Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Lisifundisani IBhayibheli?

 Isahluko 8

Uyini UmBuso KaZimu?

Uyini UmBuso KaZimu?

1. Ngimuphi umthandazo odumileko esizokucoca ngawo nje?

IINGIDI zabantu ziyawazi umthandazo odumileko othi, ‘Baba Wethu Osezulwini.’ UJesu wawufundisa abafundi bakhe umthandazo lo. Yini ebekayithandazela? Kubayini umthandazo lo uqakatheke kangaka kithi namhlanjesi?

2. Ngiziphi izinto ezintathu uJesu athi sizithandazele?

2 UJesu wathi: “Nasi-ke indlela ekumele nithandaze ngayo, ‘Baba wethu osezulwini, alicwengiswe ibizo lakho, umbuso wakho awufike, intando yakho yenziwe ephasini njengombana kunjalo ezulwini [“intandwakho yenziwe ezulwini nephasini,” NW].’” (Funda uMatewu 6:9-13.) Kubayini uJesu asifundisa ukuthandazela izinto ezintathwezo?—Qala isiThasiselo 20.

3. Yini esifuna ukuyazi ngomBuso kaZimu?

3 Sesifundile ukuthi ibizo lakaZimu nguJehova. Sacoca nangentando kaZimu ngabantu nangephasi. Kodwana uJesu bekatjho ukuthini nakazakuthi: “Umbuso wakho awufike”? Ngilokho esizokufunda ngakho nje, ukuthi uyini umBuso kaZimu, uzokwenzani, nokuthi uzolicwengisa njani ibizo lakhe.

UYINI UMBUSO KAZIMU?

4. Uyini umBuso kaZimu, begodu ingubani iKosawo?

4 UJehova uhlome urhulumendakhe wezulwini, wakhetha uJesu bona abe yiKosawo. IBhayibheli libiza urhulumende lo ngokuthi mBuso kaZimu. UJesu ‘uyiKosi yamakhosi noMbusi wababusi.’ (1 Thimothi 6:15, NW) Uyakghona ukwenza izinto ezihle ezidlula  zananyana ngimuphi umbusi omumuntu wenyama, begodu unamandla ukubadlula boke bahlangene.

5. Urhulumende kaZimu uzokubusa ukuphi? Uzokubusa kuphi?

5 Kwathi bona kudlule amalanga ayi-40 uJesu avusiwe, wabuyela ezulwini. Ngemva kwesikhathi uJehova wambeka waba yiKosi yomBuso loyo. (IzEnzo 2:33) Urhulumende lo uzokubusa usezulwini, ubuse iphasi loke. (IsAmbulo 11:15) Ngikho iBhayibheli liwubiza ngokuthi ‘mbuso wezulwini.’—2 Thimothi 4:18.

6, 7. UJesu ubadlula ngani ababusi benyama?

6 IBhayibheli lithi uJesu uwadlula woke amakhosi ababantu ngombana “nguye yedwa ophila isiphelani.” (1 Thimothi 6:16) Phela boke ababusi benyama bayafa ekugcineni, kodwana uJesu angekhe afe nangelanga lomhlolo. Yeke, zoke izinto ezihle uJesu azosenzela zona zizokuhlala zikhona bekube nini nanini.

7 Isiphorofido seBhayibheli nasikhuluma ngokugweba kwakhe ngokulunga nangethando lakhe sithi: “Umoya kaJehova uzokuba phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha nokuzwisisa, wesiluleko namandla, wokwazi nowokwesaba uJehova. Uzokuthabela ukwesaba uJehova. Angekhe agwebe ngokwalokho akubona ngamehlwakhe namkha akhalime ngokwalokho akuzwa ngeendlebe zakhe. Uzokugweba otlhagako ngokulunga.” (Isaya 11:2-4, NW) Kghani angekhe wathanda na ukubuswa yikosi enjengale?

8. Sazi njani bona uJesu angekhe abuse yedwa?

8 UZimu ukhethe nedlanzana labantu ephasinapha bona libuse noJesu ezulwini. Ngokwesibonelo, umpostoli uPowula watjela uThimothi wathi: “Nasinyamezelako sizakubusa naye.” (2 Thimothi 2:12) Alo bangakhi abazokubusa noJesu?

9. Bangaki abayokubusa noJesu? Wathoma nini ukubakhetha?

 9 Njengombana sesifundile kusAhluko 7, umpostoli uJwanisi waboniswa uJesu ayiKosi ezulwini nabayi-144 000. Babobani abayi-144 000? UJwanisi nakahlathululako uthi ‘batlolwe ibizo [lakaJesu] nelakaYise eempandla zabo.’ Nakanabako uthi: “Ngibo-ke abalandela iMvana nanyana kukuphi lapha iya khona. Bebahlengwe ebantwini.” (Funda isAmbulo 14:1, 4.) Yeke, abayi-144 000 bamaKrestu akhethwe nguZimu bona ‘abuse ephasini’ noJesu. Nakafako avuselwa ezulwini ayokuphila khona. (IsAmbulo 5:10) Kusukela ngesikhathi sabapostoli, uJehova bekasolo akhetha amaKrestu athembekileko ukuthi abe sesiqhemeni samakhosi ayi-144 000.

10. Kubayini sithi uJehova uyasithanda ngokuthi akhethe uJesu nabayi-144 000 bona basibuse?

10 Ngendlela uJehova asithanda ngayo ukhethe abantu ephasinapha bona bayokubusa noJesu. UJesu uzokuba mbusi omuhle tle ngombana uyasizwisisa. Uyazi ukuthi kunjani ukuba mumuntu nokuthi umtlhago unjani. UPowula wathi nguye “ongakwazi ukuzwelana nobuthakathaka bethu, kodwana ozizinywe ngeendlela zoke njengathi.” (Hebheru 4:15; 5:8) Nabayi-144 000 bayazi ukuthi kunjani ukuba mumuntu. Nabo bakhe balwisana nokubogaboga namalwele. Yeke singaqiniseka ukuthi uJesu nabayi-144 000 bazokuzwisisa ingasi indlela esizizwa ngayo kwaphela, kodwana nemirarwethu.

KHUYINI EZOKWENZIWA MBUSO KAZIMU?

11. Kubayini uJesu afundisa abafundi bakhe ukuthandazela bona intando kaZimu yenzeke ezulwini?

11 UJesu wafundisa abafundi bakhe bona  bathandazele intando kaZimu ukuthi yenzeke ezulwini. Kubayini atjho njalo? Sifundile esAhlukweni 3 ukuthi uSathana uDeveli wahlanukela uJehova. Ngemva kobana uSathana ahlubukile, uJehova wavuma ukuthi uSathana namadimonakhe baje bahlezi ezulwini. Ngesikhatheso bekungasizo zoke iingilozi ebezenza intando kaZimu. EsAhlukweni 10 sizokufunda okunengi ngoSathana namadimonakhe.

12. Ngiziphi izenzakalo ezimbili eziqakathekileko isAmbulo 12:10 esikhuluma ngazo?

12 IBhayibheli lithi msinyana ngemva kobana uJesu abekwe abe yiKosi yomBuso kaZimu, walwa noSathana. (Funda isAmbulo 12:7-10.) Ivesi 10 lona likhulume ngezenzakalo ezimbili eziqakathekileko. Isenzakalo sokuthoma, uJesu Krestu uthoma ukubusa emBusweni kaZimu. Sesibili, uSathana uyaqotjhwa ezulwini alahlelwe ephasini. Kuhlekuhle sifunda ngezenzakalwezi nje, sebele zenzekile.

13. Kwenzekani ezulwini ngesikhathi uSathana aqothwa?

13 IBhayibheli liveza indlela iingilozi ezithembekileko ebezithabe ngayo ngesikhathi uSathana namadimonakhe baqothwa ezulwini. Lithi: “Ngalokho thokozani-ke nina mazulu, nani noke enihlala kiwo!” (IsAmbulo 12:12) Sikhuluma nje, ezulwini kunokuthula nokubumbana ngombana boke abantu lapho benza intando kaZimu.

Solo uSathana namadimonakhe baqothwa ezulwini abantu bebasolo batlhaga. Kodwana umtlhago lo uzokuphela kungasikade

14. Kwenzekani ephasini njengombana uSathana aqothwe ezulwini nje?

14 Kodwana ephasini khona kuhlukile. Kwenzeka izinto ezimbi khulu ebantwini ngombana ‘uSathana wehlele’ ephasini “ugcwele ilaka uyadlhabhaza ngombana uyazi bona isikhathi sakhe sifitjhani.” (IsAmbulo  12:12) USathana ukwate uyadlhabhaza. Uqothiwe ezulwini, uyazi nokuthi uzokubhujiswa kungasikade. Yeke, wenza koke angakwenza bona abange imiraro, azwise abantu ubuhlungu, abatlhagise ephasini loke.

15. Iyini intando kaZimu ngephaseli?

15 Kodwana intando kaZimu ngephasi ayikatjhuguluki. Usafuna ukuthi abantu abanganasono baphile ngokungapheliko epharadesi elizokuba sephasini. (IRhubo 37:29) UmBuso kaZimu uzokwenza njani koke lokhu?

16, 17. UDanyela 2:44 usitjelani ngomBuso kaZimu?

16 Isiphorofido esikuDanyela 2:44 sithi: “Khona emalangeni wamakhosi lawo, uZimu wezulwini uzakujamisa umbuso ongasoze wapheliswa namkha udluliselwe kabanye abantu. Uzakutshidlha bewuphelise yoke imibuso eminye, kodwana wona uzakujama nini nanini.” Isiphorofidwesi sisifundisani ngomBuso kaZimu?

17 Kokuthoma, isiphorofidwesi sithi umBuso kaZimu uzokubusa “khona emalangeni wamakhosi lawo.” Lokho kutjho ukuthi aborhulumende bazabe basesekhona ephasini lokha umBuso kaZimu nawuthoma ukubusa. Kwesibili, sisitjela ukuthi umBuso kaZimu uzokuhlala bekube nini nanini. Begodu angekhe kube nomunye umBuso ozokungena esikhundleni sawo. Kwesithathu, kuzokuba nepi phakathi kwaborhulumende bephasi nomBuso kaZimu. Wona uzobahlula aborhulumendaba, bese kuba ngiwo wodwa obusa iphasi loke. Ngesikhatheso, abantu bazokuba norhulumende omuhle khulu ukubadlula boke abakhe baba khona.

18. Ibizwani ipi yokugcina ezokuba khona phakathi komBuso kaZimu naborhulumende bephasi?

 18 Alo-ke, umBuso kaZimu uzobuthatha njani ubukhosi ephasini? Ngaphambi kwepi yokugcina ebizwa ngokobana yi-Arimagedoni, amadimoni azokudukisa ‘amakhosi wephasi loke ukuwabutha bona alwe ipi ngelanga elikhulu lakaZimu uMninimandlawoke.’ Bese aborhulumende bephasi balwe nomBuso kaZimu.—IsAmbulo 16:14, 16; qala isiThasiselo 10.

19, 20. Kubayini kufuze kube mBuso kaZimu osibusako?

19 Kubayini siwutlhoga kangaka umBuso kaZimu? Okunganani mathathu amabanga asenza siwutlhoge. Kokuthoma, sizizoni nasinje, ngikho sigula besife. Kodwana iBhayibheli lithi nasele kubusa umBuso kaZimu sizokuphila ngokungapheliko. Eqinisweni, uJwanisi 3:16 uthi: “Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.”

20 Isizathu sesibili esenza siwutlhoge umBuso kaZimu kukuthi siphila phakathi kwabantu abakhohlakeleko. Inengi labo lileya amala, likhohlise beliziphathe kumbi. Ayikho into esingayenza bona sibasuse ephasina, kodwana nguZimu kwaphela. Abantu abaragela phambili benza izinto ezimbi bazokubhujiswa e-Arimagedoni. (Funda iRhubo 37:10.) Ibanga lesithathu, aborhulumende babantu bayakhwabanisa, abanasirhawu, begodu bakhohlakele. Abanamsebenzi nokusiza abantu balalele uZimu. Ngikho iBhayibheli lithi ‘umuntu nakanegunya phezu komunye umuntu wenza okumbi.’—UMtjhumayeli 8:9.

21. UmBuso kaZimu uzokwenza njani bona intando kaZimu yenzeke ephasini?

 21 Ngemva kwe-Arimagedoni, umBuso kaZimu uzokuqinisekisa bona intandwakhe iyenziwa ephasini. Ngokwesibonelo, uzokususa uSathana namadimonakhe. (IsAmbulo 20:1-3) Ekugcineni akakho ozokugula namkha afe. Isihlengo sizokwenza woke umuntu othembekileko aphile ngokungapheliko ePharadesi. (IsAmbulo 22:1-3) UmBuso lo uzokucwengisa ibizo lakaZimu. Kutjho ukuthini lokho? Kutjho ukuthi nasele kubusa urhulumende kaZimu ephasini, woke umuntu uzolihlonipha ibizo lakaJehova.—Qala isiThasiselo 21.

UJESU WATHOMA NINI UKUBUSA?

22. Sazi njani ukuthi uJesu khenge abe yiKosi asesephasini, namkha msinyana ngemva kokuvuswa kwakhe?

22 UJesu wafundisa abafundi bakhe bona nabathandazako bathi: “Umbuso wakho awufike.” Amezwi la enza kukhanye ukuthi urhulumende kaZimu uzokufika ngelinye ilanga. UJehova bekazowuhloma urhulumendakhe, abeke uJesu abe yiKosawo. Kghani uJesu wabekwa msinyana ngemva kobana abuyele ezulwini? Awa, bekufuze alinde. Sekudlule isikhathi uJesu avusiwe, uPitrosi noPowula bathi nabahlathulula isiphorofido  esikuRhubo 110:1, balibeka lakhanya iphuzweli. Esiphorofidwenesi uJehova uthi: “Hlala ngesidleni sami bekube kulokha nangenza izitha zakho zibe sinabelo seenyawo zakho.” (IzEnzo 2:32-35; Hebheru 10:12, 13) Alo-ke, uJesu bekufuze alinde isikhathi esingangani ngaphambi kobana uJehova ambeke abe yiKosi?

UmBuso kaZimu uzokwenza isiqinisekiso sokobana intandwakhe iyenzeka ephasini

23. (a) UJesu wathoma nini ukuba yiKosi yomBuso kaZimu? (b) Sizokufunda ngani esahlukweni esilandelako?

23 Kwathi kusasele iminyaka ngaphambi kwaka-1914, kwaba nesiqhema samaKrestu ebekazimisele ukwazi iqiniso. Isiqhemeso sazwisisa bona u-1914 uzokuba mnyaka oqakathekileko ngombana kunesiphorofido seBhayibheli esizokuzaliseka ngawo. Izehlakalo ezenzeka ephasini ngo-1914 zifakazela bona bebaqinisile. UJesu wathoma ukubusa ngomnyaka loyo. (IRhubo 110:2) Msinyana ngemva kwalokho, uSathana walahlelwa ephasini, begodu nje “isikhathi sakhe sifitjhani.” (IsAmbulo 12:12) Esahlukweni esilandelako, sizokufunda ngobufakazi obunabileko obutjengisa bona siphila esikhathineso. Sizokufunda nangokuthi kungasikade, umBuso kaZimu uzokwenza intando kaZimu yenzeke ephasini.—Qala isiThasiselo 22.