Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ungathabela Ukulazi Iqiniso?

Ungathabela Ukulazi Iqiniso?

Iqiniso lani? Lemibuzo eqakathekileko abantu abanengi abayibuzileko. Kungenzeka nawe khewafuna ukwazi ngemibuzo enjengale:

  • Ingabe uZimu unendaba nathi?
  • Ingabe ipi nokutlhaga kuzakhe kuphele?
  • Kwenzekani kithi nasihlongakalako?
  • Ingabe likhona ithemba ngabahlongakeleko?
  • Ngingathandaza bunjani uZimu angizwe?
  • Ngingalifumana bunjani ithabo epilweni?

Ungazifumanaphi iimpendulo zeembuzo le? Ebulungelweni leencwadi namtjhana esitolo seencwadi, ufumana iincwadi ezinengi ezitjho bonyana zineempendulo zeembuzo le. Kanengi iincwadezi ziyaphikisana. Ezinye zibonakala zinembile kwanje, kodwana ngemva kwesikhathi ziyatjhugululwa zitlolwe butjha nofana zijanyelwe ngezinye.

Nanyana kunjalo, kunencwadi eneempendulo ezingathenjwa. Incwadi le yincwadi yeqiniso. Nathandaza kuZimu, uJesu Krestu wathi: “Ilizwi lakho liliqiniso.” (Jwanisi 17:17) Namhlanjesi iLizwi lelo libizwa ngokuthi iBhayibhili eCwengekileko. Emakhasini alandelako uzofumana bonyana iBhayibhili liyiphendula bunjani ngeqiniso iimbuzo le.

Ingabe uZimu Unendaba Nathi?

Indoda ebhodwe isiqubuthu sabantu

UBUZELWANI UMBUZO LO: Siphila ephasini elizele ubumbi nokungalungi. Iinkolo ezinengi zifundisa bonyana ukutlhaga esiqalane nakho intando kaZimu.

LOKHO IBHAYIBHILI ELIKUFUNDISAKO: UZimu akabangeli izinto ezimbi. UJobhi 34:10 (NW) uthi: “Akubekude noZimu wamambala ukwenza ngokungafaneleko, nakuSomandla ukwenza ngongunganamthetho!” UZimu unehloso ehle ngesintu. Kungakho uJesu asifundisa bonyana sithandaze bunje: “Baba wethu osezulwini,…umbuso wako awuze; intando yakho ayenziwe ephasinapha njengezulwini.” (Matewu 6:9, 10) Yeke uZimu unendaba nathi kwamambala, lokhu wakubonisa nakathumela indodana yakhe bonyana kuzaliseke ihloso yakhe.—Jwanisi 3:16.

Qala godu uGenesisi 1:26-28; Jakobosi 1:13; nakwe yo 1 Kapitrosi 5:6, 7.

Ingabe Ipi Nokutlhaga Kuzakhe Kuphele?

Isotja

UBUZELWANI UMBUZO LO: Abantu abanengi bayahlongakala ngebanga lepi eragela phambili. Soke siyakgwatheka ngokutlhaga kwesintu.

LOKHO IBHAYIBHILI ELIKUFUNDISAKO: UZimu watjo kusesengaphambili bonyana kunini lapho azokuletha ukuthula ephasini loke. Ngaphasi koMbuso kaZimu, okungurhulumende wezulwini, abantu ngekhe “basafunda ukulwa.” Kunalokho, “bayokhanda iinsabula zabo zibe malembe.” (Isaya 2:4, NW) UZimu uzoqeda koke ukungalungi nokutlhaga. IBhayibhili liyathembisa: “ [UZimu] uzobesula zoke iinyembezi emehlweni wabo. Ukufa angekhe kusaba khona, nokulila nobuhlungu ngekhe kusaba khona, ngombana izinto zokuthoma [kuhlanganise ukungalungi nokutlhaga] zidlulile.”—Isambulo 21:3, 4.

Qala godu AmaRhalani 37:10, 11; 46:9; no Mika 4:1-4.

Kwenzekani Kithi Nasihlongakalako?

Amazindlha

UBUZELWANI UMBUZO LO: Abantu abanengi bekolo bafundisa bonyana umuntu unomoya ongafiko, oragela phambili uphila gemva kokuhlongakala. Abanye banekolelo yokubana abahlongakeleko bangalimaza abaphilako nofana uZimu ubazwisa ubuhlungu abenza okumbi ngokubatjhisa esirhogweni somlilo ongapheliko.

LOKHO IBHAYIBHILI ELIKUFUNDISAKO: Ekuhlongakaleni umuntu akasekho. Umtjhumayeli 9:5 (NW) uthi: “Abahlongakeleko, abazi litho.” Njengombana abahlongakeleko bangazi litho, bangezwa nanyana bangatlhogomeli litho, angekhe balimaze nanyana barhelebhe abaphilako.—AmaRhalani 146:3, 4.

Qala godu uGenesisi 3:19 no Mtjhumayeli 9:6, 10.

Ingabe Likhona Ithemba Ngabahlongakeleko?

Umtwana olila ngombana ahlongakalelwe ngamthandako

UBUZELWANI UMBUZO LO: Sisoke sifuna ukuphila begodu sifuna ukuthabela ipilo nalabo esibathandako. Kungokwemvelo ukobana sihlulukele ukubona abahlongakeleko esibathandako baphila godu.

LOKHO IBHAYIBHILI ELIKUFUNDISAKO: Inengi labantu abahlongakeleko lizokuvuswa. UJesu wathembisa bonyana boke “abafileko…bazavuka baphile.” (Jwanisi 5:28, 29) Boke abavusiweko bazokukereya ukuphila eparadeyisini ephasini, ngokuvumelana nehloso kaZimu yekuthomeni. (Luka 23:43) Ingomuso elithembisiweko lihlanganisa ipilo epheleleko nokuphila okungapheliko kiso soke isintu esithembekileko. IBhayibhili ithi: “Abalungileko bazokudla ifa lephasi, begodu bazokuhlala kilo ngokungapheliko.”—AmaRhalani 37:29, NW.

Qala godu uJobhi 14:14, 15; Luka 7:11-17; ne Zenzo 24:15.

Ngingathandaza Bunjani uZimu Angizwe?

Indoda ethandazako

UBUZELWANI UMBUZO LO: Abantu beenkolo zoke bayathandaza. Kodwana, abanengi bazizwa ngasuthi imithandazo yabo ayiphendulwa.

LOKHO IBHAYIBHILI ELIKUFUNDISAKO: UJesu wafundisa bonyana singabuyeleli into yinye nesithandazako. Wathi: “Nanithandazako, ningabuyeleli into yinye kanengi.” (Matewu 6:7, NW) Nasifuna uZimu alalele imithandazo yethu, kufanele sithandaze ngendlela ayivumelako. Nesizakwenza lokho kufuneka sifunde qangi bonyana iyini itando kaZimu ngemva kwalokho simlotjhe ngendlela evumelana nayo. KweYokuthoma kaJwanisi 5:14 ithi: “Ngombana siyazi bona [uZimu] uyasizwa nasimbawa nayini emalungana nentando yakhe.”

Qala godu AmaRhalani 65:2; Jwanisi 14:6, 14; nakwe yo 1 KaJwanisi 3:22.

Ngingalifumana Bunjani Ithabo Epilweni?

Umfazi ofuna ithabo ngokufunda iBhayibhili

UBUZELWANI UMBUZO LO: Abantu abanengi banekolelo yokuthi imali, udumo nofana ubuhle bungabenza bathabe. Yeke, balandelela izinto ezinjalo ngehloso yokufumana ithabo, kodwana ithabelo abalikereyi.

LOKHO IBHAYIBHILI ELIKUFUNDISAKO: UJesu wakhombisa isinodlhelo sethabo nakathi: “Bayathaba abatlhogomela iintlhogo zabo ezingokomoya.” (Matewu 5:3, NW) Ithabo lamambala lingafumaneka kwaphela nasithatha amagadango azalisa iintlhogo zethu—zokwazi uZimu nenhloso zakhe ngesintu. Iinhloswezi sizikereya eBhayibhilini. Ukwazi iinhloso zikaZimu kungasirhelebha bonyana sihlukanise izinto eziqakathekileko nezingakaqakatheki. Ukwazi iinhloswezi eziseBhayibhilini kungasirhelebha bona sithathe iinqundo namagadango angasiragela epilweni enehloso.—Luka 11:28.

Qala godu Iziyema 3:5, 6, 13-18 nakwe yo 1 KuThimothi 6:9, 10.

Lezi ngezinye zeempendulo ezirhunyeziweko zeBhayibhili zeembuzo eyisithandathu. Ungathanda ukwazi okunengi kunalokhu? Kwamambala ungathanda, nangukuthi uhlangana nalabo “abatlhogomela iintlhogo zabo ezingokomoya.” Eminye yeembuzo ongakhe uzibuze yona ngile: ‘Nakungukuthi uZimu unendaba nathi kubayini avumele ubumbi obunengi kangaka nokutlhaga emlandweni wesintu? Ngingayithuthukisa bunjani ipilo ehle yomndeni wami?’ IBhayibhili lisinikela iimpendulo ezizeleko nezanelisako zeembuzo le neminye eminengi.

Nanyana kunjalo, inengi lesintu namhlanjesi liyakudondela ukufunda iBhayibhili. Badlumbanyana liyincwadi edekhulu bonyana umuntu angayizwisisa. Ungathanda ukurhelejwa bonyana ufumane iimpendulo zeembuzo le eBhayibhilini? ABofakazi bakaJehofa banamathulusi amabili angakurhelebha.

Lokuthoma, yincwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? egadangiswe ngesiZulu namanye amalimu ngaphandle kwesiNdebele, igadangiswe ngendlela elula khulu yokuphendula iimbuzo eminengi ebutlhogwa eseBhayibhilini yaboboke abantu ngitjho nabantu ababurhaba. Ithulusi lesibili sifundo seBhayibhili esingakulethela sona kwakho simahla. Omunye waBofakazi bakaJehofa angathabela ukuza kwakho nizokufunda ndawonye iBhayibhili iveke neveke. Iingidi zabantu ephasini loke zirhelebhekile ngalelilungiselelo. Abanengi babo bathe nabakereya iindabezi: “Ngilifumene iqiniso!”

Awukho umnotho odlula lo. Iqiniso leBhayibhili liyasitjhaphulula entolwaneni, ekuraraneni nekwesabeni. Lisinikela ithemba, ihloso nethabo. UJesu wathi: “Nizakwazi iqiniso, iqiniso lizanitjhaphulula.”—Jwanisi 8:32.

1. Indoda efunda ngalokho iBhayibhili ekufundisako; 2. Umfazi ofunda ngalokho iBhayibhili ekufundisako