Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kubayini UZimu Asidalile?

Kubayini UZimu Asidalile?

Nawufunda iphephandaba, ubukela umabonakude, namkha ulalele umrhatjho, ubona bewuzwe ngezehlakalo ezinengi zobulelesi, ipi, nobuphekula. Mhlamunye uzwa ubuhlungu ngebanga lokuthi uyagula namkha umuntu othileko omthandako uhlongakele.

Mhlamunye uyazibuza:

 • Kghani ngilokho uZimu asidalele khona mina nomndenami?

 • Ngingalifumana kuphi isizo lokuqalana nemirarwami?

 • Kghani kuzakhe kube nokuthula kwamambala?

IBhayibheli lisinikela iimpendulo eziliqiniso zemibuzo le.

IBHAYIBHELI LIFUNDISA UKUTHI UZIMU UZOKWENZA IZINTO EZIHLE KHULU EPHASINI.

 • Abantu angekhe basezwa ubuhlungu, baluphale, namkha bafe. —IsAmbulo 21:4

 • Abarholopheleko bazokweqayeqa njengeqina. —Isaya 35:6

 • “Amehlo weemphofu azakubona.” —Isaya 35:5

 •  Abantu abafileko bazokuvuswa. —Jwanisi 5:28, 29

 • Akekho uzokuthi ngiyagula. —Isaya 33:24

 • Woke umuntu ephasini uzokuba nokudla okunengi. —IRhubo 72:16

 ZUZA KILOKHO OKUFUNDISWA LIBHAYIBHELI

Kungaba bulula ukucabanga ukuthi lokho okufunde emakhasini ambalwa asekuthomeni kwencwadi le kumane kulibhudango. Kodwana uZimu uthembisa ukwenza amatjhuguluko anjalo esikhathini esingaphelisi ihliziyo ephasini, begodu iBhayibheli liyatjho ukuthi uzokwenza njani lokho.

IBhayibheli lenza okungaphezu kwalokhu. Lisitjela lokho okufuze sikwazi bona sithabe kwamambala nokuthi sithabele ipilo kwanje. Akhucabange ngezinto ezikutshwenyako. Kungaba yimali, iindaba zomndeni, ukugula, namkha ukuhlongakalelwa mumuntu esimthandako. IBhayibheli lingakusiza uqalane nemiraro le, lingakududuza ngokuphendula imibuzo efana nale:

 • Kubayini sehlakalelwa zizinto ezibuhlungu?

 • Singaqalana njani nemirarwethu?

 • Kghani imindenethu ingahlala ithabile?

 • Nasifako siyaphi?

 • Kghani sizakhe sibabone godu abantu esibathandako abahlongakeleko?

 • Kubayini singaqiniseka ukuthi uZimu uzokufeza koke akuthembisileko?

 Njengombana ufunda incwadi le kutjho khona ukuthi ufuna ukwazi lokho okufundiswa liBhayibheli. Incwadi le izokusiza. Inemibuzo ekhambisana neengaba, ezokusiza bona uzwisise iBhayibheli ngcono. Iingidi zabantu ziyakuthabela ukucoca naboFakazi bakaJehova ngeBhayibheli. Sithemba ukuthi nawe uzokuthabela. Kwanga uZimu angakubusisa njengombana uhlola lokho okufundiswa liBhayibheli!