Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 9

Inga-Kghani Ukuphela Kwephaseli Sekufikile?

Inga-Kghani Ukuphela Kwephaseli Sekufikile?

1. Kukuphi lapha singafunda khona ngengomuso?

NAWUBUKELE iindaba wakhe wazibuza na ukuthi, ‘Kghani izinto zisazokuba zimbi ukudlula namhlanjesi?’ Izinto ezinengi ezibuhlungu nesizi elenzeka namhlanjesi lenza abantu bakholwe bona nakuliphasi lona seliyaphela. Kghani kuliqiniso lokho? Singakghona na ukwazi ngezinto ezizokwenzeka esikhathini esizako? Iye. Nanyana abantu bangekhe bakghone ukutjho izinto ezizokwenzeka ngomuso, uJehova uZimu angakghona. Sebele atjhwile eBhayibhelini ngezinto ezizokwenzeka kithi nephasineli esikhathini esizako.—Isaya 46:10; Jakopo 4:14.

2, 3. Khuyini abafundi bakaJesu ebebafuna ukuyazi, begodu uJesu wabaphendula njani?

2 IBhayibheli nalikhuluma ngokuphela kwephasi, alitjho ukuphela kweplanethi eliphasi, kodwana likhuluma ngokuphela kobumbi nokukhohlakala. UJesu wafundisa abantu ukuthi umBuso kaZimu uzokubusa iphasi loke. (Lukasi 4:43) Nabafundi bakaJesu bafuna ukwazi ukuthi umBuso kaZimu uzokufika nini, yeke bambuza bathi: “Akhe usitjele bona izintwezi zizokwenzeka nini? Sizakuba yini isibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwesikhathi na?” (Matewu 24:3) UJesu khenge abatjele ukuthi lokho kuzokwenzeka ngaliphi ilanga, kodwana wabatjela ngezinto ebezizokwenzeka ngaphambi kokuphela kwephaseli. Lokho okwatjhiwo nguJesu kuyenzeka namhlanjesi.

3 Esahlukwenesi-ke sizokucoca ngobufakazi obutjengisa  ukuthi siphila emihleni yokuphela. Sizokuthoma ngokufunda ngepi eyenzeka ezulwini khona sizokuzwisisa bona kubayini izinto zizimbi kangaka namhlanjesi ephasinapha.

KWALIWA IPI EZULWINI

4, 5. (a) Kwenzekeni msinyana ngemva kobana uJesu abe yiKosi? (b) NgokwesAmbulo 12:12, khuyini eyenzeka ngemva kobana uSathana alahlelwe ephasinapha?

4 EsAhlukweni 8 sifunde ngokuthi uJesu waba yiKosi ezulwini ngo-1914. (Danyela 7:13, 14) Incwadi yesAmbulo isitjela lokho okwenzekako, ithi: “Kwaba khona ipi ezulwini; uMikhayeli [onguJesu] neengilozi zakhe bekalwa nonomrhaso [onguSathana]; unomrhaso neengilozi zakhe bazibuyiselela.” * USathana namadimonakhe bahlulwa epini leyo, ngemva kwalokho balahlelwa ephasinapha. Cabanga bona iingilozi ezulwini bezithabe kangangani! Alo-ke kuthiwani ngabantu ephasinapha? IBhayibheli lithi abantu bazokuqalana nemiraro. Kubayini? Kungombana uDeveli ukwate uyadlhabhaza, “uyazi bona isikhathi sakhe sifitjhani.”—IsAmbulo 12:7, 9, 12.

5 UDeveli nguye oyipehla yemiraro eminengi kangaka ephasinapha. Ukwate uyadlhabhaza ngombana isikhathi esimsaleleko sifitjhani sokuthi uZimu aqede ngaye. Akhesihlolisise lokho uJesu athi kuzokwenzeka emihleni yokuphela.—Qala isiThasiselo 24.

IZINTO EZIZOKWENZEKA EMIHLENI YOKUPHELA

6, 7. Khuyini esingayitjho ngendima edlalwe yipi nendlala namhlanjesi?

6 Ipi. UJesu wathi: “Isizwe sizakuvukela isizwe nombuso uvukele umbuso.” (Matewu 24:7) Abantu ababulewe ezipini zanamhlanjesi badlula bananyana  ngisiphi isikhathi solo umuntu abunjwako. Omunye umbiko we-Worldwatch Institute uveza ukuthi solo kwango-1914 kubulewe abantu abangaphezu kwamamiliyoni ayi-100. Isibalo sabantu ababulewe eminyakeni elikhulu kusukela ngo-1900 kufikela ngo-2000, sisibuyelela kathathu isibalo sabantu ababulewe kusukela ngesikhathi sakaJesu, bekube ngaphambi kwaka-1900. Cabanga ngobuhlungu amamiliyoni wabantu ababuzwako ngebanga lepi!

7 Indlala. UJesu wathi: “Kuzakuba khona indlala.” (Matewu 24:7) Ngitjho nanyana kunokudla okunengi namhlanjesi ukudlula ngaphambilini, abantu abanengi abakutholi ukudla okwaneleko. Kubayini kunjalo? Kungombana abanayo imali eyaneleko yokukuthenga namkha indawo abangayilima. Abantu abangaphezu kwebhiliyoni yinye baphila ngemali engaphasi kwaka-R13.00 ngelanga. I-World Health Organization ithi abantwana abamamiliyoni bayafa qobe mnyaka babulawa yindlala. Ibanga kukuthi abanakho ukudla okunepilo okwaneleko.

8, 9. Yini etjengisa bona isiphorofido sakaJesu sokusikinyeka kwephasi namalwele sebele sizalisekile?

 8 Ukusikinyeka kwephasi. UJesu waphorofida wathi: “Kuzakuba khona ukusikinyeka kwephasi okukhulu.” (Lukasi 21:11) Abantu bahlala balindele ukuthi iphasi lingasikinyeka khulu qobe mnyaka. Kusukela ngo-1900, sekufe amamiliyoni amabili wabantu babulawa kusikinyeka kwephasi. Ngitjho nanyana ithekhnoloji ingakghona ukuveza bona iphasi lizokusikinyeka kuphi, nini, kodwana abantu bafa kunjalo.

9 Amalwele. UJesu wakhe watjho ukuthi ‘kuzokuba namalwele’ angalaphekiko. Amalwele ayingozi la bekazokurhatjheka yoke indawo, abulale abantu abanengi. (Lukasi 21:11, NW) Abodorhodere balingile nokho ukulapha amalwele amanengi, kodwana kusesenamanye abahlulwa kuwalapha. Eqinisweni, abanye babika ukuthi qobe mnyaka, abantu abaziingidigidi babulawa malwele anjenge-TB, imalariya nekholera. Akupheleli lapho, abodorhodere sebathole ukuthi kunezifo ezitja eziyi-30, ezinye zazo azilapheki.

 BAZOKUBA NJANI ABANTU BEMIHLA YOKUPHELA?

10. U-2 Thimothi 3:1-5 uzaliseke njani namhlanjesi?

10 Ku-2 Thimothi 3:1-5, iBhayibheli lithi: “Ngemihla yokuphela kuzokufika iinkhathi ezibudisi kwamambala.” Umpostoli uPowula wahlathulula indlela abantu abanengi abazoziphatha ngayo emihleni yokuphela. Uthi abantu bazokuba

  • ngabazicabangela bona

  • abathanda imali

  • abangalaleli ababelethi babo

  • abangakathembeki

  • abangayithandi imindenabo

  • abangakghoni ukuzilawula

  • abanelaka nenturhu

  • abathanda ukuzithabisa kunoZimu

  • abenza ngasuthi bayamthanda uZimu kodwana bangamlaleli

11. IRhubo 92:8 lithi kuzokwenzekani ngabantu abakhohlakeleko?

11 Inga-kghani abantu abanengi baziphatha ngalendlela endaweni yangekhenu? Inengi labo liziphatha bunjesi ephasini loke. Kodwana uZimu uzowulungisa woke umonakalo lo kungasikade. Usithembisa ukuthi: “Iinkhohlakali zihluma njengotjani  neengilamkhuba ziyaqhakaza, kobana zibhujiswe isiphelani.”—IRhubo 92:8, [92:7, NW].

IINDABA EZIMNANDI EMIHLENI YOKUPHELA

12, 13. UJehova usifundiseni emihleni yokuphela le?

12 IBhayibheli lakhe latjho bona emihleni yokuphela, iphasi lizakuzala isizi nobuhlungu. Kodwana liyatjho nokobana kunezinto ezihle ebezizokwenzeka ngesikhathesi.

“Nje-ke ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe ngaphambi kobana kufike isiphetho.”—Matewu 24:14

13 Ukuzwisisa iBhayibheli. Umphorofidi uDanyela watlola okuthileko ngemihla yokuphela. Uthi: ‘Ilwazi [leqiniso] lizakwanda.’ (Danyela 12:4) UZimu bekazokwenza bona abantu bakhe balizwisise kuhle iBhayibheli ukudlula esikhathini sangaphambili. UJehova ukwenzile lokho, khulukhulu kusukela ngo-1914. Ngokwesibonelo, usifundisile ukuthi ibizo lakhe liqakatheke kangangani, nokuthi uhloseni ngephaseli. Wasifundisa iqiniso ngesihlengo, nalokho okwenzekako nasele sifile nangokuvuswa kwabafileko. Sifunde ukuthi mBuso kaZimu kwaphela ozokurarulula imirarwethu yoke. Safunda nangokuthi yini okufuze siyenze nasizakuthaba nokuthi kufuze siphile njani nasizakuthabisa uZimu. Kodwana iinceku zakaZimu bekufuze zenzeni ngazo zoke izinto ezizifundileko? Kunesiphorofido esiphendula umbuzo lo.—Qala isiThasiselo 21 no-25.

14. Iindaba ezimnandi ngomBuso kaZimu zitjhunyayelwa kuphi, begodu bobani abazitjhumayelako?

14 Umsebenzi wokutjhumayela ephasini loke. Nakakhuluma ngemihla yokuphela, uJesu wathi: “Ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe ngaphambi kobana kufike isiphetho.” (Matewu 24:3, 14) Namhlanjesi iindaba ezimnandi ngomBuso kaZimu zitjhunyayelwa eenarheni ezingaphezu kwaka-230 ngamalimi angaphezu kwaka-700.  Ephasini loke aboFakazi bakaJehova abavela “kizo zoke izizwe” basiza abantu bazwisise ukuthi uyini umBuso kaZimu nokuthi uzobenzelani abantu. (IsAmbulo 7:9) Lokho bakwenza simahla. Ngitjho nanyana bahloywe kangaka, batlhoriswa babantu abanengi, akunanto engajamisa umsebenzabo wokutjhumayela njengombana uJesu aphorofidile.—Lukasi 21:17.

WENA-KE, KHUYINI OZOYENZA?

15. (a) Uyakholwa na bona siphila emihleni yokuphela, begodu yini ekwenza ukholwe? (b) Kuzokwenzekani ebantwini abalalela uJehova nalabo abangamlaleli?

15 Uyakholwa na bona siphila emihleni yokuphela? Sezinengi iimphorofido zeBhayibheli ezikhuluma ngemihla yokuphela esele zizalisekile. Kungasikade uJehova uzowujamisa umsebenzi wokutjhunyayelwa kweendaba ezimnandi, bese “kufike isiphetho.” (Matewu 24:14) Siyini isiphetho? Siyi-Arimagedoni, isikhathi lapha uZimu azokususa khona boke ubumbi. UJehova uzokusebenzisa uJesu neengilozi zakhe ezinamandla bona abhubhise woke umuntu ongafuni ukulalela Yena neNdodanakhe. (2 Thesalonika 1:6-9) Ngemva kwalokho, uSathana namadimonakhe angekhe basakhohlisa abantu. Yeke, woke umuntu ofuna ukulalela uZimu amukele umBuswakhe uzokubona koke uZimu akuthembisileko kuzaliseka.—IsAmbulo 20:1-3; 21:3-5.

16. Njengombana isiphelo sifikile nje, khuyini wena okufuze uyenze?

16 Iphaseli elibuswa nguSathana lizokufika ekugcineni kungasikade. Yeke, kuqakathekile ukuzibuza ukuthi, ‘Khuyini mina okufuze ngiyenze?’ UJehova ufuna ufunde okunengi eBhayibhelini ngendlela ongakghona ngayo. Ukufunda kufuze ukuqale njengento eqakatheke khulu. (Jwanisi 17:3) AboFakazi bakaJehova bayahlangana qobe veke, bona bakghone ukusiza abantu bazwisise  iBhayibheli. Akhulinge ukuya emihlanganwenabo qobe veke. (Funda amaHebheru 10:24, 25.) Nangabe sewulemukile ukuthi kufuze utjhugulule ipilwakho, ungasabi ukuyitjhugulula. Njengombana utjhuguluka uzokuthoma ukutjhidelana khulu noJehova.—Jakopo 4:8.

17. Kubayini abantu abanengi bazokurareka nakufika isiphelo bangakalindeli?

17 Umpostoli uPowula wathi ukubhujiswa kwabantu abambi kuzokufika kungakalindeleki “njengesela ebusuku.” (1 Thesalonika 5:2) NoJesu waphorofida ukuthi abantu abanengi angekhe bazinake izinto ezitjengisa ukuthi siphila emihleni yokuphela. Wathi: “Njengombana kwakunjalo emihleni kaNowa, kuzakuba njalo-ke ukuza kweNdodana yoMuntu. Emihleni leyo ngaphambi komthwalela, abantu bebagoma, basela, batjhada bebatjhadise, kufikela elangeni uNowa angena ngalo ngemkhunjini. Bebangakhathali ngalokho okuzokwenzeka bekwaba kumhlana kufika umthwalela warhurhula boke. Kuzokuba njalo-ke ukuza kweNdodana yoMuntu.”—Matewu 24:37-39.

18. Ngisiphi isiyeleliso uJesu asiyelelisa ngaso?

18 UJesu wasiyelelisa ngokuthi ‘iinhliziyo zethu zingadisibezwa kurhiribidela, kudakwa kanye neemfiso zepilo.’ Wabuye wathi ukuphela kuzokufika singakatjheji “njengesifu” namkha isithiyo. Watjho nokuthi sizokufikela “boke abahlala ebusweni bephasi loke.” Wanaba wathi: “Hlalani nilindile, nithandaze njalo ukuze nikghone ukuphunyurha koke okuzokwenzeka nokobana nikghone ukujama phambi kweNdodana yoMuntu.” (Lukasi 21:34-36) Kubayini kuqakatheke kangaka ukulalela isiyeleliso sakaJesu? Kungombana iphasi lakaSathana lizokubhujiswa kungasikade. Abantu abazokusinda baphile ngokungapheliko ephasini elitjha ngilabo abamukelwa nguJehova noJesu.—Jwanisi 3:16; 2 Pitrosi 3:13.

^ isig. 4 UMikhayeli ngelinye ibizo lakaJesu Krestu. Nawufuna ukwazi okunabileko ngendaba le, qala isiThasiselo 23.