Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 11

Kubayini Kwenzeka Izinto Ezibuhlungu Kangaka Ephasini?

Kubayini Kwenzeka Izinto Ezibuhlungu Kangaka Ephasini?

1, 2. Bazibuzani abantu abanengi namhlanjesi?

EENDABENI, vane sizwe bonyana itsunami ikhukhule imizi yabantu. Sizwe kuthiwa indoda ephethe isigidi ingene ngesontweni yavulela ngeenkule, kwalimala bekwafa nedlanzana labantu. Sizwe kuthiwa ikankere itjhiye abantwana abahlanu baziintandani ngokubulala uninabo bangakalindeli.

2 Abantu abanengi nabehlakalelwa zizinto ezinjengalezi bayazibuza ukuthi, “Kubayini lokho kwenzeka kimi?” Bayazibuza nokobana kubayini kwenzeka izinto ezinengi ezibuhlungu ephasineli, nabantu bahloyene kangaka? Khewazibuza na imibuzo enjengale?

3, 4. (a) URhabakhukhu wabuza muphi umbuzo? (b) UJehova wamphendula wathini?

3 NeBhayibheli liyatjho bona kunabantu ebebakholelwa kuZimu ngeenhliziyo zabo zoke, kodwana babuza imibuzo enjalo. Ngokwesibonelo, umphorofidi uRhabakhukhu wabuza uJehova ukuthi: “Kubayini ungibonisa ukungalungi, ubekezelela ubumbi? Ukurhayila nomguruguru kuphambi kwami, kwande ukunghunanghunana nerawurawu.”—Rhabakhukhu 1:3.

4 Ipendulo uZimu amphendula ngayo ikuRhabakhukhu 2:2, 3, begodu uZimu wamtjela ukuthi uzobulungisa ubujamobo. UJehova uthanda abantu kwamanikelela. Ngikho iBhayibheli lithi ‘uyakukhathalela.’ (1 Pitrosi 5:7) Eqinisweni, uZimu nakabona kwenzeka izinto ezizwisa  ubuhlungu ephasini, uphatheka kumbi ukudlula thina. (Isaya 55:8, 9) Kodwana okwanje akhesicoce ngombuzo naku othi, Kubayini abantu bavelelwa zizinto ezibuhlungu kangaka ephasinapha?

KUBAYINI ABANTU BAVELELWA ZIZINTO EZIBUHLUNGU KANGAKA?

5. Abefundisi bamasonto bathini nakwenzeka izinto ezimbi? IBhayibheli lona lithini?

5 Abefundisi, ababhitjhobhi nabadosi phambili bamasonto bathi izinto ezimbi ezenzekako ephasinapha kungombana uZimu uthanda kube njalo. Abanye bathi koke okwenzeka emuntwini, nanyana kuzizinto ezibuhlungu, bathi nguZimu ohlele bona ipilwakhe ikhambe njalo. Bathi angekhe sizwisise ukuthi kubayini kunjalo. Abanye bathi, abantu abadala nabantwana abancani, bayafa khona bazokuhlala noZimu ezulwini. Lokho akusiliqiniso. UJehova akusuye obangela izinto ezimbi. IBhayibheli lithi: “Kukude noZimu ukwenza okumbi, kukude noSabekako ukwenza okuphambeneko.”—Jobho 34:10.

6. Kubayini abantu abanengi basola uZimu ngezinto ezibuhlungu ezizele iphaseli?

6 Banengi abantu abasola uZimu ngezinto ezibuhlungu ezizele iphaseli loke nje, ngombana bacabanga bona nguye obusa iphasi. Kodwana njengombana sifundile esAhlukweni 3, umbusi wamambala wephaseli nguSathana uDeveli.

7, 8. Kubayini abantu behlakalelwa zizinto ezibuhlungu kangaka ephasinapha?

7 IBhayibheli lithi “iphasi loke lisemandleni womumbi.” (1 Jwanisi 5:19) Umbusi wephaseli uSathana, unelunya begodu akanazwela. “Umkhohlisi wephasi loke.” (IsAmbulo 12:9) Yeke abantu abanengi bayamlingisa. Leli-ke ngelinye lamabanga enza bonaiphasi lizale abantu abakhuluma amala, abahloyeneko nabangazweli.

 8 Kunamanye amabanga enza abantu bavelelwe zizinto ezibuhlungu kangaka ephasini. Ngemva kokona kwabo, u-Adamu no-Eva badlulisela isono ebantwaneni babo. Ngebanga lesonweso, abantu bazwisa abanye ubuhlungu. Bafuna ukuzibona baqakatheke ukudlula abanye. Yeke, balwa izipi, bazwise abanye ubuhlungu. (UMtjhumayeli 4:1; 8:9) Kwesinye isikhathi abantu bezwa ubuhlungu ngebanga ‘lesikhathi nethuba’ okwenzeka ngalo izinto ezimbi bangakazilindeli. (UMtjhumayeli 9:11) Abantu baba sendaweni engakafaneli ngesikhathi esingakafaneli, bese behlakalelwe ziingozi nezinto ezibuhlungu.

9. Khuyini okusenza siqiniseke bona uJehova unesizathu esizwakalako sokuvumela bona izinto ezimbi ziragele phambili zenzeka?

9 UJehova akusuye obangela izinto ezibuhlungu nangelanga lomhlolo. Yeke akukafaneli simsole ngezipi, ubulelesi nokuphathwa kumbi kwabantu okuzele ephasinapha. UZimu akusuye obanga iiwuruwuru, ukusikinyeka kwephasi, iinhlekelele neenkhukhula ezenzekakwezi. Kodwana ungazibuza ukuthi, ‘Nangabe uJehova unamandla ukudlula woke umuntu ezulwini nephasini, kubayini angazivimbi izintwezi zingenzeki?’ Siyazi ukuthi uZimu usithanda kwamambala, yeke kuyatjho bona unesizathu esizwakalako sokuvumela izinto ezimbi.—1 Jwanisi 4:8.

KUBAYINI UZIMU AVUMELA IZINTO EZIBUHLUNGU?

10. USathana wajamelana njani noJehova?

10 UDeveli wakhohlisa u-Adamu no-Eva esimini ye-Edeni. USathana usola uZimu ngokuba Mbusi ongakalungi. Bewatjho nokuthi kunento ehle uZimu ayifihlela u-Adamu no-Eva. Kuhlekuhle uSathana bekafuna bakholwe bona yena angababusa ngcono khulu kunoJehova, nokuthi nakunguZimu yena abamtlhogi.—Genesisi 3:2-5; qala isiThasiselo 27.

11. Ngimuphi umbuzo okufuze siwuphendule?

 11 Ngebangelo-ke, u-Adamu no-Eva khenge bamlalele uJehova, yeke, bahlubuka kuye. Bebazitjela ukuthi banelungelo lokuziquntela ngokwabo okuhle nokumbi. Alo, uJehova bekufuze akuveze njani bona iinhlubukezi zibethe phasi, nokuthi nguye owazi kuhle okusifaneleko?

12, 13. (a) Kubayini uJehova angakhenge awabhubhise mhlokho amahlubuka la? (b) Kubayini uJehova avumele uSathana ukuthi alibuse iphaseli, nokuthi abantu bazibuse bona?

12 UJehova khenge abhubhise u-Adamu no-Eva khonokho. Kunalokho, wabavumela bonyana babe nabantwana. Ngemva kwalokho uJehova wanikela abantwana baka-Adamu no-Eva ithuba lokukhetha ukuthi bafuna ukubuswa ngubani. Ihloso kaJehova bekukuzalisa iphasi ngabantu abanganasono, begodu lokho bekuzokwenzeka kungakhathaliseki bona uDeveli wenzani.—Genesisi 1:28; Isaya 55:10, 11.

13 Cabanga, uSathana wajamelana noJehova phambi kweengidigidi zeengilozi. (Jobho 38:7; Danyela 7:10) Ngikho uJehova anikela uSathana ithuba lokuveza ukuthi iinsolo zakhe ziliqiniso kangangani. Wavumela nabantu bona bazibekele aborhulumende babo abalawulwa nguSathana, kubonakale ukuthi bangaphumelela na ngaphandle kwakaZimu.

14. Ngibuphi ubufakazi obuvele ngokukhamba kwesikhathi?

14 Sekudlule iminyaka eziinkulungwana abantu balinga ukuzibusa, kodwana babhalelwe. Sekuvelile nokuthi uSathana nguSomalakazi. Nakubabantu bona bayamtlhoga uZimu. Umphorofidi uJoromiya bewathi: “Ngilemuke bona umuntu akaziphileli; akusisemuntwini ukuzikhambela nokunqophisa amagadangwakhe.”—Joromiya 10:23.

 KUBAYINI UJEHOVA ALINDE ISIKHATHI ESIDE KANGAKA?

15, 16. (a) Kubayini uJehova avumele bona izehlakalo ezimbi zirage isikhathi eside kangaka? (b) Kubayini uJehova angakayilungisi imiraro ebangelwe nguSathana?

15 Kubayini uJehova avumele izinto ezimbi isikhathi eside kangaka? Kubayini angazivimbi bona zingenzeki? Kuthethe isikhathi ukuveza bona uSathana ubhalelwe. Nabantu balinge yoke imihlobo yaborhulumende, kodwana babhalelwe. Ngitjho nanyana bathuthukile kwezesayensi nethekhnoloji, ukulunga akukho, abantu basadosa emhlweni. Kunobulelesi nepi esele kuthuwelele ukuthuwelela. Kusepepeneneni bona angekhe sizibuse ngaphandle kwakaZimu.

16 Nanyana kunjalo, uJehova wayilisa injalo imiraro ebangelwe nguSathana khenge ayilungise. Ngathana sewayilungisa, bekazabe asekela ukubusa kwakaSathana, okuyinto ebengekhe ayenza nanini. Nabantu bebazozitjela ukuthi ukuzibusa kwabo kuyaphumelela. Kodwana bebazabe bayazikhohlisa, uJehova bekangekhe abasekele ngombana akawaleyi amala.—Hebheru 6:18.

17, 18. UJehova uzokwenzani ngomonakalo owenziwe nguSathana?

17 Alo, uJehova angakghona na ukuwulungisa woke umonakalo obangelwe kuhlubuka kwakaSathana nabantu? Iye. Yoke into iyenzeka kuZimu. UJehova wazi kuhle bonyana zoke iinsolo zakaSathana zizokuphenduleka nini ngokuzeleko. Ngesikhatheso uzokwenza loke iphasi libe lipharadesi ebekalihlosile. Bese “boke abasemalibeni” bazokuvuswa. (Jwanisi 5:28, 29) Abantu angekhe basagula namkha bafe. UJesu nguye ozokulungisa woke umonakalo owenziwe nguSathana. UJehova uzokusebenzisa uJesu ‘ukugiriza imisebenzi kaSathana.’ (1 Jwanisi 3:8) Okwanje siyamthokoza uJehova ngokusibekezelela nokusinikela ithuba lokumazi nelokukhetha ukubuswa  nguye. (Funda u-2 Pitrosi 3:9, 10.) Ngitjho nanyana sizwa ubuhlungu, uzosisiza sikghodlhelele.—Jwanisi 4:23; funda u-1 Korinte 10:13.

18 UJehova akabakateleli abantu ekukhetheni yena bona ababuse. Ubaphe ilungelo lokuzikhethela. Akhesihlolisise bona isiphwesi sitjho ukuthini kithi.

UZOLISEBENZISA NJANI ILUNGELO LAKHO LOKUZIKHETHELA?

19. Sisipho bani uJehova asiphe sona? Kubayini kufuze sisithokoze isiphwesi?

19 Isipho esikarisakwesi esililungelo lokuzikhethela sisenza sihluke khulu eenlwaneni. Nazenza okuthileko azizikhetheli, kodwana zikwenziswa mazizo wemvelo. Kodwana thina singakhetha indlela esifuna ukuphila ngayo, sikhethe nokuthi siyafuna na ukuthabisa uJehova. (IzAga 30:24) Asifani nemitjhini eyenza lokho etlanyelwe khona kwaphela. Sinelungelo lokukhetha esifuna ukuba ngikho, lokukhetha abangani nalokho esifuna ukukwenza ngepilwethu. UJehova ufuna siyithabele ipilo.

20, 21. Khuyini engcono ukuzidlula zoke ongayikhetha njenganje?

20 UJehova ufuna simthande. (Matewu 22:37, 38) Ufana nobaba ongathabela ukuzwa umntwanakhe athi “ngiyakuthanda,” ngamezwi asuka ehliziywenakhe ingasi ngombana akatelelwa. Usinikele ilungelo lokukhetha ukuthi sifuna ukumlotjha namkha asifuni. USathana, u-Adamu no-Eva bamalile uJehova. Wena-ke, ukhethani?

21 Sebenzisa ilungelo lakho lokuzikhethela ulotjhe uJehova. Kuneengidigidi zabantu abakhethe ukuthabisa uZimu ingasi uSathana. (IzAga 27:11) Alo, kufuze wenzeni nawuzakuba khona ephasini elitjha mhla uZimu aqeda zoke izinto ezizwisa ubuhlungu? Isahluko esilandelako sizowuphendula umbuzo lo.