Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 16

Khetha Ukukhonza UZimu

Khetha Ukukhonza UZimu

1, 2. Ngimiphi imibuzo okufuze uzibuze yona, begodu kubayini kuqakathekile ukuzibuza yona?

EKUFUNDENI kwakho iBhayibheli, ulemukile bona abantu abanengi abathi bakhonza uZimu bafundisa izinto uZimu azihloyileko, begodu bayazenza. (2 Korinte 6:17) Ngikho uJehova athi siphume ekolweni emamala, ‘eliBhabhiloni eliKhulu.’ (IsAmbulo 18:2, 4) Wena uzimisele ukwenzani? Omunye nomunye kufuze azithathele sakhe isiqunto, azibuze ukuthi ‘Ngifuna ukukhonza uZimu ngendlela yena afuna ngayo na, namkha ngifuna ukumkhonza ngendlela ebengivele ngimkhonza ngayo?’

2 Nangabe uphumile ekolweni namkha esontweni elifundisa amala, wenze kuhle. Kodwana kungenzeka ngaphakathi ehliziywenakho kusesenemikghwa namasiko wekolo yamala osawathandako. Akhesicoce ngeminye yemikghwa namasiko lawo, sibone ukuthi kubayini kuqakathekile bona siwaqale ngendlela uJehova awaqala ngayo.

UKULOTJHA ABEZIMU NEENTHOMBE

3. (a) Kubayini kubudisi kabanye ukulisa ukusebenzisa iinthombe nabakhonza uZimu? (b) Lithini iBhayibheli ngokusebenzisa iinthombe ekulotjheni uZimu?

3 Abanye abantu baneenthombe neendawo zokuthandaza emakhayabo. Izintwezi bebazisebenzisela ukukhonza uZimu iminyaka eminengi. Nangabe nawe unazo, ungakuthola kungakajayeleki namkha kungakafaneli ukukhonza uZimu ngaphandle kwazo. Kodwana khumbula bona uJehova uthi sikhonze yena kwaphela. NeBhayibheli likubeka ebaleni ukuthi uJehova akafuni sisebenzise iinthombe nasimlotjhako.Funda u-Eksodusi 20:4, 5; IRhubo 115:4-8; Isaya 42:8; 1 Jwanisi 5:21.

4. (a) Kubayini kungakafaneli sikhonze abezimu? (b) Kubayini uJehova athi abantu bakhe bangakhulumi nabafileko?

4 Esikhathini esinengi, abantu benza koke abangakwenza bona bathabise abezimu bekhabo. Abanye bayabakhonza namkha baphahle kibo. Kodwana sifundile ukuthi abafileko angekhe basisize namkha basilimaze. Akunandawo lapho baphila khona. Eqinisweni, kuyingozi ukulinga ukuthintana nabo. Ngombana amadimoni angasikhohlisa, sithi bezimu abakhulumako kanti kukhuluma wona. Ngikho nje uJehova atjela ama-Israyeli ukuthi angathomi akhulume nabafileko, namtjhana azihlanganise nanyana yini enobudimoni.Duteronomi 18:10-12; qala isiThasiselo 26 no-31.

5. Ungasizwa yini bona ulise ukusebenzisa iinthombe nawulotjha uZimu, nokuthi ulise ukulotjha abezimu?

5 Ungasizwa yini bona ulise ukusebenzisa iinthombe nawulotjha uZimu, nokuthi ulise ukulotjha abezimu? Kufuze ulifunde iBhayibheli, ucabangisise ngokuthi uJehova uziqala njani izintwezi. ‘Ziyamnyenyisa.’ (Duteronomi 27:15) Thandaza kuJehova qobe langa, umbawe akusize uqale izintwezi ngendlela yena aziqala ngayo, nokuthi akusize umkhonze ngendlela yena afuna ngayo. (Isaya 55:9) Qiniseka-ke bona uJehova uzokunikela amandla wokulahla nanyana yini ehlangene nekolo emamala epilwenakho.

KUFANELE NA SIMGIDINGE UKRESIMUSI?

6. Kubayini kwakhethwa uDisemba 25 njengelanga lokugidinga amabeletho kaJesu?

6 UKresimusi ungelinye lamaholideyi adumileko ephasini loke, begodu inengi labantu lithi ­ligidinga ­ilanga lamabeletho kaJesu. Kodwana uKresimusi uhlangene nekolo emamala. Enye i-encyclopedia ithi amaRoma amaqaba bekagidinga ukubelethwa kwelanga ngoDisemba 25. Ngebanga lokuthi abadosi phambili besonto bebafuna inengi lamaqaba libe maKrestu, laqunta ukuthi akugidingwe amabeletho kaJesu ngo-Disemba 25, ngitjho nanyana uJesu angakabelethwa ngelangelo. (Lukasi 2:8-12) Abafundi bakaJesu bebangamgidingi uKresimusi. Enye incwadi nayihlathululako ithi ngemva kweminyaka eyi-200 uJesu abelethiwe, “akekho obekazi ukuthi ubelethwe nini, begodu inengi labantu belinganandaba nokuthi wabelethwa nini.” (Sacred Origins of Profound Things) Ukugidingwa kwakaKresimusi kwathoma sele kukhambe amakhulu weminyaka ngemva kwemihla kaJesu.

7. Kubayini amaKrestu wamambala angamgidingi uKresimusi?

7 Sebanengi abantu abazi ukuthi uKresimusi namasiko wakhona anjengokuphana izipho nomgidingo, zizinto ebezenziwa maqaba. Ngokwesibonelo, kwakhe kwaba nesikhathi lapha kuthiwa khona uKresimusi angasagidingwa e-England neenarheni ze-Amerika ngebanga lomsuka wobuqaba. Ngesikhatheso woke umuntu ogidinga uKresimusi bekajeziswa. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi abantu babuyela emukghweni lo, bathoma ukugidinga uKresimusi. Kubayini-ke amaKrestu wamambala angamgidingi uKresimusi? Kungombana bafuna ukuthabisa uZimu kinanyana yini abayenzako.

KUFANELE NA SILIGIDINGE ILANGA LAMABELETHO?

8, 9. Kubayini amaKrestu wokuthoma bekangaligidingi ilanga lamabeletho?

8 Elinye ilanga eligidingwa babantu abanengi namhlanjesi lilanga lamabeletho. Kghani umKrestu kufuze agidinge ilanga lamabeletho? EBhayibhelini kunabantu abagidinga ilanga lokubelethwa kwabo, kodwana abantwabo bebangamkhonzi uJehova. (Genesisi 40:20; Markosi 6:21) Ukugidingwa kwelanga lamabeletho bekwenziwa nakulotjhwa abosingazimu. Ibangeli ngilo elenza amaKrestu wokuthoma “aqale ukugidinga ilanga lamabeletho njengesiko lamaqaba.”The World Book Encyclopedia.

9 AmaGirigi namaRoma wakade bekakholelwa bona kunomoya ebewungena emuntwini angabelethwa, bese umoya lo umvikele ukuphila kwakhe koke. Incwadi i-The Lore of Birthdays ithi, “umoya loyo uzokusebenzisana nomuntu obelethwe ngelanga usingazimu loyo abelethwe ngalo.”

10. Kubayini amaKrestu kungakafaneli bona agidinge ilanga lamabeletho namhlanjesi?

10 Ucabanga ukuthi uJehova uyayivuma na imigidingo ehlangene nekolo emamala? (Isaya 65:11, 12) Awa, nakancani. Ngikho-ke singaligidingi ilanga lamabeletho namaholideyi ahlangene nekolo emamala.

ALO, KUQAKATHEKE KANGANGANI LOKHO?

11. Kubayini abanye abantu bagidinga amaholideyi? Yini okufuze ihlale iqakathekile kuwe?

11 Abanye abantu bayazi ukuthi uKresimusi namanye amaholideyi masiko wamaqaba, kodwana baraga nokuwagidinga. Bacabanga ukuthi amaholideyi la, alithuba elihle lokuthi umndeni uhlangane. Wena uzizwa njani ngendaba le? Akusikumbi ukuthi umndeni uhlangane. Angithi noJehova nakadala umndeni bekafuna uzwane ubumbane. (Efesu 3:14, 15) Nanyana kunjalo, kusafuze sizwane noJehova kunokobana sithabise iinhlobo zethu ngokugidinga amaholideyi wekolo yamala. Ngikho umpostoli uPowula athi: “Yeniragele phambili nihlolisisa ngalokho iKosi ekwamukelako.”Efesu 5:10.

12. Yini eyenza iholideyi lingamukeleki kuJehova?

12 Inengi labantu alinandaba nokuthi amaholideyi la asukaphi, kodwana uJehova akasinjalo. Akawamukeli amaholideyi avela ekolweni emamala, nalawo adumisa umuntu namkha itshwayo lesitjhaba. Ngokwesibonelo, amaGhibhide bewagidinga izinto ezinengi kibosingazimu bawo. Kwathi bona ama-Israyeli aphunyurhe eGibhide, agidinga isiko lamaqaba bewalibiza nangokuthi ‘mnyanya kaJehova.’ UJehova wawajezisa kabuhlungu ngento leyo. (Eksodusi 32:2-10) Yeke sizokwenza njengokutjho komphorofidi u-Isaya nakathi “ningathinti okungakahlambuluki!”Funda u-Isaya 52:11.

BONISANA NABANTU NGOMUSA

13. Ngimiphi imibuzo ongaba nayo nawuqunta ukulisa ukugidinga amaholideyi la?

13 Nawuqunta ukulisa ukugidinga amaholideyi la, ungaba nemibuzo eminengi. Ngokwesibonelo: Kufuze ngenzeni nangabe abantu engisebenza nabo bangibuza ukuthi kubayini ngingamgidingi uKresimusi? Ngithini umuntu nakanginikela isipho sakaKresimusi? Kufuze ngenzeni lokha ubabakwami namkha unakwami nakathi asigidinge amaholideyi la? Ngibasiza njani abantwabami bona bangazizwa kabuhlungu ngokungagidingi ilanga lamabeletho namaholideyi la?

14, 15. Kufuze wenzeni umuntu nakufisela uKresimusi omuhle, ilanga lamabeletho elihle namanye amaholideyi, akupha nesipho?

14 Kuqakatheke khulu bona sisebenzise iingqondo zethu ngesizokutjho nalokho esizokwenza ebujamweni obuhlukahlukeneko. Ngokwesibonelo, abantu nabakufisela iholideyi elihle, ungabazibi. Ungafese uthi, “Ngiyathokoza.” Kodwana nangabe umuntu ufuna ukwazi okunabileko, ungamhlathululela ukuthi kubayini ungawagidingi amaholideyi. Qiniseka bona uba nomusa kuye, umhloniphe, ungamhlabi ngamagama. IBhayibheli lithi: “Ikulumo yenu ayibe nomusa njalo, inungwe ngetswayi ukuze nazi bona niphendule njani woke umuntu.” (Kolose 4:6) Mhlamunye ungakhe uhlathulule bona uyakuthabela ukuba nabantu nokubapha izipho, kodwana wena awukwenzi ngamaholideyi la.

15 Akhesithi nangu umuntu ukupha isipho, kufuze wenzeni? IBhayibheli alisibekeli imithetho eminengi ngendaba le, kodwana lithi kufuze singadliwa sisazelo. (1 Thimothi 1:18, 19) Kungenzeka umuntu okupha isipho lo akazi ukuthi awuwagidingi amaholideyi. Mhlamunye angathi kuwe, “Ngiyazi ukuthi awumgidingi uKresimusi namkha ilanga lamabeletho, kodwana ngifisa ukukupha lokhu.” Kibo boke ubujamo, isiqunto ngesakho ukuthi uyasithatha na isiphweso namkha awa. Kodwana kikho koke ozokuqunta ukukwenza qiniseka bona awudliwa sisazelo. Asifuni ukwenza nanyana yini engonakalisa itjhebiswano lethu noJehova.

WENA NEENHLOBO ZAKHO

Abantu abakhonza uJehova bahlala bathabile

16. Kufuze wenzeni nangabe iinhlobo zakho zifuna ukugidinga amaholideyi athileko?

16 Kufuze wenzeni nangabe iinhlobo zakho zifuna ukugidinga iholideyi? Ungalwi nazo. Khumbula ukuthi nabo banelungelo lokwenza abafuna ukukwenza. Iba nomusa kibo uhloniphe isiqunto sabo njengombana nawe ufuna bahloniphe zakho iinqunto. (Funda uMatewu 7:12.) Alo wenzani nangabe iinhlobo zakho zifuna uzokugidinga nazo iholideyi? Ngaphambi kobana uqunte bona ufuna ukwenzani, thandaza ­kuJehova umbawe akusize uthathe isiqunto esifaneleko. Cabanga ngobujamo, wenze irhubhululo. Khumbula, ufuna ukuhlala uthabisa uJehova.

17. Ungabasiza njani abantwabakho bona bangatshwenyeki nababona abanye bagidinga amaholideyi?

 17 Ungabasiza njani abantwabakho bona bangatshwenyeki nababona abanye bagidinga amaholideyi? Iba nesikhathi sokwenzela abantwabakho okuthileko. Baphe izipho bangakalindeli. Isipho esizidlula zoke ongabapha sona sikhathi sakho nethando lakho.

KHONZA UZIMU NGEQINISO

18. Kubayini kufuze sibe khona emihlanganweni yamaKrestu?

18 Nasifuna ukuthabisa uJehova, kufuze silise ikolo yamala, amasiko namaholideyi wakhona. Kodwana kusafuze sikhonze uZimu ngendlela efaneleko. Njani? Enye yeendlela kukuba khona emihlanganweni yamaKrestu wamambala. (Funda amaHebheru 10:24, 25.) Imihlangano le iyingcenye eqakathekileko yokukhonza uZimu ngendlela efaneleko. (IRhubo 22:22; 122:1) Nasihlangeneko siyakhuthazana.Roma 1:12.

19. Kuqakatheke ngani ukutjela abanye ngeqiniso eliseBhayibhelini olifundakweli?

19 Enye indlela yokukhonza uZimu ngeqiniso kukhuluma nabanye ngalokho esikufunda eBhayibhelini. Abantu abanengi batshwenyekile ngezinto ezenzeka ephasinapha. (Hezekiyeli 9:4) Kungenzeka kunabantu obaziko abazizwa ngalendlela. Batjele ngezinto ezikarisako ingomuso elisiphathele zona. Nawuya emihlanganweni yamaKrestu, ukhulume nangeqiniso eliseBhayibhelini, uzokulemuka ukuthi angekhe usafisa ukuba sekolweni yamala nokwenza amasiko wayo. Qiniseka bona uzokuthaba, nokuthi uJehova uzokubusisa koke olinga ukukwenza bonyana umkhonze ngendlela efaneleko.Malaki 3:10.