Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 19

Hlala Useduze NoJehova

Hlala Useduze NoJehova

1, 2. Singalifumana kuphi ivikeleko namhlanje?

AKHESITHI ukhamba ngaphandle kunesiwururu mhlokho. Isibhakabhaka siba mnyama, umbani uyamenyeza, bese kuba nomdumo. Msinyana izulu liyarhatjha. Ufuna indawo ongabalekela kiyo. Kuthi emaswapheleni uzizwe utjhaphulukile ngebanga lokobana ufumane indawo ephephileko neyomileko!

2 Nathi namhlanje sisebujamweni obufanako. Ubujamo bephasi buba bumbi khulu. Mhlamunye uyazibuza ukuthi, ‘Ngingalifumana kuphi ivikeleko?’ Umrhubi weBhayibhelini wathi: “[“Ngizakuthi kuJehova,” NW]: ‘Ubuphephelo bami nerholo lami, uZimami engimethembako.’” (IRhubo 91:2) Iye, uJehova angasitjhaphulula emirarwenethu okwanje, bekasiphe ithemba elihle ngengomuso.

3. Singamenza njani uJehova isiphephelo sethu?

3 UJehova angasivikela njani? Angasisiza siqalane nanyana ngimuphi umraro esinawo, begodu unamandla khulu ukudlula nanyana ngubani ongalinga ukusilimaza. Ngitjho nanyana singavelelwa yinto embi nje, singaqiniseka ukuthi uJehova uzowulungisa umonakalo lowo esikhathini esizako. IBhayibheli lisikhuthaza bona: ‘Sihlale ethandweni lakaZimu.’ (Juda 21) Kufuze sihlale eduze noJehova ukuthi sifumane isizo lakhe ngeenkhathi ezibudisi. Kodwana singakwenza njani lokho?

SABELA ETHANDWENI LAKAZIMU

4, 5. UJehova usitjengisa njani bona uyasithanda?

4 Nasizakuhlala eduze noJehova, kufuze silemuke  ukuthi usithanda kangangani. Cabanga ngakho koke uJehova asenzele khona. Usiphe iphasi elihle, bewalizalisa ngeentjalo ezikarisako neenlwana. Godu usinikele ukudla okumnandi namanzi ahlwengileko. NgeBhayibheli, uJehova usifundise ibizo lakhe nobuntu bakhe obukarisako. Ngaphezu kwakho koke, usitjengise ithando lakhe nakathumela iNdodanakhe ethandekako, uJesu, ize ephasini bona inikele ukuphila kwayo ngebanga lethu. (Jwanisi 3:16) Ngebanga lesihlengo, silindele ukuba nengomuso elihle.

5 UJehova usilungiselele umBuso kaMesiya, urhulumende wezulwini msinyana ozokuqeda woke umtlhago. UmBuso kaZimu uzokwenza iphasi libe yipharadesi, lapho woke umuntu uzokuphila ngokuthula nangethabo ngokungapheliko. (IRhubo 37:29) UJehova usitjengise ithando lakhe nangokusifundisa ukuphumelela epilweni kwanje. Usibawa nokobana sithandaze kuye, begodu uhlale akulungele ukulalela imithandazwethu. UJehova usitjengisa ngokukhanyako indlela asithanda ngayo soke.

6. Kufuze ngisabele njani ethandweni lakaJehova?

6 Kufuze usabele njani ethandweni lakaJehova? Ungamtjengisa ngokuthi umthokoze ngakho koke akwenzele khona. Kuyadanisa ukuthi abanengi namhlanje abe abathokozi. Kuyafana nangoJesu, iqiniso kukuthi nakasephasini azange bamthokoze naye. Kesinye isenzakalo, uJesu wapholisa amadoda alitjhumi anobulwele bekhwekhwe, kodwana yinye kwaphela eyeza kuye yazomthokoza. (Lukasi 17:12-17) Nathi sifuna ukufana nendoda eyathokoza uJesu. Sifuna ukuhlala simthokoza uJehova.

7. Ithando lethu ngoJehova kufuze lizike kangangani?

7 Kufuze sitjengise ukuthi siyamthanda uJehova. UJesu watjela abafundi bakhe ukuthi kufanele bathande uJehova  ngehliziywabo yoke, ngomphefumulo woke, nangomkhumbulwabo woke. (Funda uMatewu 22:37.) Lokho kutjho ukuthi?

8, 9. Simtjengisa njani uJehova bona siyamthanda?

8 Kghani kwanele na ukumane sitjho ukuthi siyamthanda uJehova? Awa. Nangabe siyamthanda uJehova ngehliziywethu yoke, ngomphefumulo nangomkhumbulo, sizokutjengisa ithando lethu ngezenzo zethu. (Matewu 7:16-20) IBhayibheli likubeka epepeneneni ukuthi nangabe siyamthanda uZimu, sizokulalela imiyalwakhe. Kghani lokho kubudisi? Awa, ngombana “imiyalwakhe ayisinzima.”—Funda 1 Jwanisi 5:3.

9 Nasilalela uJehova, siyathaba begodu siba nepilo eyanelisako. (Isaya 48:17, 18) Kodwana khuyini ezosisiza bona sihlale eduze noJehova? Akhesibone.

RAGELA PHAMBILI UHLALE USEDUZE NOJEHOVA

10. Kubayini kufuze uragele phambili ufunda ngoJehova?

10 Ungaba njani mngani kaJehova? Ngokufunda kwakho iBhayibheli, ungamazi uJehova ngokunabileko begodu uthuthukise ubungani bakho naye. Ubunganobu bunjengomlilo okufuze buhlale buvutha. Njengombana umlilo utlhoga iinkuni bona uvuthe, kufuze uragele phambili ufunda ngoJehova khona ubungani benu buzokuhlala buqinile.—IzAga 2:1-5.

Ithando lakho ngoJehova lifana nomlilo, litlhoga ukubasalelwa bona lihlale livutha

11. Iimfundiso zeBhayibheli zizokuthinta njani?

11 Njengombana uragela phambili ufunda iBhayibheli, uzokufunda ngezinto ezizokuthinta ihliziywakho. Tjheja indlela abafundi bakaJesu ababili abazizwa ngayo njengombana uJesu abahlathululela iimphorofido zeBhayibheli. Bathi: “Iinhliziyo zethu bezingavuthi ngaphakathi kwethu lokha nakhuluma nathi endleleni nazasihlathululela imitlolo na?”—Lukasi 24:32.

12, 13. (a)Kungenzekani ethandweni lethu ngoZimu? (b) Bona sihlale simthanda uJehova yini okufuze siyenze?

 12 Njengombana abafundi bakaJesu bathinteka khulu ehliziyweni nabazwisisa imiTlolo, nawe kungenzeka uzizwe ngaleyo ndlela nawuthoma ukuzwisisa iBhayibheli. Lokho kwakusiza wazi uJehova ngcono bewamthanda khulu. Begodu angeze uvumele ithandwelo liphuphe.—Matewu 24:12.

13 Nasele uthome ukuba mngani kaZimu, kufuze uzikhandle ulwele ukusibulunga isikhozeso. Kufuze uragele phambili ufunda ngoJehova noJesu, begodu ucabangisise ngokuthi okufundakokho ungakusebenzisa njani ekuphileni kwakho. (Jwanisi 17:3) Nawufunda iBhayibheli akhuzibuze nasi imibuzo: ‘Lokhu kungifundisani ngoJehova uZimu? Kubayini kufuze ngimthande ngehliziywami yoke nangomphefumulwami woke?’—1 Thimothi 4:15.

14. Umthandazo usisiza njani bona ithando lethu ngoJehova lihlale liqinile?

 14 Nawunomngani omthandako wena naye nihlala nicoca, begodu lokho kwenza bona ubungani benu buqine. Ngendlela efanako, nasihlala sikhuluma noJehova ngomthandazo ithando lethu ngaye lizokuqina. (Funda 1 Thesalonika 5:17.) Umthandazo usisipho esihle khulu esisiphiwe nguBabethu wezulwini. Kungebangelo kufuze sihlale sikhuluma naye ngokusuka ehliziyweni. (IRhubo 62:9, [62:8, NW]) Yeke akukafuzi sibuyelele imithandazo esiyibambe ngehloko, kunalokho kufuze sithandaze ngokusuka ehliziyweni. Kusebaleni-ke ukuthi nasihlala sifunda iBhayibheli begodu sihlale sithandaza ngokusuka ehliziyweni, isikhozi sethu noJehova sizokuqina.

TJELA ABANYE ABANTU NGOJEHOVA

15, 16. Ukuqala njani ukutjhumayela?

15 Okhunye okufuze sikwenze nasifuna ukuhlala sihlanu kwakaJehova, kutjela abantu ngalokho esikukholelwako. Ukutjela abanye abantu ngoJehova kulilungelo elingangelungelo. (Lukasi 1:74) UJesu uwanikele umsebenzi omkhulu tle woke amaKrestu weqiniso. Soke kufuze sitjhumayele iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. Inga-kghani sewuthomile ukutjhumayela?—Matewu 24:14; 28:19, 20.

16 Umpostoli uPowula bekawuqala njengoqakathekileko umsebenzi wokutjhumayela, wabe wathi, ‘uligugu.’ (2 Korinte 4:7) Ukutjela abanye abantu ngoJehova nangehloswakhe, kumsebenzi oqakatheke khulu ongawenza. Yindlela ongalotjha ngayo uJehova leyo, begodu lokho omenzela khona uyakuthabela. (Hebheru 6:10) Nawutjhumayelako ungazuzisa wena nalabo abakulalelako. Usuke usiza abanye, uzisize nawe bona nitjhidele kuJehova nifumane ipilo engapheliko. (Funda 1 Korinte 15:58.)  Ukhona na omunye umsebenzi ongakwanelisa ukudlula lo?

17. Kubayini umsebenzi wokutjhumayela urhabile?

17 Umsebenzi wokutjhumayela lo urhabile tle. Kufuze ‘sitjhumayele ilizwi,’ begodu silitjhumayele ‘ngokurhabako.’ (2 Thimothi 4:2, NW) Abantu kufuze bazi ngomBuso kaZimu. IBhayibheli lithi: “Ilanga elikhulu [lakaJehova] litjhidele; ngambala litjhidele begodu liza ngokurhabileko.” Isiphelo ‘angekhe siriyade.’ (Zefaniya 1:14; Rhabakhukhu 2:3) Esikhathini esingaphelisi ihliziyo uJehova uzokutjhabalalisa iphasi lakaSathana elimbeli. Yeke ngaphambi kokuthi ilangelo lifike, abantu kufuze bayeleliswe ngalo ukuze balotjhe uJehova.

18. Kubayini kufuze silotjhe uJehova namaKrestu wamambala?

18 UJehova ufuna simlotjhe namaKrestu wamambala kwaphela. IBhayibheli lithi: “Asitjhejeni bona singakhuthazana njani ethandweni nemisebenzini emihle; singakudeli ukuhlangana njengombana kunjalo kwabanye; kodwana asikhuthazaneni omunye nomunye, khulukhulu njengombana nibona bonyana ilanga selitjhidele.” (Hebheru 10:24, 25) Yeke kufuze senze koke esingakwenza ukuze sihlale sikhona esifundweni. Esifundweni sifumana ithuba lokukhuthazana nelokuqinisana.

19. Khuyini engasisiza sithande abafowethu nabodadwethu abamaKrestu?

19 Nawuya esifundweni, uzokufumana abangani abahle abazokusiza bona ulotjhe uJehova. Uzokuhlangana nabafowethu nabodade abahlukahlukeneko, abenza koke abangakwenza ukuze bahlale balotjha uJehova njengawe. Begodu banesono njengawe, bayatjhapha njengawe. Nakwenzeka bakutjhaphele, hlala ukulungele ukubalibalela. (Funda beKolose 3:13.) Ngaso soke isikhathi lwela ukubona ubuntu obuhle babafowenu nabodadwenu  abamaKrestu, ngombana lokho kuzokusiza uhlale ubathanda begodu uhlale utjhidelene noJehova.

UKUPHILA OKUNGIKHO

20, 21. Khuyini ‘ukuphila okungikho’?

20 UJehova ufuna boke abangani bakhe baphumelele epilweni. IBhayibheli lisifundisa ukuthi ipilo esizoyiphila esikhathini esizako izokuhluka khulu kunesiyiphila namhlanjesi.

UJehova ufuna uthabele ‘ukuphila okungikho.’ Uzokuthabela na?

21 Ephasini elitjha sizokuphila unomphela, ingasi iminyaka eyi-70 namkha eyi-80 kwaphela. Sizokuthabela ‘ukuphila okungapheliko,’ sizabe singaguli, sinokuthula nethabo ephasini elihle eliyipharadeyisi. Ngilokho iBhayibheli elikubiza ngokuthi, ‘kuphila okungikho.’ Ngiyo ipilo uJehova asithembise yona leyo, kodwana nasifuna ukuyifumana kufuze senze koke esingakwenza nje bona ‘sibambelele’ ekuphilenokhu.—1 Thimothi 6:12, 19.

22. (a) ‘Singabambelela njani ekuphileni okungikho?’ (b) Kubayini sithi asikufanelekeli ukuphila okungapheliko?

22 ‘Singabambelela njani ekuphileni okungikho’? Kufuze ‘senze okuhle, sinothe ngemisebenzi emihle.’ (1 Thimothi 6:18) Lokho kutjho ukuthi kufuze sikusebenzise esikufunda eBhayibhelini. Nanyana kunjalo, akusisemandlenethu ukufumana ukuphila okungikho. Asikufanelekeli ukuphila okungapheliko. Yeke, kusisipho esivela kuJehova asipha abakhulekeli bakhe abathembekileko. ‘Kumumusa’ bona siphiwe ukuphila okungapheliko. (Roma 5:15) UBabethu wezulwini ufisa ukupha iinceku zakhe ezithembekileko isiphweso.

23. Kubayini kufuze sikhethe kuhle kwanje?

23 Akhuzibuze, ‘ngilotjha uZimu ngendlela ayifunako?’ Nawufumana bona kunamatjhuguluko okufuze uwenze, ungariyadi enze khona nje. Nasithembela kuJehova begodu senze koke esingakwenza bona simlalele, uJehova uzokuba siphephelo sethu. Uzokwenza koke ukuze  avikele abantu bakhe emihleni yokuphela kwephasi lakaSathana elimbeli. Njengombana athembisile, uzokwenza isiqinisekiso sokobana siphila unomphela ePharadesi. Ungakufumana nawe ukuphila okungikho, kwaphela nange ungakhetha kuhle kwanje!