Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Lisifundisani IBhayibheli?

 Isahluko 18

Kghani Kufuze Ngizinikele KuZimu Begodu Ngibhajadiswe?

Kghani Kufuze Ngizinikele KuZimu Begodu Ngibhajadiswe?

1. Khuyini okungenzeka uzibuze yona ngemva kobana ufundisise incwadi le?

SEWUFUNDE amaqiniso weBhayibheli amanengi ngesikhathi ufunda incwadi le, njengesithembiso sakaZimu sokuphila ngokungapheliko, ubujamo babantu abahlongakeleko, nokuvuswa kwabafileko. (UMtjhumayeli 9:5; Lukasi 23:43; Jwanisi 5:28, 29; IsAmbulo 21:3, 4) Kungenzeka sebele uthomile ukuya emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova nokuthi uyakholelwa bona ngibo abaphethe indlela efaneleko yokukhonza uZimu. (Jwanisi 13:35) Kungenzeka sewuthomile  ukwakha ubungani noJehova, begodu sewuqunte bona ufuna ukumkhonza. Yeke ungazibuza ukuthi, ‘Khuyini okufuze ngikwenze nje bona ngikhonze uZimu?’

2. Kubayini indoda emTopiya beyifuna ukubhajadiswa?

2 Ngilokho okwatjhiwo yindoda emTopiya ebeyiphila emihleni kaJesu. Esikhathini esithileko ngemva kobana uJesu avusiwe, umfundi kaJesu uFlebhe watjhumayeza indoda ethileko. UFlebhe wamhlathululela bona uJesu bekanguMesiya. Indoda emTopiya yathintwa ngilokho ekufundileko, msinyana yathi: “Qala naka amanzi, ngingakhandelwa yini bona ngingabhajadiswa na?”—IzEnzo 8:26-36.

3. (a) Ngimuphi umyalo uJesu awunikela abalandeli bakhe? (b) Umuntu kufuze abhajadiswe njani?

3 IBhayibheli lifundisa ngokukhanyako ukuthi nangabe ufuna ukukhonza uJehova, kufuze ubhajadiswe. UJesu watjela abalandeli bakhe wathi: “Khambani niye ebantwini boke nanyana kukuphi, nibenze abafundi; babhabhadiseni.” (Matewu 28:19) UJesu usibekele isibonelo ngokuthi abhajadiswe. Wacwiliswa ngokupheleleko ngemanzini, ingasi bona afafazwe ngamanzi ehlokwenakhe. (Matewu 3:16) Namhlanjesi umKrestu nakabhajadiswako, kufuze acwiliswe, angene aphelele ngemanzini.

4. Ukubhajadiswa kwakho kubatjengisani abanye?

4 Nawubhajadiswako, kutjengisa abanye ukuthi uyakufuna kwamambala ukuba mngani kaZimu nokobana umkhonze. (IRhubo 40:8, 9, [40:7, 8, NW]) Yeke ungazibuza, ‘Khuyini okufuze ngikwenze bona ngibhajadiswe?’

ILWAZI NOKUKHOLWA

5. (a) Khuyini okufuze uyenze qangi ngaphambi kobana ubhajadiswe? (b) Kubayini imihlangano yobuKrestu iqakathekile?

5 Ngaphambi kobana ubhajadiswe, kufuze wazi uJehova  noJesu. Sebele uthomile ukwenza njalo ngokuthi ufunde iBhayibheli. (Funda uJwanisi 17:3.) Kodwana lokho akukaneli. IBhayibheli lithi kufuze ‘uzaliswe ngelwazi’ lentando kaJehova. (Kolose 1:9) Imihlangano yaboFakazi bakaJehova izokusiza ukuthi utjhidelane noJehova. Leli kungelinye ibanga eliqakathekileko ngawe bona ube khona qobe emihlanganweni le.—Hebheru 10:24, 25.

Ngaphambi kobana ubhajadiswe, kufuze ufunde iBhayibheli

6. Kufuze wazi okungangani ngeBhayibheli ngaphambi kobana ubhajadiswe?

6 Liqiniso, uJehova akakalindeli bona wazi koke ngeBhayibheli ngaphambi kobana ubhajadiswe. Akhange alindele ukuthi indoda emTopiya yazi koke ngaphambi kobana ibhajadiswe. (IzEnzo 8:30, 31) Begodu uzokuragela phambili ufunda ngoZimu ngokungapheliko. (UMtjhumayeli 3:11) Kodwana nawuzakubhajadiswa, kufuze wazi begodu wamukele okunganani iimfundiso zeBhayibheli ezisisekelo.—Hebheru 5:12.

7. Ukufunda kwakho iBhayibheli kukusize njani?

7 IBhayibheli lithi: “Ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uZimu.” (Hebheru 11:6) Yeke, ngaphambi kobana ubhajadiswe kufuze ube nokukholwa. IBhayibheli lisitjela ukuthi abanye abantu bedorobheni leKorinte yekadeni bezwa ngalokho uJesu akufundisa abalandeli bakhe, ngemva kwalokho, bathoma ‘bakholwa begodu babhajadiswa.’ (IzEnzo 18:8) Ngokufanako, ukufunda kwakho iBhayibheli kukusize ukuthi ukholelwe eenthembisweni zakaZimu nesihlengweni sakaJesu, esingasisindisa esonweni nekufeni.—Jotjhuwa 23:14; IzEnzo 4:12; 2 Thimothi 3:16, 17.

TJELA ABANYE NGAMAQINISO WEBHAYIBHELI

8. Khuyini ezokuhlohlozela bona utjele abanye ngalokho okufundileko?

8 Njengombana ufunda okwengeziweko ngeBhayibheli,  ubone nendlela elikusize ngayo ekuphileni kwakho, ukukholwa kwakho kuzokuqina khulu, kukwenze ufise ukutjela abanye ngalokho okufundako. (Joromiya 20:9; 2 Korinte 4:13) Kodwana bobani okufuze ubatjele?

Ukukholwa kufuze kukwenze ucocele abanye ngalokho okufundako

9, 10. (a) Bobani ongathoma ukubacocela lokho okufundileko? (b) Khuyini okufuze uyenze nangabe ufuna ukutjhumayela nebandla?

9 Mhlamunye ungafuna ukucocela umndenakho, abangani, abomakhelwana, namkha abantu osebenza nabo ngalokho okufundileko. Kuhle khulu lokho, kodwana hlala ukwenza ngomusa nangethando. Ekugcineni, uzokuthoma ukutjhumayela nebandla. Nasele ukulungele ukwenza njalo, ungakhuluma noFakazi okufundela iBhayibheli begodu umtjele ukuthi ungakuthabela ukuhlanganyela nebandla emsebenzini wokutjhumayela. Nangabe umuntu okufundelako ucabanga ukuthi sewukulungele begodu uphila ngokuvumelana nemithetho yeBhayibheli, ngemva kwalokho, nobabili nizokubonana nabadala ababili ebandleni.

10 Khuyini ezokwenzeka emhlanganweni loyo? Abadala bazokucoca nawe, bafune ukwazi ukuthi uyazizwisisa na iimfundiso zeBhayibheli ezisisekelo, bafune nokwazi ukuthi ukuphila kwakho kwangamalanga kuyavumelana na nalokho iBhayibheli elikutjhoko, nokuthi uyakufuna kwamambala na ukuba nguFakazi kaJehova. Khumbula ukuthi abadala batlhogomela woke amalunga webandla, kuhlanganise nawe, yeke ungasabi ukukhuluma nabo. (IzEnzo 20:28; 1 Pitrosi 5:2, 3) Ngemva komhlangano lo, abadala bazokwazisa ukuthi ungathoma na ukutjhumayela nebandla.

11. Kubayini kuqakathekile ukwenza amatjhuguluko ngaphambi kobana sitjhumayele nebandla?

11 Kungenzeka abadala bakuhlathululele ukuthi kufuze  wenze amatjhuguluko athileko ngaphambi kobana uthome ukutjhumayela nebandla. Kubayini kuqakathekile ukwenza amatjhuguluko? Ngombana nasicoca nabanye ngoZimu, sijamela uJehova begodu kufuze siphile ngendlela emdumisako.—1 Korinte 6:9, 10; Galatiya 5:19-21.

TJHUGULUKA UPHENDUKE

12. Kubayini abantu boke kufuze batjhuguluke?

12 Ngaphambi kobana ubhajadiswe kunento okufuze uyenze. Umpostoli uPitrosi wathi: “Ngalokho tjhugulukani [“niphenduke” NW] nibuyele kuZimu, khona kuzakusulwa izono zenu.” (IzEnzo 3:19) Kutjho ukuthi ukutjhuguluka? Kutjho ukuzisola khulu ngalokho okwenzileko okungakalungi. Ngokwesibonelo, nangabe bewuziphatha kumbi ngokomseme, kufuze utjhuguluke. Nanyana epilwenakho yoke bewulinga ngamandla bona wenze okulungileko, kusafuze utjhuguluke, ngombana soke siyona, begodu kufuze sibawe uZimu asilibalele.—Roma 3:23; 5:1.

13. Kutjho ukuthini ‘ukuphenduka’?

13 Kghani kwanele ukuzisola ngalokho okwenzileko? Awa. UPitrosi wathi kufuze ‘siphenduke.’ Lokhu kutjho ukuthi kufuze ulise nanyana ngiziphi izenzo zokuziphatha ezingakalungi bese uthoma ukwenza okulungileko. Ngokwesibonelo, akhesithi ukhamba endleleni ongayaziko. Ngemva kwesikhathi, uzithola sewulahlekile. Khuyini ozoyenza? Bewuzokuphungula ibelo, bese uyajama, ngemva kwalokho ujike, bese ukhamba endleleni efaneleko. Ngokufanako, njengombana ufunda iBhayibheli, kungenzeka kunezinto namkha imikghwa okufuze uyilise. Yeke kufuze uzimisele  ‘ukuphenduka’—lokho kutjho ukulisa izinto ozenzako ezingakalungi, bese uthoma ukwenza okulungileko.

ZINIKELE NGOKUPHELELEKO

Kghani sewumthembisile na uJehova ukuthi ufuna ukumkhonza?

14. Uzinikela njani kuZimu?

14 Ngaphambi kokuthi ubhajadiswe kufuze uzinikele kuJehova, leli ligadango eliqakathekileko. Nawuzinikela kuJehova, uyathandaza kuye umthembise bona ufuna ukukhonza yena kwaphela nokwenza intandwakhe ibe yinto eqakathekile ekuphileni kwakho.—Duteronomi 6:15.

15, 16. Khuyini ekhuthaza umuntu afune ukuzinikela kuZimu?

15 Ukuthembisa uJehova bona ufuna ukukhonza yena kwaphela, kufana nokuthembisa umuntu omthandako ukuthi ufuna ukuphila naye ipilwakho yoke. Akhesithi umuntu wembaji ubona umuntu wengubo. Njengombana amazi ngcono, kufika lapho amthanda khona bese afune nokumtjhada. Nanyana lesi kusiqunto esiqakathekileko, kodwana umuntu wembaji lo uzimisele ukumthatha ngombana uyamthanda.

16 Njengombana ufunda ngoJehova, uthoma ukumthanda begodu ufuna ukwenza okusemandleni bona umkhonze. Lokhu kuzokwenza uthandaze kuye umthembise bona uzomkhonza. IBhayibheli lithi nanyana ngubani ofuna ukuba mlandeli kaJesu kufuze ‘azidele.’ (Markosi 8:34) Lokho kutjho ukuthini? Kutjho bona ukulalela uJehova kufuze kuze qangi epilwenakho. Lokho uJehova akufunako kuqakatheke khulu kuneemfiso nemigomwakho.—Funda u-1 Pitrosi 4:2.

UNGASABI UKUTHI UZOKUBHALELWA

17. Kubayini abanye abantu bangafuni ukuzinikela kuJehova?

17 Abanye abantu abazinikeli kuJehova, ngombana  basaba ukuthi angeze bakghone ukugcina isithembiso sokumkhonza. Abafuni ukudanisa uJehova, namkha bacabange bona nabangazinikeli kuye, angekhe abajezise ngezenzo zabo ezimbi.

18. Khuyini ezokusiza bona ungadanisi uJehova?

18 Nawuthanda uJehova angeze usabe ukuthi uzomdanisa. Ngombana uyamthanda, uzokwenza koke okusemandlenakho ukuthi ugcine isithembiso osenzileko. (UMtjhumayeli 5:4; Kolose 1:10) Angeze ucabange ukuthi kubudisi ukwenza intando kaJehova. Umpostoli uJwanisi wathi: “Ukuthanda uZimu kukobana silonde imiyalwakhe, begodu imiyalwakhe ayisinzima.”—1 Jwanisi 5:3.

19. Kubayini kungakafuzi usabe ukuzinikela kuJehova?

19 Abe akutlhogeki bona ube mumuntu onganamtjhapho nawuzazinikela kuJehova. Akakalindeli ukuthi senze lokho engeze sakghona ukukwenza. (IRhubo 103:14) Uzokusiza wenze okulungileko. (Isaya 41:10) Thembela kuJehova ngayo yoke ihliziywakho, begodu “uzakwenza imizilakho” inqophe.—IzAga 3:5, 6.

UMUNTU UVUMA EBALENI KUBE KUSINDISWA

20. Ngemva kobana sewuzinikele kuZimu, ngiliphi igadango elilandelako okufuze ulithathe?

20 Kghani ucabanga bona sele ukulungele ukuzinikela kuJehova? Ngemva kobana sewuzinikele kuJehova, sewukulungele ukuthatha igadango elilandelako. Kufuze ubhajadiswe.

21, 22. Ungavuma njani ‘ngomlomo’ ukuthi uyakholwa?

21 Ungatjela umthintanisi wesihlopha sabadala webandla langekhenu bona uzinikele kuJehova begodu ufuna ukubhajadiswa. Ngemva kwalokho, yena uzokwazisa abanye abadala ukuthi babuyekeze nawe iimfundiso  ezisisekelo eziseBhayibhelini. Nangabe bayavuma ukuthi ukulungele, bazokwazisa bona ungabhajadiswa emhlanganweni wesigodi namkha wesifunda olandelako waboFakazi bakaJehova. Emhlanganweni, kuzokuba nekulumo ehlathulula bona kutjho ukuthini ukubhajadiswa. Isikhulumi esibeka ikulumo sizokubuza labo abazokubhajadiswa imibuzo emibili. Ngokuphendula  imibuzo leyo, uzabe ‘uvuma ngomlomo’ ukuthi uyakholwa.—Roma 10:10.

22 Ngemva kwalokho uzokubhajadiswa. Uzokucwiliswa, ungene uphelele ngemanzini. Ukubhajadiswa  kwakho kuzokutjengisa woke umuntu ukuthi uzinikele kuJehova nokuthi sewunguFakazi kaJehova.

LOKHO OKUTJHIWO KUBHAJADISWA

23. Kutjho ukuthi ukubhajadiswa ‘ebizweni lakaBaba neleNdodana nelomoya ocwengileko’?

23 UJesu wathi abafundi bakhe bazokubhajadiswa ‘ebizweni lakaBaba neleNdodana nelomoya ocwengileko.’ (Funda uMatewu 28:19.) Lokho kutjho ukuthini? Kutjho bona uhlonipha igunya lakaJehova nendima kaJesu emnqophweni kaZimu kuhlanganise nangendlela uZimu asebenzisa ngayo umoyakhe ocwengileko ukufeza intandwakhe.—IRhubo 83:19 [83:18, NW]; Matewu 28:18; Galatiya 5:22, 23; 2 Pitrosi 1:21.

Nawubhajadiswako, utjengisa ukuthi ufuna ukwenza intando kaZimu

24, 25. (a) Ukubhajadiswa kutjho ukuthini? (b) Khuyini okuzokucocwa ngayo esihlokweni sokugcina?

24 Ukubhajadiswa kujamele into eqakatheke khulu. Nawucwiliswa ngemanzini, kutjho bona utjhiya imikghwakho yangaphambili. Nawuphuma ngemanzini, lokho kutjho ukuthi uthoma ipilo etja yokwenza intando kaZimu. Kutjengisa ukuthi kusukela nje uzokukhonza uJehova. Khumbula ukuthi awukazinikeli emuntwini, ehlanganweni, namkha emsebenzini. Unikele ipilwakho kuJehova.

25 Ukuzinikela kwakho kuzokusiza uthuthukise ubungani bakho noZimu. (IRhubo 25:14) Lokhu akutjho ukuthi umuntu uzokusindiswa ngombana ubhajadisiwe. Umpostoli uPowula wathi: “Yenzani isindiswenu ibe yipumelelo ngokwesaba nangokuthuthumela.” (Filipi 2:12) Ukubhajadiswa kusithomo. Kodwana ungahlala njani useduze noJehova? Isahluko sokugcina sencwadi le sizokuphendula umbuzo lo.