Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 2

IBhayibheli Livela KuZimu

IBhayibheli Livela KuZimu

1, 2. Kubayini iBhayibheli lisisipho esihle esisiphiwe nguZimu?

UMNGANAKHO nakangakupha isipho ungakalindeli ungazizwa njani? Ungalulukela ukusivula, uthabe khulu ngokuthi umnganakho bekacabanga ngawe. Ungamthokoza nokumthokoza.

2 NeBhayibheli lisisipho esisiphiwe nguZimu. Lokho elikuphetheko akutholakali kwezinye iincwadi. Ngokwesibonelo, lisitjela ukuthi uZimu udale izulu nephasi, wadala umfazi nendoda bokuthoma. Lineendlela esingazisebenzisa nasifuna ukurarulula imirarwethu. Lisitjele nangokuthi uZimu uzoyifeza njani ihloswakhe yekuthomeni yokwenza iphasi libe yindawo engcono. Qala bona iBhayibheli lisisipho esihle kangangani!

3. Khuyini ozokuthola nawusolo ufunda iBhayibheli?

3 Njengombana uzolifunda iBhayibheleli, lizokutjela bona uZimu ufuna ube mnganakhe. Nawusolo ufunda ngaye, nizokuba yirhara nomncamo.

4. Wena yini oyithandako ngeBhayibheli?

4 IBhayibheli litjhugululelwe emalimini angaba yi-2 600, begodu sele kugadangiswe iingidigidi zamaBhayibheli. Abantu abamaphesende angaphezu kwaka-90 ephasini, bafunda iBhayibheli ngelimi labo. Qobe veke, abantu abangaphezu kwemiliyoni yinye bathola amaBhayibheli. Yeke, ayikho enye incwadi enjengeBhayibheli ephasinapha.

5. Kubayini sithi iBhayibheli ‘liphefumulelwe nguZimu’?

 5 IBhayibheli ‘liphefumulelwe nguZimu.’ (Funda 2 Thimothi 3:16.) Kodwana abanye bangathi, ‘IBhayibheli litlolwe babantu, akusinjalo, alo livela njani kuZimu?’ Naliphendulako lona lithi: “Abantu bakhuluma okungekwakaZimu, basunduzwa” mumoya ocwengileko. (2 Pitrosi 1:21) Asiyifanise bunjesi. Usomabhizinisi utjela umabhalanakhe bona amtlolele incwadi. Manje, sizokuthi itlolwe ngubani incwadi le? Itlolwe ngusomabhizinisi, ingasi umabhalanakhe. Kunjalo nangeBhayibheli. Litlolwe nguZimu, ingasi abantu abasebenzisileko bona balitlole. UZimu bekabatjela lokho afuna bakutlole. Ngikho sithi iBhayibheli ‘liliZwi lakaZimu.’—1 Thesalonika 2:13; qala isiThasiselo 2.

IBhayibheli le-New World Translation of the Holy Scriptures litholakala ngamalimi amanengi

 IBHAYIBHELI ALINAMTJHAPHO

6, 7. Kubayini sithi iBhayibheli liyavumelana?

6 Kwathatha iminyaka engaphezu kweyi-1 600 bona litlolwe liqedwe. Abatloli balo khenge baphile ngesikhathi sinye. Abanye bebafundile tle, abanye bebangakafundi kangako. Ngokwesibonelo, munye wabo bekangudorhodere. Abanye bebabalimi, abathiyi beemfesi, abelusi, abaphorofidi, abahluleli namakhosi. Nanyana abatloli balo bahlukahlukene nje, iBhayibheli liyavumelana liloke. Aliziphikisi litjho lokhu kwesinye isahluko, libuye litjho okhunye kwesinye. *

7 Izahluko zokuthoma zeBhayibheli zisitjela ukuthi imiraro yoke yephasi yathoma njani. Bese izahluko zokugcina zisitjele ngokuthi uZimu uzoyilungisa njani imiraro le, enze nephasi libe lipharadesi. IBhayibheli likhuluma ngomlando wabantu oneenkulungwana zeminyaka. Liveza nokuthi koke uZimu akuhlosileko kuyenzeka ngaso soke isikhathi.

8. Iza neembonelo eziveza bona iBhayibheli alitjhaphi nalikhuluma ngesayensi.

8 IBhayibheli khenge litlolelwe ukufundisa abantu isayensi namkha libe yincwadi yesikolo yesayensi, kodwana nalikhuluma ngesayensi linemba thwi. Vele ngilokho esikulindele encwadini evela kuZimu. Ngokwesibonelo, incwadi kaLevitikusi inemithetho kaZimu ebeyivikela ama-Israyeli bona angarhatjhi amalwele. Imithetho leyo kade ikhona, yatlolwa abantu bangakazi nokwazi bona kunomulwana obangela amalwele. Lifundisa godu nangokuthi iphasi lilenga elizeni. (Jobho 26:7) Kwakhe kwaba nesikhathi lapha abantu bacabanga ukuthi iphasi linjengetafula, kodwana iBhayibheli lathi iphasi lirondo njengebholo.—Isaya 40:22.

9. Ukuthembeka kwabatloli beBhayibheli kusenza sizwisise liphi iphuzu?

 9 IBhayibheli nalikhuluma ngomlando khona, likhamba lodwa. Iincwadi ezinengi zomlando zinemitjhapho ngombana abatloli bazo bebangakathembeki nabatlolako. Ngokwesibonelo, kanengi nabatlolako abavezi ukuthi isitjhaba sekhabo sihlulwe kangakhi epini. Kodwana abatloli beBhayibheli khenge bafihle ngitjho nokuhlulwa kwaka-Israyeli epini. Batlola nangemitjhapho eyenziwe ngibo. Ngokwesibonelo, encwadini kaNumeri etlolwe nguMosi, uziveza yena ukuthi wenza umtjhapho omkhulu, aveze neswazi uZimu ambetha ngalo. (Numeri 20:2-12) Ukuthembeka kwabatloli beBhayibheli kubufakazi bokuthi livela kuZimu. Ngikho kufuze silithembe iBhayibheli.

IBHAYIBHELI LINEENLULEKO EZINENGI EZIHLE

10. Kubayini iinluleko zeBhayibheli zilisizo nanamhlanjesi?

10 IBhayibheli ‘liphefumulelwe nguZimu, begodu lilungele ukufundisa, ukukhalima, ukunqophisa imitjhapho nokuyala ekulungeni.’ (2 Thimothi 3:16) Isiluleko seBhayibheli sisasebenza nanamhlanjesi. UJehova wazi kuhle bona sibumbeke njani, yeke ukuzwisisa kuhle koke esikucabangako nendlela esizizwa ngayo. UZimu usazi ukudlula ngendlela thina esizazi ngayo. Ufuna sihlale sithabile. Wazi nezinto ezisilungeleko nezingakasifaneli.

11, 12. (a) Ngiziphi iinluleko uJesu azitjho ezitlolwe kuMatewu 5 kuya ku-7? (b) Yini enye esingayifunda eBhayibhelini?

11 KuMatewu isahluko 5 kuya ku-7, kuneenluleko ezitjhiwo nguJesu. Zikhuluma ngokuthi umuntu angathaba njani nokuthi angahlalisana njani nabanye abantu. Zikhulume nangokuthi umuntu angathandaza njani nokuthi angayisebenzisa njani imali. Amezwi la uJesu wawatjho  eminyakeni eyi-2 000 eyadlulako, kodwana asasebenza nanamhlanjesi.

12 EBhayibhelini, uJehova usifundisa iindlela ezihle ezingasisiza bona sihlalisane kuhle namalunga womndenethu. Zisisiza nangokuthi singakhuthala njani emsebenzini, sihlalisane ngokuthula nabanye abantu. Iinluleko eziseBhayibhelini zingakusiza, kungakhathaliseki bona sihlalaphi, nemiraro esiqalene nayo.—Funda u-Isaya 48:17;qala isiThasiselo 3.

ZITHEMBE IIMPHOROFIDO EZISEBHAYIBHELINI

Umtloli weBhayibheli u-Isaya watjho bona iBhabhiloni lizokuhlulwa

13. U-Isaya wathi kuzokwenzekani ngeBhabhiloni?

13 Zinengi iimphorofido zeBhayibheli ezenzeka njengombana zinjalo. Ngokwesibonelo u-Isaya wakhe waphorofida bona iBhabhiloni lizokubhujiswa. (Isaya 13:19) Watjho nokuthi lizokuhlulwa njani. IBhabhiloni belivikelwe mlambo namasango amakhulu. Kodwana u-Isaya watjho wathi umlambo loyo uzokutjha, namasango wakhona bazowatjhiya avulekile. Abahlaseli bedorobhelo bangena kunjalo-ke, balithumba bangakalwi. Bewatjho u-Isaya nokuthi umuntu ozolithumba nguKoretjhi.—Funda u-Isaya 44:27–45:2; qala isiThasiselo 4.

14, 15. Isiphorofido saka-Isaya ngeBhabhiloni sazaliseka njani?

14 Kwathi sele kudlule iminyaka emakhulu amabili aphorofidile u-Isaya, afika amabutho alungele ukulihlasela iBhabhiloni. Ngubani obekamdosi phambili webuthweli? Kwaba nguKoretjhi ikosi yePheresiya njengokutjho kwesiphorofido saka-Isaya. Koke besele kujame ngomumo bona kuzaliseke isiphorofido.

15 Ngobusuku iBhabhiloni elahlaselwa ngabo, abahlali balapho bebanomnyanya. Bebazizwa baphephile ngombana idorobho loke belibhodwe mlambo, linemithangala ephakemeko. Kanti ngaphandle kwedorobho, uKoretjhi  namabuthwakhe bemba iforo ebohlisa amanzi womlambo lo. Ngemva kwalokho, umlambo loya wabohla, amasotja wamaPheresiya ayama emanzini. Alo, bebazokudlula njani emithangaleni yeBhabhiloni? Abantu balapho batjhiya amasango avuliwe. Amasotja angena kiwo-ke amasango lawo, athumba idorobho ngaphandle kokulwa nabantu balapho njengokutjho kwesiphorofido.

16. (a) U-Isaya wathini nakaphorofida ngeBhabhiloni? (b) Sazi njani bona isiphorofidweso sizalisekile?

 16 U-Isaya waphorofida bona akakho umuntu ozokuhlala eBhabhiloni nangelanga lomhlolo. Watlola wathi: “Ayisoze beyisaba nezakhamuzi, iye, ingasahlalwa, iinzukulwana ngeenzukulwana.” (Isaya 13:20) Kghani lokho kwenzeka? Lapha bekuneBhabhiloni yakade khona, sekusele amarubhi kwaphela. Indawo le ise-Iraq, nawusuka eBaghdad utjhinga esewula ukhamba amakhilomitha angaba yi-80. Ngitjho nanamhlanjesi akunamuntu ohlala khona. UJehova uthanyele iBhabhiloni “ngomthanyelo orhayilako.”—Isaya 14:22, 23. *

Naka amarubhi weBhabhiloni

17. Ngisiphi isizathu esisenza sithembe ukuthi koke uZimu akuthembisileko kuzokwenzeka?

17 Ukuzaliseka kweemphorofido ezinengi eziseBhayibhelini kusiqinisekisa ukuthi singakuthemba lokho okutjhiwo liBhayibheli ngengomuso. Singaqiniseka  nangokuthi uJehova uzosizalisa isithembiso sakhe sokwenza iphasi libe lipharadesi. (Funda uNumeri 23:19.) Yeke, silindele ‘ipilo engapheliko uZimu ongaleyi amala ayithembise’ kusukela kade.—Titosi 1:2. *

IBHAYIBHELI LINGAYITJHUGULULA IPILWAKHO

18. UPowula ulihlathulula njani ‘ilizwi lakaZimu’?

18 Sebele silemukile bona ayikho incwadi efana neBhayibheli. Siyazi ukuthi liyavumelana, nokuthi alitjhaphi nakanye nalikhuluma ngesayensi nezomlando. Siyazi nokuthi lineenluleko ezihle nokobana lineemphorofido ezinengi esele zenzekile. Kodwana iBhayibheli lenza okungaphezu kwalokho. Umpostoli uPowula watlola wathi: “Mbala ilizwi lakaZimu liphilile, linamandla.” Kutjho ukuthini lokho?—Funda amaHebheru 4:12.

19, 20. (a) IBhayibheli lingakusiza njani bona uzihlole wena? (b) Ungamtjengisa njani uZimu bona uyamthokoza ngokukunikela isipho esiliBhayibheli?

19 IBhayibheli lingayitjhugulula ipilwakho. Lingakusiza uzihlole wena ngokwakho. Lingakusiza uzwisise ingaphakathi lehliziywakho nendlela ozizwa ngayo. Ngokwesibonelo, singazitjela ukuthi siyamthanda uZimu. Kodwana nasithi siyamthanda, kufuze senze lokho iBhayibheli elikutjhoko.

20 Nangambala iBhayibheli livela kuZimu. Yeke, uZimu ufuna ulifunde, ulifundisise, ulithande. Sithokoze isipho esiliBhayibhelesi ngokuthi uragele phambili nokulifunda. Nawenza njalo uzokuzwisisa bona uZimu umdaleleni umuntu. Esahlukweni esilandelako sizokucoca ngehloso kaZimu le.

^ isig. 6 Abanye abantu bathi iBhayibheli liyaziphikisa, kodwana lokho akusiliqiniso. Qala isahluko 7 sencwadi egadangiswa boFakazi bakaJehova yesiZulu ethi IBhayibheli—Yizwi likaNkulunkulu Noma Elomuntu?

^ isig. 16 Nawufuna ukwazi okunabileko ngeemphorofido eziseBhayibhelini, funda incwajana egadangiswe boFakazi bakaJehova ethi Incwadi Yabo Bonke Abantu, ikhasi 27-29 ngesiZulu.

^ isig. 17 Ukubhujiswa kweBhabhiloni kungesinye seemphorofido iBhayibheli elakhuluma ukuthi zizokwenzeka, zenzeka kwamambala. Kunezinye iimphorofido ezikhuluma ngoJesu Krestu esele zenzekile ongafunda ngazo, qala isiThasiselo 5.