Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 4

Ungubani UJesu Krestu?

Ungubani UJesu Krestu?

1, 2. (a) Ukwazi ibizo lomuntu odumileko kghani kutjho ukuthi umazi kuhle? Akhuhlathulule. (b) Khuyini abantu abayikholelwako ngoJesu?

BANENGI abantu abadumileko ephasini. Mhlamunye nawe kukhona omazi ngebizo. Kodwana ukwazi ibizo lomuntu akutjho bona umazi kuhle umuntu loyo. Begodu akutjho bona wazi koke ngepilwakhe, nokuthi umumuntu onjani.

2 Kungenzeka uzwile ngoJesu Krestu, ngitjho nanyana sekudlule iminyaka eyi-2 000 eza wazokuphila ephasini. Kodwana kunabantu abanengi abangaziko bona uJesu bekamumuntu onjani. Abanye bathi bekayindoda elungileko, abanye bathi bekamphorofidi, abanye bacabanga ukuthi unguZimu. Wena-ke, ucabangani ngaye?—Qala isiThasiselo 12.

3. Kubayini kuqakathekile ukwazi uJehova uZimu noJesu Krestu?

3 Kuqakathekile bona wazi iqiniso ngoJesu. Kubayini? IBhayibheli lithi: “Ukuphila okungapheliko ngilokho bona bazi wena wedwa Zimu weqiniso nokwazi uJesu Krestu, omthumileko.” (Jwanisi 17:3) Yeke, nawazi iqiniso ngoJehova nangoJesu ungaphila ephasini eliyipharadesi ngokungapheliko. (Jwanisi 14:6) Okhunye godu kukuthi ukwazi ngoJesu kuzokusiza ngombana ipilwakhe nendlela ebekaphatha ngayo abanye isibonelo esihle khulu. (Jwanisi 13:34, 35) Esahlukweni sokuthoma sifunde iqiniso ngoZimu. Kilesi-ke sizokufunda ngalokho iBhayibheli elisifundisa khona ngoJesu.

 SIMFUMENE UMESIYA!

4. Ibizo elithi “Mesiya” nelithi “Krestu” atjho ukuthini?

4 Eminyakeni eminengi ngaphambi kobana uJesu abelethwe, uJehova wathembisa bona uzokuthumela uMesiya namkha uKrestu. Lokho wakutlola eBhayibhelini. Ibizo elithi “Mesiya” livela kelesiHebheru, bese elithi “Krestu” livela kelesiGirigi. Zombili iziqwezi zitjho ukuthi uZimu uzokukhetha umuntu ozokuba nguMesiya, ambeke esikhundleni esikhethekileko. UMesiya lo uzokuzalisa koke uZimu akuthembisileko. UMesiya angakusiza nanamhlanjesi. Kodwana ngaphambi kobana uJesu abelethwe, abantu bebazibuza bona, ‘Ngubani ozokuba nguMesiya?’

5. Abafundi bakaJesu bebangabaza na bona unguMesiya?

5 Abafundi bakaJesu bokuthoma bebangangabazi ukuthi uJesu unguMesiya othenjiswe nguZimu. (Jwanisi 1:41) Ngokwesibonelo, uSimoni Pitrosi wathi kuJesu: “UnguKrestu.” (Matewu 16:16) Kodwana thina-ke singaqiniseka njani bona uJesu unguMesiya?

6. UJehova ubasize njani abantu abazimiseleko ukuthi babone uMesiya?

6 Kusasele isikhathi eside bona uJesu abelethwe, kunabaphorofidi bakaZimu abakhe batlola imininingwana eminengi ebeyizokusiza abantu bamthole uMesiya. Beyizabasiza njani? Khesithi bayakulayela bathi uyokuhlangabeza umuntu esitetjhini seentimela esiphithizelako. Umuntu loyo awumazi, uzabe uthoma mhlokho ukumbona. Nabangakuhlathululela kuhle bona umuntu loyo unjani ungambona. NoJehova naye wenza njalo, wasebenzisa abaphorofidi bakhe bona bahlathulule ukuthi uMesiya uzokuba mumuntu onjani, uzokwenzani nokuthi kuzokwenzekani kuye. Ukuzaliseka kweemphorofidwezo zoke njalo, kuqinisekisa abantu abazimisele ukumfumana ukuthi uJesu unguMesiya.

7. Ngiziphi iimphorofido ezimbili ezifakazela bona uJesu unguMesiya?

 7 Nanzi ezinye iimphorofido ezimbili. Sokuthoma, kusasele iminyaka eyi-700 bona uJesu abelethwe, uMikha waphorofida ukuthi uzokubelethelwa edorojaneni leBethelehema. (Mikha 5:2) Vele uJesu wabelethelwa lapho! (Matewu 2:1, 3-9) Sesibili, uDanyela waphorofida bona uMesiya uzokuvela ngomnyaka ka-29, nangambala kwenzeka. (Danyela 9:25) Iimphorofido ezimbilezi zingezinye zeemphorofido ezinengi ezifakazela bona uJesu nguMesiya okwathiwa uyeza.—Qala isiThasiselo 13.

Wathi nakabhajadiswako, uJesu waba nguMesiya namkha uKrestu

8, 9. Yini eyenzeka nakubhajadiswa uJesu ebufakazi bokuthi unguMesiya?

8 UJehova ukubeke epakameni ukuthi uJesu unguMesiya. Wathembisa uJwanisi uMbhabhadisi ukuthi kukhona into azomtjengisa yona ezokuveza uMesiya. UJwanisi wayibona into leyo mhla uJesu atjhinga kuye, abawa ukubhajadiswa eMlanjeni iJordani ngomnyaka ka-29. IBhayibheli lithi: “Kwathi msinyana bona uJesu abhajadiswe, waphuma ngemanzini. Khonokho izulu lavuleka, wabona uMoya kaZimu wehla njengezuba, wahlala phezu kwakhe. Yeke nelizwi lavela ezulwini lathi: ‘Le yiNdodanami engiyithandako nengithokozileko ngayo.’” (Matewu 3:1, 6, 17) UJwanisi wathi nakabona lokho, kwamkhanyela bona uJesu unguMesiya. (Jwanisi 1:32-34) Ngelangelo uJehova wathululela umoyakhe phezu kwakhe, uJesu waba nguMesiya. Nguye-ke okhethwe nguZimu bona abe Mrholi neKosi.—Isaya 55:4.

 9 Iimphorofido eziseBhayibhelini, namezwi atjhiwo nguJehova ngokwakhe, nalokho okwabonwa nguJwanisi nakabhabhadisa uJesu, kwafakazela bona uJesu unguMesiya. Kodwana uJesu lo bekavelaphi nakazakuza ephasini, begodu bekamumuntu onjani? Akhesizwe bona lithini iBhayibheli.

 UJESU BEKAVELAPHI NAKAZAKUZA EPHASINI?

10. IBhayibheli lisifundisani ngepilo kaJesu ngaphambi kobana eze ephasini?

10 IBhayibheli lifundisa ukuthi uJesu besele anesikhathi eside aphila ezulwini ngaphambi kobana eze ephasini. UMikha wathi uMesiya ‘indabuko yakhe yavela phambilini ekadeni.’ (Mikha 5:1 [5:2, NW]) NoJesu naye wakutjho kanengi ukuthi bekaphila ezulwini ngaphambi kobana abe mumuntu ephasini. (Funda uJwanisi 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Angakafiki ephasini uJesu besele kukade anobuhlobo obukhethekileko noJehova.

11. Kubayini uJesu aligugu kangaka kuJehova?

11 UJesu uligugu khulu kuJehova. Kubayini kunjalo? Kungombana uZimu wathoma ngokudala uJesu ngaphambi kwezinto zoke. Ngikho abizwa bona “ulizibulo lakho koke okubunjiweko.” * (Kolose 1:15) UJesu uligugu kuJehova nangebanga lokuthi nguye yedwa owadalwa nguZimu ngokwakhe. Ngikho abizwa ngokuthi ‘yiNdodana ebelethwe yodwa.’ (Jwanisi 3:16) UJesu nguye kwaphela owasetjenziswa nguJehova ekudaleni zoke izinto. (Kolose 1:16) Begodu nguye kwaphela obizwa ‘ngoLizwi’ ngombana nguye omkhulumeli kaJehova eengilozini nebantwini.—Jwanisi 1:14.

12. Sazi njani bona uJesu noZimu abasimumuntu munye?

12 Inengi labantu licabanga ukuthi uJesu noZimu mumuntu munye. Kodwana iBhayibheli alitjho njalo. Lithi uJesu udaliwe, okutjho ukuthi unesithomo. Kodwana uJehova uMdali wazo zoke izinto, akanasithomo.  (IRhubo 90:2) INdodana kaZimu uJesu khenge beyikucabange nokukucabanga ukuzenza uZimu. IBhayibheli likubeka ebaleni ukuthi uBaba mkhulu kuneNdodana. (Funda uJwanisi 14:28; 1 Korinte 11:3.) NguJehova kwaphela ‘onguZimu uMninimandlawoke.’ (Genesisi 17:1, NW) UmuMuntu omkhulu nonamandla ukudlula woke umuntu osezulwini nosephasini.—Qala isiThasiselo 14.

13. Kubayini iBhayibheli lithi uJesu “umfanekiso kaZimu ongabonakaliko”?

13 UJehova neNdodanakhe uJesu, bebasebenza boke iingidigidi zeminyaka ngaphambi kobana kudalwe izulu nephasi. Kuyatjho ukuthi bebathandana tle! (Jwanisi 3:35; 14:31) UJesu yena wafuza uYise ngakho koke kangangobana iBhayibheli limbiza ngokuthi “umfanekiso kaZimu ongabonakaliko.”—Kolose 1:15.

14. UJehova wenza njani bona iNdodanakhe eligugu ibelethwe imumuntu wenyama?

14 INdodana kaJehova eligugu yazimisela ukutjhiya izulu, bona izokubelethwa ephasinapha, ibe mumuntu. Kwenzeka njani lokho? UJehova wenza ikarisomraro, wathatha iNdodanakhe wayifaka esibelethweni sakaMariya. Ngesikhatheso bekayintombi engakayi emabhayini nendoda. Ngikho uJesu anganaye ubaba omumuntu wenyama. Yeke, uMariya wabeletha indodana enganasono, wayithiya bona nguJesu.—Lukasi 1:30-35.

UJESU BEKAMUMUNTU ONJANI?

15. Ungamazi njani uJehova kuhle?

15 Kunengi ongakufunda ngepilo nobuntu bakaJesu encwadini kaMatewu, kaMarkosi, kaLukasi nekaJwanisi. Iincwadezi zibizwa ngokobana maVangeli. Yeke, ngebanga lokuthi uJesu ufuze uYise, ukufunda ngaye kuzokusiza  bona umazi kuhle uJehova. Ngikho uJesu athi: “Loyo ongibonileko, ubone uBaba.”—Jwanisi 14:9.

16. Yini uJesu ebekafundisa ngayo? Iimfundiso zakhe bekazithathaphi?

16 Inengi labantu belithi nalibiza uJesu lithi “Mfundisi.” (Jwanisi 1:38; 13:13) Into eqakathekileko ebekafundisa ngayo ukuzidlula zoke, ‘ziindaba ezimnandi ngomBuso kaZimu.’ Uyini uMbuso kaZimu? Ngurhulumende kaZimu ozokubusa iphasi loke usezulwini, bese ubusise woke umuntu olalela uZimu. (Matewu 4:23) Koke uJesu ebekakufundisa bekakuthatha kuJehova. UJesu wathi: “Ifundiswami akusiyo yami kodwana ivela kongithumileko.” (Jwanisi 7:16) UJesu bekazi ukuthi uJehova ufuna abantu bezwe iindaba ezimnandi zokuthi umBuswakhe lo uzokubusa iphasi loke.

17. UJesu bekafundisa kuphi? Kubayini asebenza budisi kangaka afundisa abantu?

17 UJesu bekafundisa kuphi? Nanyana kukuphi lapha bekunabantu khona. Bekafundisa eendaweni zemakhaya nemadorobheni, emakethe, eendaweni lapha abantu ebebalotjhela khona uZimu, lapha kuthengiselwa khona nemizini yabantu. Khenge alindele bona abantu beze kuye. Yena bekahlala aya kibo. (Markosi 6:56; Lukasi 19:5, 6) UJesu bekasebenza budisi, athatha isikhathi sakhe esinengi afundisa abantu. Kubayini enza njalo? Kungombana bekazi ukuthi nguZimu ofuna enze njalo. Bekahlala amlalela uBabakhe. (Jwanisi 8:28, 29) Okhunye okwenza uJesu watjhumayela kukuthi bekabarhawukela abantu. (Funda uMatewu 9:35, 36.) Besele alemukile bona abadosi phambili bamasonto wekolo bebafundisa amala ngoZimu nangomBuswakhe. Ngikho nje bekafuna ukusiza abantu abanengi kangaka bona bezwe iindaba ezimnandi.

18. Yini wena oyithanda khulu ebuntwini bakaJesu?

 18 UJesu bekabathanda abantu, atshwenyeka ngabo. Bekanomusa, nabantu bebakghona ukukhuluma naye. Nabantwana bebathanda ukuba naye. (Markosi 10:13-16) UJesu bekangakhethi, aphatha woke umuntu ngokulinganako. Bekangazwani nekohlakalo nokuphatha abantu kumbi. (Matewu 21:12, 13) Emihlenakhe, abantu bengubo bebanganawo amalungelo amanengi, bangahlonitjhwa. Kodwana yena bekabahlonipha ngaso soke isikhathi. (Jwanisi 4:9, 27) UJesu bekathobeke ukuthobeka. Ngokwesibonelo, wakhe wahlambisa abapostoli bakhe iinyawo. Ngesikhatheso lowo bekumsebenzi owenziwa ziingqila.—Jwanisi 13:2-5, 12-17.

UJesu bekatjhumayela nanyana kukuphi lapha kunabantu khona

19. Ngisiphi isibonelo esitjengisa ukuthi uJesu bekazi lokho abantu abakutlhogako nokuthi bekafuna ukubasiza?

19 UJesu bekazi lokho abantu abakutlhogako, afuna nokubasiza. Lokho kubonakala kuhle endleleni ebekasebenzisa ngayo ikarisomraro yamandla kaZimu ekulapheni abantu. (Matewu 14:14) Ngokwesibonelo, kwakhe kweza indoda ephethwe likhwekhwe kuJesu, yathi kuye: “Nakube uyathanda, ungangihlambulula.” UJesu wakghwatheka ehliziyweni nakabona izwa ubuhlungu. Wayizwela, wafisa ukuyisiza. Ngemva kwalokho uJesu welula umkhonwakhe, wayikghwatha indoda le, bewathi kiyo: “Ngiyathanda, hlambuluka!” Yalapheka ngobunjalo-ke! (Markosi 1:40-42) Akhusucabange indlela indoda leyo eyazizwa ngayo!

WAHLALA ATHEMBEKILE KUYISE

20, 21. Kubayini uJesu bekasibonelo esihle khulu sokulalela uZimu?

20 UJesu usibonelo esihle khulu sokulalela uZimu. Bekanganandaba ukuthi kwenzekani, nokuthi amanabakhe athini. Bekathembekile kuYise.  Ngokwesibonelo, uJesu khenge one lokha uSathana nakazamlinga. (Matewu 4:1-11) Cabanga, abantu bekhabo bebangakholwa bona unguMesiya, bebatjho nokuthi “uhlangene ihloko.” Kodwana yena bekasolo awenza umsebenzi kaZimu. (Markosi 3:21) Ngitjho nanyana amanabakhe amphatha kabuhlungu, wahlala athembekile kuZimu, khenge alinge ukuzibuyiselela.—1 Pitrosi 2:21-23.

21 UJesu wezwa ubuhlungu obukhulu nakafako, kodwana wathembeka kuJehova nanyana kunjalo. (Funda uFilipi 2:8.) Cabanga bona bekufuze akghodlhelele izinto ezinengi kangangani ngelanga ahlongakala ngalo. Wabotjhwa, kweza abofakazi bamala bathi uyahlambalaza, abahluleli abakhohlakeleko bamgwebela ukufa, iinqubuthu zabantu zamhleka, amasotja  amtlhorisa bekambethela ngeempikiri esigodweni. Wathi nakafako warhuwelela wathi: “Sekuphethekile.” (Jwanisi 19:30) Ngemva kwamalanga amathathu uJesu afile, uJehova wamvusa ngomzimba womoya. (1 Pitrosi 3:18) Ngemva kweemveke ezimbalwa, uJesu wabuyela ezulwini, “wahlala ngesidleni sakaZimu,” walinda bona uZimu ambeke iKosi.—Hebheru 10:12, 13.

22. Ngiliphi ithuba elisivulekeleko ngebanga lokuthembeka kwakaJesu kuYise?

22 Ngebanga lokuthi uJesu wahlala athembekile kuYise, savulekelwa lithuba lokuphila okungapheliko ephasini eliyipharadesi. Esahlukweni esilandelako sizokucoca ngokuthi ukufa kwakaJesu kusilethela njani ukuphila okungapheliko.

^ isig. 11 UJehova ubizwa ngoBaba nje ngombana aMdali wethu. (Isaya 64:8) UJesu uyiNdodana kaZimu ngombana udalwe nguye. Iingilozi, no-Adamu nabo bamadodana kaZimu.—Jobho 1:6; Lukasi 3:38.