Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 6

Nasifako Siyaphi?

Nasifako Siyaphi?

1-3. Ngimiphi imibuzo abantu abayibuzako ngendaba yokufa? Amanye amasonto ayiphendula njani imibuzo le?

IBHAYIBHELI lisithembisa ukuthi ngelinye ilanga “ukufa angekhe kusaba khona.” (IsAmbulo 21:4) EsAhlukweni 5, sifunde ukuthi isihlengo ngiso esenza sifumane ukuphila okungapheliko. Kodwana abantu bayafa bekube namhlanjesi. (UMtjhumayeli 9:5) Manje umbuzo oqakathekileko esiwubuzako kukuthi umuntu nasele afile kwenzekani kuye?

2 Ipendulo yombuzo lo iqakathekile ngombana sifelwa babantu esibathandako. Kungenzeka sizibuze ukuthi: ‘Bayephi? Basiqalile na lapha bakhona? Kghani bangakghona ukusisiza? Kungenzeka na bona sibabone ngelinye ilanga?’

3 Amasonto amanengi aphendula imibuzo le ngeendlela ezihlukahlukeneko. Amanye afundisa ukuthi nawumumuntu olungileko nawufako uzokuya ezulwini, bese nawukhohlakeleko uyokutjha esirhogweni. Abanye bathi nawufako uba mumuntu womoya uhlale nabezimu bekhenu. Abanye bathi nasele ufile uyagwetjwa, bese ubelethwa kabutjha ngomzimba ohlukileko, ube mumuntu namkha isilwana.

4. Ngiyiphi ifundiso yinye woke amasonto ayifundisako?

4 Kuliqiniso ukuthi amasonto la aneemfundiso ezihlukahlukeneko ngendaba le. Kodwana avumelana ngento yinye. Woke afundisa ukuthi lokha umuntu nakafako kukhona into engafiko eragela phambili iphila. Kuliqiniso lokho na?

 NASIFAKO SIYAPHI?

5, 6. Kwenzekani emuntwini nakafako?

5 UJehova uyazi ukuthi kwenzekani emuntwini nasele ahlongakele. Nguye ositjela ukuthi lokha umuntu nakafako, ipilwakhe iphelile. Ukufa akufani nokuphila. Yeke umuntu nakafako, imicabangwakhe namazizwakhe akurageli phambili kuphila kwenye indawo. * Nasele sifile asiboni, asizwa, abe asicabangi nokucabanga.

6 IKosi uSolomoni yatlola yathi “abahlongakeleko abazi litho.” Abafileko abanathando abanahloyo, begodu “akusasetjenzwa, akuhlelwa, akunalwazi namkha ukuhlakanipha” eThuneni. (Funda uMtjhumayeli 9:5, 6, 10.) IBhayibheli liyatjho nakuRhubo 146:4 ukuthi umuntu nakafako “amaqhingakhe” namkha imicabangwakhe iyafa.

OKWATJHIWO NGUJESU NGENDABA YOKUFA

UJehova ubumbe abantu ukuthi baphile ngokungapheliko ephasini

7. UJesu wathini ngokufa?

7 Kwathi bona umnganakhe omkhulu uLazaru, ahlongakale, uJesu wathi kubafundi bakhe: “Umnganethu uLazaru ulele.” Bekangakanqophi ukuthi uLazaru uziphumulele, ngombana nakanabako wathi: “ULazaru uhlongakele.” (Jwanisi 11:11-14) Lapha, uJesu bekafanisa ukufa nokulala. Khenge atjho ukuthi uLazaru bekasezulwini namkha anabezimu bekhabo. Begodu akhenge atjho bona uLazaru uyatjha esirhogweni, namkha ubelethwa kabutjha amumuntu namkha isilwana. Awa, ukufa kwakaLazaru bekufana nokuthi ulele ubuthongo obukhulu. Kuneminye imitlolo efanisa ukufa nokulala. IBhayibheli nalikhuluma ngokubulawa kwakaStefani  lithi, “walala ubuthongo” obukhulu. (IzEnzo 7:60) Nompostoli uPowula nakatlola ngokufa kwamanye amaKrestu uthi “sebalala.”—1 Korinte 15:6.

8. Sazi njani bona uZimu bekangakasidaleli ukufa?

8 Kghani uZimu wadala u-Adamu no-Eva ukuthi bafe? Awa! UJehova wabadalela bona baphile ngokungapheliko, bathabile ngaphandle kokugula. Wafaka kiwo woke umuntu isifiso sokuphila ngokungapheliko. (UMtjhumayeli 3:11) Akakho umbelethi ofuna ukubona abantwabakhe baluphala bebafe aqalile, noJehova uzizwa njalo ngathi. Kodwana nangabe uZimu wasidalela ukuphila ngokungapheliko, alo-ke sifelani?

 KUBAYINI SIFA?

9. Kubayini umthetho uJehova awunikela u-Adamu no-Eva bewungasibudisi?

9 Esimini ye-Edeni, uJehova watjela u-Adamu wathi: “Ungazidlela ngokuthanda kwakho nanyana ngimuphi umuthi osesivandeni. Kodwana ungawudli umuthi wokwazi koke [okuhle nokumbi] ngombana mhlana uwudlako uzokufa kokufa.” (Genesisi 2:9, 16, 17) Umthetho lo bewungasibudisi bona ungalalelwa. UJehova bekanelungelo lokubekela u-Adamu no-Eva umthetho wokuthi ngikuphi okulungileko nokungakalungi. Thana bamlalela uJehova, bebazokutjengisa bona bayakuhlonipha ukulawulwa nguye. Bebazokutjengisa nokuthi bayamthokoza ngakho koke abenzele khona.

10, 11. (a) USathana ubakhohlise njani u-Adamu no-Eva? (b) Kubayini kunganamabanga azwakalako wokuthi u-Adamu no-Eva bangalaleli uZimu?

10 Kuyadanisa ukuthi u-Adamu no-Eva akhenge bamlalele uJehova. USathana wathi ku-Eva: “Kuliqiniso bona uZimu unalele ukudla kinanyana ngimuphi umuthi osesivandeni na?” U-Eva wamphendula wathi: “Singadla isithelo sananyana ngimuphi umuthi esivandeni, kodwana uZimu uthe, ‘Ningadli isithelo somuthi ophakathi nesivande begodu ningawuthinti ukuze ningafi.’”—Genesisi 3:1-3.

11 Yeke uSathana wathi: “Anikazukufa! Kuhlekuhle uZimu uyazi bonyana mhlazana nisidlako, amehlwenu azokuvuleka, nibe nokwazi koke [okuhle nokumbi] njengoZimu.” (Genesisi 3:4-6) USathana bekafuna u-Eva acabange ukuthi angaziquntela ngokwakhe okulungileko nokungakalungi. Ngesikhathi esifanako, waleya amala ngokuthi kuzokwenzekani nakangalaleliko. USathana wathi u-Eva angekhe afe, yeke u-Eva wadla isithelweso bese wapha nobabakwakhe. U-Adamu no-Eva bebazi  ukuthi uJehova bekabatjelile bona bangasidli isithelweso. Nabadlako, bakhetha ungalaleli umyalo ozwakalako. Ngokusidla, batjengisa ukungamhloniphi uBababo wezulwini onethando. Akunamabanga azwakalako walokho abakwenzileko!

12. Kubayini kudanisa kangaka ukuthi u-Adamu no-Eva khenge bamlalele uJehova?

12 Kudanisa kangangani ukuthi ababelethi bethu bokuthoma khenge bamhloniphe uMbumbi wabo! Bewuzozizwa njani nawusebenze budisi ukukhulisa indodana nendodakazakho kuthi ngemva kwalokho benze okuphambene nalokho othe bakwenze? Kghani bewungekhe uzwe ubuhlungu?

U-Adamu ubuya ethulini, begodu nakafako wabuyela kilo

13. Bekatjho ukuthi uJehova nakathi “njengombana ulithuli nje, uzakubuyela ethulini”?

13 Ngokungalaleli kwabo, u-Adamu no-Eva balahlekelwa lithuba lokuphila ngokungapheliko. UJehova watjela u-Adamu ukuthi: “Njengombana ulithuli nje, uzakubuyela ethulini.” (Funda uGenesisi 3:19.) Lokho kutjho ukuthi u-Adamu uzokubuyela ethulini, kube ngathi azange akhabe khona. (Genesisi 2:7) Ngemva kobana u-Adamu one, wafa begodu azange asaba khona.

14. Kubayini sifa?

14 Ngathana u-Adamu no-Eva bamlalela uZimu, ngabayaphila nanamhlanjesi. Kodwana ngokungalaleli kwabo bonela uZimu, kwathi ekugcineni bahlongakala. Isono sifana nobulwele  obumbi esabuthola ebabelethini bethu bokuthoma. Soke sibelethwa sinesono, kungebangelo sifa. (Roma 5:12) Kodwana lowo awusiwo umnqopho kaZimu ngabantu. UZimu bekangafuni ukuthi abantu bahlongakale, neBhayibheli libiza ukufa ngokuthi ‘sisitha.’—1 Korinte 15:26.

IQINISO LIYASITJHAPHULULA

15. Ukwazi iqiniso ngabantu abafileko kusitjhaphulula njani?

15 Ukwazi iqiniso ngokufa kusitjhaphulula ezintweni ezinengi ezingakalungi. IBhayibheli lifundisa ukuthi abantu abafileko ababuzwa ubuhlungu namkha badane. Angeze sabakhulumisa, nabo angekhe bakhuluma nathi. Angekhe sakghona ukubasiza abafileko, nabo angeze bakghona ukusisiza. Angeze basilimaza, yeke akutlhogeki ukuthi sibasabe. Nanyana kunjalo, amasonto amanengi asitjela ukuthi abantu abafileko bayaphila endaweni ethileko nokuthi singakghona ukubasiza nange sibhadela imali ebaphristini namkha labo abaqalwa njengamadoda acwengileko. Kodwana nasilaziko iqiniso ngabafileko, angeze sakhohliswa mamala lawo.

16. Amasonto amanengi afundisa amala maphi ngabantu abafileko?

16 USathana usebenzisa ikolo yamala bona asikhohlise bekasenze sicabange ukuthi abantu abafileko bayaphila. Ngokwesibonelo, amanye amasonto afundisa ukuthi nasifako, kunento engaphakathi kwethu eragela phambili iphila endaweni ethileko. Kghani isonto okilo lifundisa lokho, namkha lifundisa lokho okutjhiwo liBhayibheli ngabafileko? USathana usasebenzisa amala lawo ukwenza abantu bafulathele uJehova.

17. Kubayini umbono wokuthi abantu batjhiswa esirhogweni uhlambalaza uJehova?

17 Okufundiswa masonto amanengi kuyathusa. Ngokwesibonelo, amanye afundisa ukuthi  abantu abangakalungi bazokutjhiswa esirhogweni ngokungapheliko. Amala lawo ahlambalaza uJehova. Angeze avumela abantu ukuthi batlhage ngalendlela! (Funda 1 Jwanisi 4:8.) Bewuzozizwa njani ngomuntu ojezisa umntwana ngokuthi afake izandla zakhe emlilweni? Bewungacabanga bona umuntu loyo unelunya kwamambala. Bewungekhe uthande nokumazi. Begodu uSathana ufuna sizizwe njalo ngoJehova!

18. Kubayini kungakafaneli sibasabe abantu abahlongakeleko?

18 Amanye amasonto asitjela ukuthi abantu nabafako, baba mimoya. Amasonto anjalo afundisa ukuthi kufuze siyihloniphe begodu siyisabe imimoya leyo ngombana ingaba bangani abanamandla namkha ibe zizitha. Abantu abanengi bayawakholelwa amala lawo. Bayabasaba abantu abahlongakeleko, yeke balotjha bona kunoJehova. Khumbula ukuthi abantu abahlongakeleko abezwa, ngalokho akukafuzi sibasabe. UJehova uMbumbi wethu. UnguZimu weqiniso, begodu kufuze silotjhe yena kwaphela.—IsAmbulo 4:11.

19. Ukwazi iqiniso ngabantu abahlongakeleko kusisiza njani?

19 Nasazi iqiniso ngabantu abahlongakeleko, siyatjhaphuluka ekukholelweni amala afundiswa masonto. Begodu iqinisweli lisisiza ukuthi sizwisise iinthembiso ezihle uJehova asithembise zona ngokuphila kwethu nengomuso lethu.

20. Sizokufunda ngani esahlukweni esilandelako?

20 Esikhathini eside esadlulako, inceku kaZimu ebizwa bona nguJobho yabuza yathi: “Umuntu nafako angaphila godu?” (Jobho 14:14, NW) Kghani kungakghonakala na bona umuntu ohlongakeleko aphile godu? Ipendulo kaZimu eseBhayibhelini ithabisa kwamambala. Sizokufunda ngakho esahlukweni esilandelako.

^ isig. 5 Abanye banekolo yokuthi lokha umuntu nakafako, umphefumulo namkha umoyakhe awufi. Nawufuna ukwazi okunabileko qala isiThasiselo 17 no-18.