjhwa, kodwana uJesu uhlathulula ukuthi akakazeli ukulapha kwaphela.

ISAHLUKO 25

Urhawukela Indoda Enobulepheru

Ngamezwi anamandla uJesu utjengisa bona uyabarhawukela abantu abalaphako.

ISAHLUKO 26

“Izono Zakho Zilitjalelwe”

UJesu uveza ukuthi ngikuphi ukuhlobana okukhona phakathi kwesono nokugula?

ISAHLUKO 27

Ubiza UMatewu

Kubayini uJesu athabela ukudla nezoni ezidumileko

ISAHLUKO 28

Kubayini Abafundi BakaJesu Bangazili Ukudla?

UJesu uphendula ngokwenza umfanekiso weenkhwama zewayini.

ISAHLUKO 29

Kuvumelekile Na Ukwenza Okuhle NgeSabatha?

Kubayini amaJuda ahlunguphaza uJesu ngokulapha indoda egule iminyaka ema-38?

ISAHLUKO 30

UJesu Uhlobana Njani NoZimu?

AmaJuda acabanga ukuthi uJesu uzenza olingana noZimu, kodwana uJesu uyawahlathululela ukuthi uZimu mkhulu kunaye.

ISAHLUKO 31

Bakha Ikoroyi NgeSabatha

Kubayini uJesu azibiza ngokuthi ‘uyiKosi yeSabatha’?

ISAHLUKO 32

Khuyini Evumelekileko NgeSabatha?

Ngokujayelekileko abaSadusi nabaFarisi abazwani, kodwana bahlangene ndawonye ngombana kunokuthileko abavumelana ngakho.

ISAHLUKO 33

Wenza Okwaphorofidwa Ngu-Isaya

Kubayini uJesu atjela labo abalaphileko ukuthi bangakhulumi ukuthi ungubani nokuthi wenzeni?

ISAHLUKO 34

Ukhetha Abapostoli Abalitjhumi Nambili

Khuyini umahluko phakathi kompostoli nomfundi?

ISAHLUKO 35

ITjumayelo YeNtabeni Edumileko

Fumana ihlathululo yamaphuzu ayihloko wetjumayelo kaJesu.

ISAHLUKO 36

Ukukholwa Okukhulu Komphathi Wamabutho

Khuyini okwenziwa mphathi lo okurara uJesu?

ISAHLUKO 37

Uvusa Indodana Yomhlolokazi

Labo ababona ikarisomraro le bazwisisa ukuqakatheka kwayo.

ISAHLUKO 38

UJwanisi Ufuna Ukwazi Ukuthi UJesu NguMesiya Na

Kubayini uJwanisi abuza ukuthi uJesu unguMesiya? Kghani uJwanisi uyazaza?

ISAHLUKO 39

Maye Ngesizukulwana Esingatjhugulukiko

UJesu uthi ngeLanga lokwaHlulela, iSodoma iyokuba ngcono kuneKapernawumi, idorobho uJesu abekanzinze kilo.

ISAHLUKO 40

Isifundo Sokulibalela

Ngokutjela umfazi okungenzeka bekayingwadla ukuthi izono zakhe zilitjalelwe, kghani uJesu bekatjho ukuthi kulungile na ukweqa umthetho kaZimu?

ISAHLUKO 41

Uyenza Ngamandla Kabani Imikarisomraro?

Abafowabo bakaJesu bacabanga ukuthi uJesu uyarhapha.

ISAHLUKO 42

UJesu Ukhalima AbaFarisi

Ngisiphi ‘isibonakaliso somphorofidi uJona’?

ISAHLUKO 43

Imifanekiso NgomBuso

UJesu wenza imifanekiso ebunane ukuhlathulula izinto ezihlukahlukeneko zomBuso wezulu.

ISAHLUKO 44

Uthulisa Isiwuruwuru ELwandle

UJesu nakathulisa ummoya namagagasi bekafundisa isifundo esiqakathekileko sokuthi ukuphila kuzokuba njani ngaphasi komBuswakhe.

ISAHLUKO 45

Unamandla Wokuhlula Amadimoni

Kungenzeka na bona umuntu angenwe lidimoni elingaphezu kwelilodwa?

ISAHLUKO 46

Uyalatjhwa Ngokukghwatha Isambatho SakaJesu

Esenzakalwenesi uJesu utjengisa amandla nesirhawu sakhe.

ISAHLUKO 47

Uvusa Umntazanyana Ohlongakeleko!

Abantu bahleka uJesu nakathi umntazana akakafi uzilalele. Khuyini uJesu ayaziko abangayaziko bona?

ISAHLUKO 48

Wenza Imikarisomraro Kodwana Uninwa Ngitjho NeNazaretha

Abantu beNazaretha bayamnina uJesu, ingasi ngebanga leemfundiso namkha imikarisomrarwakhe. Kodwana kunesinye isizathu.

ISAHLUKO 49

Utjhumayela EGalile Begodu Ubandula Abapostoli

Atjho ukuthini amezwi athi ‘umBuso wezulu utjhidele’?

ISAHLUKO 50

Bazimisele Ukutjhumayela Naphezu Kokuhlunguphazwa

Nangabe akukafuzi basabe ukufa, kubayini athi babaleke nabahlunguphazwako?

ISAHLUKO 51

Kubulawa Umuntu Nakugidingwa Ilanga Lamabeletho

UHerode uthatjiswa kugida kwakaSalome emnyanyeni welanga lakhe lamabeletho begodu uthi akabawe nanyana yini. Wenza siphi isibawo esithusako?

ISAHLUKO 52

Usuthisa Iinkulungwana Zabantu Ngezikwa Neenhlambi Ezimbalwa

Ikarisomraro kaJesu le iqakatheke kangangobana amavangeli womane akhuluma ngayo.

ISAHLUKO 53

Umbusi Okghona Ukulawula Ummoya NeLwandle

Khuyini abapostoli abayifundako uJesu nakakhamba phezu kwamanzi athulisa nommoya?

ISAHLUKO 54

UJesu—‘Sisikwa Sokuphila’

Kubayini uJesu akhalima abantu nanyana benze umzamo omkhulu wokuza kuye?

ISAHLUKO 55

Amezwi KaJesu Ahlaba Abantu Abanengi

Amezwi kaJesu ahlaba abalaleleko begodu abanengi balisa ukumlandela.

ISAHLUKO 56

Khuyini Kwamambala Okusilaphaza Umuntu?

Kghani ngilokho okungena ngemlonyeni namkha ngokuphumako na?

ISAHLUKO 57

UJesu Ulapha Umntazana Nendoda Engezwako

Kubayini umfazi lo angahlabeki uJesu nakafanisa abantu besitjhaba sekhabo nezinjana?

ISAHLUKO 58

Wandisa Izikwa Begodu Uyelelisa Ngesibiliso

Ekugcineni abafundi bakaJesu bayazwisisa ukuthi ukhuluma ngasiphi isibiliso.

ISAHLUKO 59

Ngubani INdodana Yomuntu?

Ngiziphi iinlondlhelo zomBuso? Ngubani ozisebenzisako, begodu uzisebenzisa njani?

ISAHLUKO 60

UKrestu Ubonakala Ngephazimulo

Bekuyini ukutjhugululwa? Begodu bekutjho ukuthini?

ISAHLUKO 61

UJesu Ulapha Umsana Onedimoni

UJesu uthi umsana akakalapheki ngombana kukhona ongakholwako. Kodwana ngubani, msana, ngubabakhe namkha bafundi bakaJesu?

ISAHLUKO 62

Isifundo Esiqakathekileko Sokuthobeka

Amadoda amakhulu afunde okuthileko okuqakathekileko emntwaneni.

ISAHLUKO 63

Unikela Abapostoli Ezinye Izeluleko Eziqakathekileko

Uhlathulula amagadango amathathu wokurarulula imiraro phakathi kwabafowethu.

ISAHLUKO 64

Ukulibalela Kuqakathekile

Ngomfanekiso wesisebenzi esinganamusa, uJesu utjengisa ukuthi uZimu ukuqala njengokuqakatheke kangangani ukuzimisela kwethu ukulibalela abanye.

ISAHLUKO 65

Uyafundisa Nakasendleleni Eya EJerusalema

Eengcocweni ezintathu ezifitjhani, uJesu uveza indlela yokucabanga engavimba umuntu bona angamlandeli.

ISAHLUKO 66

UseJerusalema EMnyanyeni WamaThaberinakeli

Khuyini engenza abantu abalalele uJesu bakholelwe ukuthi unedimoni?

ISAHLUKO 67

“Akakho Umuntu Owakhe Wakhuluma Ngalendlela”

Pheze yoke ikhotho ephakemeko yamaJuda iphikisa uJesu, kodwana ilungu linye liqunga isibindi sokumkhulumela.

ISAHLUKO 68

Indodana KaZimu ‘Ikukhanya Kwephasi’

UJesu wathi, “iqiniso lizonitjhaphulula.” Litjhaphulula kuphi?

ISAHLUKO 69

Ubabawo Ngu-Abrahama Namkha NguDeveli?

UJesu ukhuluma ngendlela yokubona abantwana baka-Abrahama, kuhlanganise nokuthi ngubani uYise.

ISAHLUKO 70

UJesu Ulapha Indoda Eyabelethwa Isiphofu

Abafundi babuza ukuthi kubayini indoda le isiphofu? Kghani kone yona namkha ababelethi bayo? Imibono yabantu ihlukene uJesu nakalapha indoda le.

ISAHLUKO 71

AbaFarisi Bahloma Indoda Egade Isiphofu Ngemibuzo

Amezwi anamandla wendoda egade isiphofu asilinga abaFarisi. AbaFarisi bayayiqotha esinagogeni, okuyinto ababelethi bayo ebebasaba bona izokwenzeka.

ISAHLUKO 72

UJesu Uthuma Abafundi Abama-70 Bona Bayokutjhumayela

UJesu uthumela abama-70 ngababili ngababili bona bayokutjhumayela ngomBuso eJudiya. Kufuze babafunephi abantu—emasinagogeni namkha emizinabo?

ISAHLUKO 73

UmSamariya Ngumakhelwana Wamambala

UJesu uwusebenzisa njani umfanekiso womSamariya olungileko ukufundisa isifundo esinamandla?

ISAHLUKO 74

Ufundisa Ngokwamukela Iimvakatjhi Nangomthandazo

UJesu uvakatjhela uMariya noMarta endlinabo. Ubafundisani ngokuphatha iimvakatjhi? Godu ubafundisani abafundi bakhe malungana nokuthi kufuze bathandazeleni?

ISAHLUKO 75

UJesu Wembula Ukuthi Lifumaneka Njani Ithabo

UJesu uphendula abanyefuli bakhe, ubatjela “ngomuno kaZimu,” nangendlela umBuso kaZimu ofike ngayo kibo. Wembula nokuthi abantu bangalifumana njani ithabo lamambala.

ISAHLUKO 76

Udla NabaFarisi

UJesu wembula ubuzenzisi obungokwekolo babaFarisi nabatloli. Ngimiphi imithwalo ebudisi abayithwesa abantu?

ISAHLUKO 77

UJesu Ululeka Ngobunjinga

UJesu unikela umfanekiso wendoda enjingileko eyakha iinlulu ezikulu. Ngisiphi isiluleko asibuyelelako ngeengozi zokufuna umnotho?

ISAHLUKO 78

Hlala Ujame Ngomumo, Nceku Ethembekileko!

UJesu utjengisa ikareko ebuhlotjeni babafundi bakhe noZimu. Inceku le izobasiza njani bona babe nobuhlobo obuhle noZimu? Kubayini isiluleko sokuhlala ujame ngomumo siqakatheke kangaka?

ISAHLUKO 79

Kubayini AmaJuda Angakholwako Azokurhayilwa?

UJesu uthi labo alinga ukubasiza bazokurhayilwa nangabe abatjhuguluki. Bazosifunda na isifundo esiqakathekileko uJesu alinga ukubafundisa sona malungana nobuhlobo babo noZimu?

ISAHLUKO 80

Umelusi Omuhle Neembaya Zezimvu

Ubuhlobo obukhona phakathi kwakamelusi nezimvu zakhe buyifanekisela kuhle indlela uJesu azizwa ngayo ngabafundi bakhe. Kghani bazozilemuka iimfundiso zakhe bebamlandele?

ISAHLUKO 81

Umunye NoYise, Kodwana AkasinguZimu

Abanye abanyefuli bakaJesu bamsola ngokuthi uzenza olingana noZimu. Uziphikisa njani iinsolo zabo ezimamanga ngokuhlakanipha?

ISAHLUKO 82

Umsebenzi KaJesu EPhereya

UJesu uhlathululela abantu abamlaleleko ukuthi kutlhogekani bona umuntu asindiswe. Isiluleko sakhe besiqakathekile nakasinikelako. Sinjani-ke namhlanjesi?

ISAHLUKO 83

Bobani UZimu Abamemela Esidlweni?

Nakadla emzini womFarisi, uJesu wenza umfanekiso wesidlo esikhulu santambama. Wenzela boke abantu bakaZimu isifundo esiqakathekileko. Ngisiphi isifundweso?

ISAHLUKO 84

Umthwalo Wokuba Mfundi KaKrestu

Ukuba mfundi kaKrestu mthwalo omkhulu. UJesu akafihli litho malungana nokuthi kubandakanyekeni. Abanye ebebazokuba bafundi bakhe kungenzeka kuyabathusa akutjhoko.

ISAHLUKO 85

Ukuthaba Ngesoni Esiphendukako

AbaFarisi nabatloli banyefula uJesu ngokuzihlanganisa nabantu abajayelekileko. UJesu bona abaphendule, usebenzisa imifanekiso ukutjengisa indlela uZimu aziqala ngayo izoni.

ISAHLUKO 86

Indodana Ebeyilahlekile Iyabuya

Khuyini esingakufunda emfanekisweni kaJesu wendodana yolahleko?

ISAHLUKO 87

Lungiselela Kusesengaphambili—Sebenzisa Ukuhlakanipha

UJesu usebenzisa umfanekiso womphathi onobuqili, nokhohlakeleko ukufundisa iqiniso elirarako.

ISAHLUKO 88

Injinga NoLazaru

Into eqakathekileko ekuzwisiseni umfanekiso kaJesu, kukwazi ukuthi abalingiswa abakhulu ababili bafanekisela abobani.

ISAHLUKO 89

Ufundisa EPhereya Nakasendleleni Eya EJudiya

Uveza into engasisiza bona silibalele nalabo abasona ngokubuyelelweko.

ISAHLUKO 90

“Ngikuvuka Nokuphila”

Bekatjho ukuthini uJesu nakathi labo abakholwa kuye ‘angekhe bafe’?

ISAHLUKO 91

ULazaru Uyavuswa

Izinto ezimbili eziqakathekileko ngesenzakalwesi zenza kube budisi ngabamangaleli bakaJesu ukuphika ikarisomraro le.

ISAHLUKO 92

Kulatjhwa Amadoda Alitjhumi Anobulepheru—Yinye Iyathokoza

Indoda elatjhiweko itjengisa bona iyathokoza, ingasi kuJesu kwaphela, kodwana nakomunye umuntu.

ISAHLUKO 93

INdodana Yomuntu Izokwambulwa

Ukuba khona kwakaKrestu kuzokufana njani nombani?

ISAHLUKO 94

Ukuqakatheka Kokuthandaza Nokuthobeka

Emfanekiswenakhe womgwebi omumbi nomhlolokazi, uJesu uveza ukuqakatheka kwefanelo ethileko.

ISAHLUKO 95

Ufundisa Ngokutlhala Nangokuthanda Abantwana

Indlela uJesu aqala ngayo abantwana abancani ihluke khulu kunendlela abafundi bakhe ababaqala ngayo. Kubayini?

ISAHLUKO 96

UJesu Uphendula Umbusi Onjingileko

Khuyini eyenza uJesu athi kubulula ngekamela ukungena entunjeni yenalidi kunomuntu onjingileko ukungena emBusweni kaZimu?

ISAHLUKO 97

Umfanekiso Weensebenzi Esimini Yamadiribe

Bokuthoma baba njani ngebokugcina nebokugcina baba njani ngebokuthoma?

ISAHLUKO 98

Abapostoli Bafuna Iinkhundla Eziphezulu Godu

UJakopo noJwanisi babawa iinkhundla ezikhethekileko emBusweni, kodwana abasibodwa.

ISAHLUKO 99

UJesu Ulapha Amadoda Aziimphofu Begodu Usiza UZakewu

Iindaba eziseBhayibhelini ezibonakala ngasuthi ziyaphikisana ezimalungana nokulapha kwakaJesu isiphofu eduze neJerikho zingavumelaniswa njani?

ISAHLUKO 100

Umfanekiswakhe Wabomina Abalitjhumi

UJesu bekatjho ukuthini nakathi: “Nanyana ngubani onakho, uzokunikelwa okungeziweko, kodwana loyo onganakho, uzokumukwa ngitjho nalokho anakho”?

ISAHLUKO 101

Udla KwaSimoni EBhethaniya

UMariya udadwabo lakaLazaru wenza okuthileko okuvusa umguruguru, kodwana uJesu uyamvikela.

ISAHLUKO 102

IKosi Ingena EJerusalema Ikhwele Udumbanyana

Uzalisa isiphorofido esinamakhulu amahlanu weminyaka.

ISAHLUKO 103

Uhlwengisa Ithempeli Godu

Abathengisi beJerusalema babonakala benza ibhizinisi elisemthethweni, alo-ke kubayini uJesu ababiza ngokuthi badlelezeli?

ISAHLUKO 104

Kghani AmaJuda Ezwe Ilizwi LakaZimu Azokukholelwa Kuye?

Ukhona na umahluko hlangana nokukholelwa kuJesu nokwenza ngokuvumelana nokukholokho?

ISAHLUKO 105

Umuthi Wamafeyi Usetjenziselwa Ukufundisa Ngokukholwa

UJesu ufundisa abafundi bakhe ngamandla wokukholwa begodu ubahlathululela ukuthi kubayini uZimu angasamukeli isitjhaba sakwa-Israyeli.

ISAHLUKO 106

Imifanekiso Emibili Yamasimu Wamadiribe

Fumana okutjhiwo mfanekiso wendoda eyabawa amadodanayo bona ayokusebenza esiminakhe yamadiribe newendoda eyaqatjhisela abalimi abambi isimayo.

ISAHLUKO 107

IKosi Ibiza Abamenywe Emnyanyeni Womtjhado

Kuhlekuhle umfanekiso kaJesu usiphorofido

ISAHLUKO 108

UJesu Ukhandela Amano Wokumbamba

Uthoma ngokuvala abaFarisi, kulandela ngabaSadusi, aphethe ngesiqhema sabaphikisi.

ISAHLUKO 109

Usola Abaphikisi Bakhe

Kubayini uJesu angakubekezeleli ukuhluka ngokwekolo?

ISAHLUKO 110

Ilanga Lamaswaphela LakaJesu Asethempelini

Usebenzisa isibonelo somhlolokazi otlhagileko ukuveza iphuzu elinamandla.

ISAHLUKO 111

Abapostoli Bafuna Isibonakaliso

Isiphorofido sakhe sathoma ukuzaliseka ngesikhathi sabapostoli. Kghani kungenzeka bona sizokuzaliseka godu ngokukhamba kwesikhathi?

ISAHLUKO 112

Isifundo Sokuhlala Ulindile—Iintombi Ezilitjhumi

Kghani uJesu ufundisa ukuthi ingcenye yabafundi bakhe iziindlhadlha bese enye ihlakaniphile?

ISAHLUKO 113

Isifundo Sokwenza Izinto Ngokuzimisela Nangokukhuthala—Amatalende

Umfanekiso kaJesu uhlathulula amezwi naka: “Nanyana ngubani onakho, uzokunikelwa okungeziweko.”

ISAHLUKO 114

UKrestu Nakezako Uzokugweba Izimvu Neembuzi

Asebenzisa umfanekiso onamandla, uJesu uhlathulula isisekelo sesigwebo esihlala isikhathi esingapheliko.

ISAHLUKO 115

Iphasika LakaJesu Lamaswaphela Liyatjhidela

Kubayini kuqakathekile ukuthi abadosiphambili bezekolo bavuma ukubhadela uJudasi iimpaparwana ezima-30 bona akghaphele uJesu?

ISAHLUKO 116

Ufundisa Ukuthobeka NgePhasika Lakhe Lamaswaphela

Umangaza abapostoli bakhe ngokwenza umsebenzi wesigqila.

ISAHLUKO 117

IsiDlo SeKosi SaNtambama

UJesu uthomisa isikhumbuzo sokufa kwakhe, abalandeli bakhe ekufuze basikhumbule qobe mnyaka ngoNisan 14.

ISAHLUKO 118

Baphikisana Ngokuthi Ngubani Omkhulu Kibo

Abapostoli sele basikhohliwe isifundo uJesu abafundise sona ebusukwinobo.

ISAHLUKO 119

UJesu Uyindlela Neqiniso Nokuphila

UJesu ufundisa iqiniso elinamandla malungana nokuthi ungatjhidela njani kuZimu.

ISAHLUKO 120

Abafundi Kufuze Bathele Iinthelo Begodu Babe Bangani BakaJesu

Abafundi bakaJesu ‘bazithela njani iinthelo’?

ISAHLUKO 121

“Yibani Nesibindi! Ngilihlulile Iphasi”

UJesu walihlula njani iphasi ngombana lambulala?

ISAHLUKO 122

Umthandazo KaJesu Wokuphetha Ekumbeni Ephezulu

Ukwenza kukhanye ukuthi ufeze okungaphezu kokuletha isindiso ebantwini.

ISAHLUKO 123

Uthandaza Atlhuwe Khulu

Kubayini uJesu athandaza athi: “Susa ikapho le kimi”? Kghani ungenwa mamanzi emadolweni ngendimakhe yokuba sihlengo?

ISAHLUKO 124

Ukuthengiswa Nokubotjhwa KwakaKrestu

UJudasi ukghona ukubona uJesu ebumnyameni.

ISAHLUKO 125

Basa UJesu Ku-Anasi, Ngemva Kwalokho KuKhayafasi

Ukugwetjwa kwakaJesu kwehlisa amandla wobulungiswa.

ISAHLUKO 126

UPitrosi Uphika UJesu

Kwenzeka njani bona uPitrosi, indoda enokukholwa nezinikeleko, ilahle uJesu msinyana kangaka?

ISAHLUKO 127

Basa UJesu KuPilatu

Abadosiphambili bekolo yamaJuda batjengisa iinhloso zabo zamambala.

ISAHLUKO 128

UPilatu NoHerode Bamfumana Anganamlandu

Kubayini uPilatu athumela uJesu kuHerode bona ayokugwetjwa? Kghani uPilatu akanalo ilungelo lokugweba uJesu?

ISAHLUKO 129

UPilatu Uthi: “Nang’ Umuntu Lo!”

UPilatu naye uyabubona ubuntu obuhle bakaJesu.

ISAHLUKO 130

UJesu Ugwetjelwa Ukufa

Kubayini uJesu atjela abafazi abalilako ukuthi bazililele bona nabantwababo kunokulilela yena?

ISAHLUKO 131

IKosi Enganamlandu Iyahlunguphazwa Esigodweni

UJesu uthembisa isilelesi esizokubulawa naye into eqakathekileko.

ISAHLUKO 132

“Kwamambala Indoda Le BeyiyiNdodana KaZimu”

Ubumnyama oburarako, ukusikinyeka kwephasi nokutleruka kwerharideni lethempeli kutjho into yinye.

ISAHLUKO 133

UJesu Uyabulungwa

Kubayini kurhabekile bona uJesu abulungwe ngaphambi kokutjhinga kwelanga?

ISAHLUKO 134

UJesu Uvusiwe

Ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu uziveza emfazini omlandelakhe kunokuthi aziveze ebapostolini bakhe.

ISAHLUKO 135

UJesu Ovusiweko Ubonakala Kwabanengi

Khuyini uJesu ayenzako ukutjengisa abafundi bakhe ukuthi uvusiwe?

ISAHLUKO 136

Eligwini LeLwandle LeGalile

UPitrosi ukhunjuzwa amahlandla amathathu bona angatjengisa njani ukuthi uthanda uJesu.

ISAHLUKO 137

Ubonakala Kwabanengi Ngaphambi KwePentekoste

Hlangana nokuvuswa nokukhuphukela kwakhe ezulwini, uJesu ukhumbuza abafundi bakhe ukuthi khuyini abazoyamukela nokuthi kufuze bayisebenzise njani.

ISAHLUKO 138

UKrestu Ungesandleni Sokudla SakaZimu

UJesu uzokwenzani nakasalindele isikhathi sokulwa namanabakhe?

ISAHLUKO 139

UJesu Ubuyisela IPharadesi Begodu Uqedelela Nomsebenzakhe

Kusesekunengi uJesu asazokwenza ngaphambi kokubuyisela umBuso kuZimu uBaba.

Lingisa UJesu Ngoku . . .

UJesu watjengisa iimfanelo ezibunane ngokubuyelelweko ipilwakhe yoke.

Irhelo LemiTlolo

Sebenzisa irhelweli ukufumana ukuthi kukuphi lapho kukhulunywa khona ngevesi elisemaVangelini encwadini le.

Irhelo Lemifanekiso

Fumana isahluko esikhuluma ngomfanekiso loyo encwadini le.

Ezinye Iimphorofido Ezikhuluma NgoMesiya

Hlobanisa izenzakalo ezenzeke epilweni kaJesu neemphorofido zeBhayibheli eziveza ukuthi kwamambala nguMesiya, begodu uveze nokuthi indaba leyo ivela kuziphi izahluko.

Iindawo UJesu Ahlala Bewafundisela Kizo

Umebhe lo utjengisa iindawo uJesu atjhumayela kizo.