Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 3

Kubayini UZimu Adala Abantu?

Kubayini UZimu Adala Abantu?

1. UZimu ubadaleleni abantu?

UZIMU unehloso ehle khulu ngabantu. Wadala indoda nomfazi bokuthoma, u-Adamu no-Eva, wababeka esimini ehle kwamambala. Kuhlekuhle uZimu bekabadalela bona babelethe abantwana, batlhogomele iinlwana, benze nephasi loke libe liPharadesi.—Genesisi 1:28; 2:8, 9, 15, qala isiThasiselo 6.

2. (a) Sazi njani bona uZimu uzokwenza koke akuhlosileko (b) Lithini iBhayibheli ngendaba yokuphila okungapheliko?

2 Nawucabangako wena, sizakhe siphile epharadesi ngelinye ilanga? UJehova uthi: “Ihloswami izakujama begodu ngizakwenza koke engikufunako.” (Isaya 46:9-11; 55:11) Kunjalo, uzakwenza koke akuhlosileko begodu akunanto engamvimba. UJehova uthi unesizathu sokudala iphaseli. “Khenge alidalele ilize.” (Isaya 45:18, NW) Ufuna abantu baphile ephasini loke. Manje, babantu abanjani uZimu afuna baphile ephasinelo, nakhona ufuna baphile isikhathi eside kangangani? IBhayibheli lithi: “Abalungileko [namkha abalalelako] bazakuzuza inarha, bahlale kiyo nini nanini.”IRhubo 37:29; IsAmbulo 21:3, 4.

3. Njengombana abantu bagula bebahlongakale, ngimiphi imibuzo ongazibuza yona?

3 Namhlanjesi abantu bayagula bebahlongakale. Eenarheni ezinengi kuyaliwa, abantu bayabulalana. Kodwana uZimu bekangakahlosi bona kube njalo. Kwenzekeni kanti? Kubayini kunje? LiBhayibheli kwaphela elingasitlhadlhula endabeni le.

 INABA LIKAZIMU

4, 5. (a) Ngubani owakhuluma no-Eva esimini ye-Edeni asebenzisa inyoka? (b) Umuntu othembekileko angatjhentjha njani abe lisela?

4 IBhayibheli liyasitjela bona inaba lakaZimu nguSathana uDeveli. USathana waya ku-Eva esimini ye-Edeni, wakhuluma naye asebenzisa inyoka. (IsAmbulo 12:9; Genesisi 3:1) Wenza ngasuthi kukhuluma inyoka kanti kukhuluma yena.—Qala isiThasiselo 7.

5 Kghani uZimu wadala uSathana uDeveli akhohlakele na? Awa! Ingilozi ebeyisezulwini uZimu nakadala iphaseli bona u-Adamu no-Eva bahlale kilo yatjhuguluka yaba nguDeveli. (Jobho 38:4, 7) Kwenzeka njani lokho? Angithi nomuntu enimthembileko angatjhentjha abe lisela. Umuntu akabelethwa alisela. Kodwana wenziwa sifiso sakhe esimbi, afune into okungasingeyakhe. Nakangaraga nokucabanga ngento leyo, isifiso esimbi siyakhula singasalawuleki. Nakuvela ithuba lokweba, vele uzoyeba into leyo. Sebele aziphendule isela.—Funda uJakopo 1:13-15; qala isiThasiselo 8.

6. Ingilozi yaphenduka njani yaba linaba lakaZimu?

6 Lokho-ke ngokwenzeka engilozini le. Kwathi bona uJehova adale u-Adamu no-Eva, wathi babelethe abantwana ‘bazalise iphasi balihlule.’ (Genesisi 1:27, 28) Kungenzeka ingilozi le yacabanga ngokuthi, ‘Boke abantwaba bangalotjha mina kunokuthi balotjhe uJehova!’ Yasolo icabanga ngento leyo, bekwakhula nesifiso sokuthatha izinto zakaJehova. Beyifuna abantu balotjhe yona. Ekugcineni yakhohlisa u-Eva. (Funda uGenesisi 3:1-5.) Ngebangelo-ke yatjhentjha yaba nguSathana uDeveli, inaba lakaZimu.

7. (a) Kubayini u-Adamu no-Eva bafa? (b) Kubayini thina siluphala sigcine sele sifile?

7 U-Adamu no-Eva balalela uSathana, kunokulalela uZimu. (Genesisi 2:17; 3:6) Ngokungalaleli kwabo  bonela uJehova, ngokukhamba kwesikhathi bafa njengombana atjhwile. (Genesisi 3:17-19) Abantwana baka-Adamu no-Eva baba zizoni, ngebangelo nabo bafa. (Funda amaRoma 5:12.) Nasizakuzwisisa indaba ka-Adamu no-Eva nabantwana bakhe, khesicabange nganasi isibonelo. Akhesithi ubhaga uburotho ngepani elibhodokileko. Buzokuphuma bubhodokile njengepanelo. No-Adamu ngokungalaleli uZimu kwakhokhu waba sisoni. Nathi njengombana sibantwana bakhe nje “sibhodoke” njengaye, ngikho sizizoni nje. Ngebanga lokuthi soke sizizoni, siyaluphala sigcine sele sihlongakele.—Roma 3:23; qala isiThasiselo 9.

8, 9. (a) Khuyini uSathana ebekafuna u-Adamu no-Eva bakukholelwe? (b) Kubayini uJehova angakhenge awabulale mhlokho amahlubuka la?

8 Ngokukhohlisa u-Adamu no-Eva bona bangamlaleli uZimu, uSathana wathoma ijima lokuhlanukela uJehova. Bekafuna u-Adamu no-Eva bakholwe bona uJehova unamala, nokuthi ubabusa kumbi abantu. Bekafuna bakholwe nokuthi uZimu akafuni baphumelele. Kuhlekuhle uSathana bekathi uZimu akukafaneli bona atjele abantu ukuthi benzeni. Yeke wathi u-Adamu no-Eva bekufuze baziquntele bona ngokwabo ukuthi ngikuphi okulungileko nokungakalungi. Alo, uJehova bekufuze enzeni nakunje? Bekangawabulala kube kanye amahlubuka la akuqede koke ukuhlubukokhu mhlokho. Kodwana lokho bekuzokutjengisa na bona uSathana unamala? Awa.

9 UJehova khenge awabulale khonokho amahlubuka la. Kunalokho, wanikela abantu ithuba lokuzibusa. Ithubeli belizokutjengisa kuhle bona ngubani onamala phakathi kukaSathana noZimu nokuthi ngubani owazi kuhle bona umuntu ufanelwe yini. Sizokunaba  ngendaba le esAhlukweni 11. Wena ucabangani ngesiqunto esithethwe ngu-Adamu no-Eva? Bekulungile na bona bangamlaleli uZimu? Phela uJehova bekabenzele yoke into. Ubanikele ukuphila okupheleleko, indawo ehle yokuhlala, nomsebenzi ebebathabela ukuwenza. Kodwana uSathana bekangakabenzeli litho. Thana bewulapho wena bewuzokwenzani?

10. Yini woke umuntu okufuze akhethe kiyo?

 10 Nanamhlanjesi, woke umuntu kufuze akhethe, begodu ipilwethu idzimelele kilokho esikukhethako. Singakhetha ukulalela uJehova, sibuswe nguye, siveze nokuthi uSathana unguSomalakazi. Namkha sikhethe ukubuswa nguSathana. (IRhubo 73:28; funda izAga 27:11.) Bambalwa khulu abantu abalalela uZimu ephasineli. Eqinisweni uZimu akusuye obusa iphaseli. Alo nakungasinguye ngubani?

NGUBANI OBUSA IPHASELI?

USathana bekazomupha na uJesu imibuso yephasi thana bekungasi ngeyakhe?

11, 12. (a) Yini esiyifundako ngalokho uSathana athembisa ukukupha uJesu? (b) Ngimiphi imitlolo eveza bona uSathana mbusi wephaseli?

11 UJesu bekazi kuhle bona ngubani obusa iphaseli. Ngesinye isikhathi, uSathana wakhe “wamkhombisa yoke imibuso yephasi nobuphaziphazi bayo.” Bewamthembisa wathi: “Koke lokhu ngizakunikela khona, nange ungaguqa ungilotjhe.” (Matewu 4:8, 9; Lukasi 4:5, 6) Zibuze-ke, ‘USathana bekangamnikela njani uJesu imibuso engasingeyakhe? Awa bekangekhe. Boke aborhulumende ngebakaSathana.

12 Naku omunye umbuzo ongazibuza wona: ‘Kuze njani bona uSathana abuse iphaseli? Kanti akusinguJehova uMninimandlawoke na odale izulu nephasi?’ (IsAmbulo 4:11) Kuliqiniso bona uZimu nguye obusa koke, kodwana uJesu wathi uSathana “umphathi wephaseli.” (Jwanisi 12:31; 14:30; 16:11) Nompostoli uPowula wabiza uDeveli ‘ngozimu wesikhathesi.’ (2 Korinte 4:3, 4) Umpostoli uJwanisi nakatlolako wathi “iphasi loke lisemandleni womumbi.”—1 Jwanisi 5:19.

IPHASI LAKASATHANA LIZOKUBHUJISWA NJANI?

13. Kubayini sitlhoga iphasi elitjha?

13 Iphaseli seliyathuwelela, liba yingozi khulu.  Sibona izipi, ukukhwabanisa, ukuzenzisa, nenturhu kiyo yoke indawo. Abantu babhalelwe ukurarulula imiraro le, nanyana balinga kangangani. Kodwana uZimu uzolibhubhisa iphasi elikhohlakelekweli ngepi yakhe i-Arimagedoni. Esikhundleni salo alethe iphasi elitjha elinabantu abalungileko.—IsAmbulo 16:14-16; qala isiThasiselo 10.

14. Ngubani uZimu amkhethileko bona abe yiKosi yomBuswakhe? IBhayibheli labikezelani ngoJesu?

14 UJehova ukhethe uJesu Krestu bona abe yiKosi yomBuso namkha karhulumende wezulwini. Eenkulungwaneni zeminyaka ezidlulileko, iBhayibheli latjho bona uJesu uzokubusa abizwe ‘ngeKosi yokuThula.’ Yathi urhulumendakhe uzokuhlala ukhona isiphelani. (Isaya 9:6, 7) UJesu naye wafundisa abalandeli bakhe bona nabathandazela urhulumende lo kufuze bathi: “Umbuso wakho awufike, intando yakho yenziwe ephasini njengombana kunjalo ezulwini.” (Matewu 6:10) EsAhlukweni 8, sizokufunda ngendlela umBuso kaZimu ozokususa ngayo boke aborhulumende bephasinapha kubuse wona. (Funda uDanyela 2:44.) UmBuso kaZimu uzokutjhugulula iphaseli libe yindawo ehle khulu.—Qala isiThasiselo 11.

IPHASI ELITJHA SELITJHIDELE!

15. Liyini “iphasi elitjha”?

15 IBhayibheli nalisithembisako lithi: “Kodwana ukuya ngokwesithembiso sakhe, silindele amazulu amatjha nephasi elitjha, lapho kuyokuba khona ukulunga.” (2 Pitrosi 3:13; Isaya 65:17) Kwesinye isikhathi, iBhayibheli nalikhuluma “ngephasi,” lisuke likhuluma ngabantu abahlala ephasini. (Genesisi 11:1) Yeke “iphasi elitjha” elinokulunga liqalisele kiwo woke umuntu olalela uZimu bekabusiswe nguye.

16. Ngisiphi isipho uZimu ayosipha labo abazokuhlala ephasini elitjha? Yini okufuze siyenze nasizakufumana isiphwesi?

 16 UJesu wasithembisa ukuthi labo abazokuphila ephasini elitjha lakaZimu bazokunikelwa ‘ipilo engapheliko.’ (Markosi 10:30) Yini okufuze siyenze nasizakufumana isiphwesi? Sibawa ufunde uJwanisi 3:16 no-17:3, uthole ipendulo yombuzo lo. Okwanje akhesibone lokho iBhayibheli elikutjhoko ngokuthi kuzokuba njani ePharadesi ephasini.

17, 18. Sazi njani bona kuzokuba nokuthula ephasini loke nokuthi sizozizwa sivikelekile?

17 Ukukhohlakala, izipi, ubulelesi nenturhu kuzokuphela. Abantu abakhohlakeleko angekhe basaba khona ephasinapha. (IRhubo 37:10, 11) UZimu ‘uzakuthulisa izipi ephasini loke.’ (IRhubo 46:9; Isaya 2:4) Iphasi lizokuzala abantu abathanda uZimu nalabo abamlalelako. Kuzokuhlala kunokuthula okungapheliko.—IRhubo 72:7.

18 Abantu bakaJehova bazozizwa bavikelekile. Emihleni yeBhayibheli, bekuthi ama-Israyeli nakalalela uZimu aphephe, ngombana bekawavikela. (Levitikusi 25:18, 19) NePharadesi, akunamuntu namkha ilitho esizalisaba. Sizozizwa sivikelekile ngaso soke isikhathi!—Funda u-Isaya 32:18; Mikha 4:4.

19. Kubayini siqiniseka bona nakukukudla khona kuzokuba kunengi ephasini elitjha lakaZimu?

19 Ukudla kuzokuba kunengi khulu. Kuzokuba khona “inala enarheni, ngitjho neenqongweni zeentaba.” (IRhubo 72:16) UJehova ‘uZimethu uzasibusisa’ ‘nehlabathi ithele iinthelo zayo.’—IRhubo 67:7, [67:6, NW].

20. Sazi njani bona iphaseli lizokuba lipharadesi?

20 Iphasi loke lizokuba lipharadesi. Abantu bazokuba nezindlu ezihle namasimu amahle. (Funda u-Isaya  65:21-24; IsAmbulo 11:18.) Iphaseli loke lizokuba lihle njengesimu ye-Edeni. UJehova uzosinikela koke esikutlhogako. Ngikho iBhayibheli lithi: “Uvula izandla zakho, wanelise iimfiso zakho koke okuphilako.”—IRhubo 145:16.

21. Sazi njani bona abantu neenlwana bazokuhlalisana ngokuthula?

21 Abantu neenlwana bazokuhlalisana ngokuthula. Iinlwana angekhe zisabalimaza abantu nangelanga lomhlolo. Abantwana abancani bazozizwa bavikelekile, ngitjho neenlwaneni eziyingozi namhlanjesi.—Funda u-Isaya 11:6-9; 65:25.

22. UJesu uzobenzelani abantu abantu abagulako?

22 Akunamuntu ozokugula. UJesu nakasephasini, walapha abantu abanengi. (Matewu 9:35; Markosi 1:40-42; Jwanisi 5:5-9) Kodwana njengombana ayiKosi yomBuso kaZimu, uzokulapha woke umuntu. Akakho ozokuthi: “Ngiyagula.”—Isaya 33:24; 35:5, 6.

23. UZimu uzobenzelani abantu abafileko?

23 Abafileko bazokuvuswa ekufeni. UZimu usithembisa ukuthi uzokuvusa amamiliyoni wabantu abafileko. “Kuzakuba khona ukuvuka kwabafileko kwabo boke abalungileko nabangakalungi.”—Funda uJwanisi 5:28, 29; IzEnzo 24:15.

24. Uzizwa njani ngokuhlala ePharadesi?

24 Soke kufuze sikhethe. Singakhetha ukufunda ngoJehova simlotjhe, namkha sikhethe ukwenza lokho okufunwa ngithi. Nasikhetha ukulotjha uJehova, sizokuba nengomuso elikarisako. Enye indoda yakhe yabawa uJesu bona ayikhumbule ngemva kokufa kwakhe, uJesu wathi kiyo: “Uzakuba nami ePharadesi.” (Lukasi 23:43, NW) Akhesifunde khudlwana ngoJesu Krestu nokuthi yini azoyenza bona lokho uZimu akuthembisileko kuzaliseke.