Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

IsiThasiselo

IsiThasiselo

1 UJEHOVA

Ibizo lakaZimu nguJehova begodu litjho ukuthi “Obangela Izinto Zibe Khona.” UJehova unguZimu uMninimandla woke, udale yoke into. Yeke unamandla wokwenza nanyana yini afuna ukuyenza..

NgesiHebheru, ibizo lakaZimu lakhiwa bongwaqa abane. NgesiNdebele, abongwaqabo ngu-YHWH namkha u-JHVH. Emitlolweni yokuthoma yeBhayibheli yesiHebheru ibizo lakaZimu livela pheze iinkhathi eziyi-7 000. Yeke abantu ephasini loke baliphimisela ngeendlela ezihlukahlukeneko ibizo elithi Jehova, balibize ngendlela abajayele ukulibiza ngayo ngelimi labo.

Isahl. 1, isig. 15

2 IBHAYIBHELI ‘LIPHEFUMULELWE NGUZIMU’

UmTloli weBhayibheli nguZimu, kodwana usebenzise amadoda bona alitlole. Kufana nosomabhizinisi nakatjela umabhalanakhe bona atlole lokho amtjela khona encwadini. NoZimu usebenzise umoyakhe ocwengileko bona unqophise amadoda la atlole okusemkhumbulwenakhe. Umoya kaZimu ngiwo obanqophisileko ngeendlela ezinengi, kwesinye isikhathi ubabonisa imibono, kwesinye isikhathi babhudange ngalokho okufuze bakutlole.

Isahl. 2, isig. 5

3 IINKAMBISOLAWULO

Lezi-ke ziimfundiso zeBhayibheli ezihlathulula iqiniso elisisekelo. Ngokwesibonelo, ikambisolawulo ethi “ukujayelana nabantu abakhohlakeleko konakalisa isimilo esihle” isifundisa ukuthi abantu esizihlanganisa nabo bangaba nomthelela omuhle namkha omumbi. (1 Korinte 15:33) Nekambisolawulo ethi, “Umuntu uvuna akutjalileko” isifundisa ukuthi angekhe siyibalekele imiphumela yezenzo zethu.—Galatiya 6:7.

Isahl. 2, isig. 12

  4 ISIPHOROFIDO

Mlayezo ovela kuZimu. Ungaba yihlathululo yentando kaZimu, ifundiso yokuziphatha kuhle, umyalo namkha isigwebo. Kungaba mlayezo wento ezokwenzeka ngomuso. Sezinengi iimphorofido zeBhayibheli ezizalisekileko.

Isahl. 2, isig. 13

5 IIMPHOROFIDO EZIKHULUMA NGOMESIYA

UJesu nguye-ke ozalise iimphorofido zeBhayibheli ezinengi ezikhuluma ngoMesiya. Qala ibhoksi elithi, “ Iimphorofido Ezimalungana NoMesiya.

Isahl. 2, isig.  17, ikwekwezi engenzasi.

6 IHLOSO KAJEHOVA NGEPHASI

UJehova wadala iphasi, walenza laba likhaya eliyipharadesi, walenzela abantu abamthandako. Ihloswakhe ayikatjhuguluki bekube nje. Kungasikade, uZimu uzokususa boke ubumbi anikele abantu bakhe ukuphila okungapheliko.

Isahl. 3, isig. 1

7 USATHANA UDEVELI

USathana yingilozi eyeza nokuthi abantu kufuze bahlubuke kuZimu. Ubizwa ngokobana nguSathana nje, okutjho ukuthi “uMphikisi,” ngombana ulwa noJehova. Ubizwa nangokuthi nguDeveli, okutjho “uMhlebi.” Ibizweli walithiywa ngombana aleya amala ngoZimu begodu akhohlisa abantu.

Isahl. 3, isig. 4

  8 IINGILOZI

UJehova wadala iingilozi kusasele isikhathi eside bona adale iphasi. Zadalelwa ukuphila ezulwini. Kuneengilozi ezingaphezu kwamamiliyoni alikhulu. (Danyela 7:10) Zinamabizo, begodu zinobuntu obuhlukahlukeneko. Iingilozi ezithembekileko ngokuzithoba azifuni ukulotjhwa babantu. Azilingani ngeenkhundla begodu zabelwa imisebenzi ehlukahlukeneko. Eminye yayo ibandakanya ukusebenza phambi kwesihlalo sakaJehova sobukhosi, ukudlulisa umlayezo wakhe, ukuvikela nokunqophisa abantu bakaZimu ephasini, ukukhipha iingwebo ezivela kuye nokusekela umsebenzi wokutjhumayela. (IRhubo 34:7; IsAmbulo 14:6; 22:8, 9) Esikhathini esizako, zizokukhambisana noJesu nakuliwa ipi ye-Arimagedoni.—IsAmbulo 16:14, 16; 19:14, 15.

Isahl. 3, isig. 5; Isahl. 10, isig. 1

9 ISONO

Koke esikucabangako, indlela esizizwa ngayo nalokho esikwenzako nakungakhambisani nentando kaJehova kusisono. Ngebanga lokuthi isono sisihlukanisa noZimu, usinikele imithetho neenkambisolawulo ezingasisiza sibalekele ukwenza isono ngamabomu. Ekuthomeni, uJehova wadala koke kunganamtjhapho, kodwana lokha u-Adamu no-Eva nabakhetha ukungamlaleli uJehova, benza isono baba babantu abatjhaphako. Baluphala bebafa. Nathi-ke sathola isono ku-Adamu yeke ngikho siluphala sigcine sesifile.

Isahl. 3, isig. 7; Isahl. 5, isig. 3

10 I-ARIMAGEDONI

Yipi kaZimu ezokubhubhisa iphasi lakaSathana nakho koke ukukhohlakala.

Isahl. 3, isig. 13; Isahl. 8, isig. 18

 11 UMBUSO KAZIMU

UmBuso kaZimu ungurhulumende obekwe nguJehova ezulwini. UJesu Krestu uyiKosi yawo. Esikhathini esizako, uJehova uzokusebenzisa umBuso wakhe lo bona ususe boke ubumbi, bese ubuse iphasi loke.

Isahl. 3, isig. 14

12 UJESU KRESTU

UZimu wadala uJesu ngaphambi kobana enze nanyana yini ekhona. UJehova wamthumela ephasini bona azokufela woke umuntu. UJesu wabulawa, ngemva kwalokho uJehova wamvusa kwabafileko. Sikhuluma nje uJesu uyiKosi yomBuso kaZimu ezulwini, uyabusa.

Isahl. 4, isig. 2

13 ISIPHOROFIDO SEEMVEKE EZIYI-70

IBhayibheli khelaphorofida namkha labikezela bona uMesiya uzokuvela. Lokho bekuzokwenzeka ngemva kwesikhathi esibizwa bona ziimveke eziyi-69, esathoma ngomnyaka ka-455 ngaphambi kwakaKrestu, saphela ngomnyaka ka-29 emihlenakhe.

Alo sikwazi njani ukuthi iminyaka le yaphela ngomnyaka ka-29 emihleni kaKrestu? Iimveke eziyi-69 zathoma ngo-455 ngesikhathi uNerhemiya afika athoma ukuvuselela idorobho leJerusalema. (Danyela 9:25; Nerhemiya 2:1, 5-8) Njengombana ibizo elithi “idazeni” lisenza sikhumbule u-12, neveke isenza sikhumbule u-7. Kodwana iveke le iyiveke yesiphorofido, yeke, kutjho khona bona ayisimalanga alikhomba wamambala, ngombana umthetho wokubala ilanga lesiphorofido uthi “ilanga linye libe mnyaka.” (Numeri 14:34; Hezekiyeli 4:6) Lokho kutjho ukuthi iveke yinye ineminyaka elikhomba nokuthi iimveke eziyi-69 zenza iminyaka eyi-483 (69 x 7). Yeke, nasibala iminyaka eyi-483 kusukela ngo-455 ngaphambi kokubelethwa kwakaJesu, isibeka emnyakeni ka-29, okungiwo patsi umnyaka  uJesu abhajadiswa ngawo waba nguMesiya!—Lukasi 3:1, 2, 21, 22.

Sona isiphorofidweso sakhuluma ngenye iveke eminyaka elikhomba elandela iimveke eziyi-69. Hlangana neveke leyo, uMesiya uzokubulawa ngomnyaka ka-33, bese kuthi ngomnyaka ka-36 iindaba ezimnandi zitjhunyayelwe eentjhabeni zoke ingasi emaJudeni kwaphela.—Danyela 9:24-27.

Isahl. 4, isig. 7

 14 IFUNDISO EMAMALA KAZIQUNTATHU

IBhayibheli lifundisa ukuthi uJehova uZimu nguye onguMdali, nokuthi wadala uJesu ngaphambi kobana adale zoke izinto. (Kolose 1:15, 16) UJesu akasinguZimu uMninimandlawoke. Khenge atjho nokuthi yena uyalingana noZimu. Kunalokho wathi: “UBaba mkhulu kunami.” (Jwanisi 14:28; 1 Korinte 15:28) Kodwana ezinye iinkerege zifundisa ngoZiquntathu, ukuthi uZimu ubabantu abathathu emntwini munye: uBaba, iNdodana nomoya ocwengileko. Ibizo elithi, “Ziquntathu” abe alikho eBhayibhelini. Ifundiso le imamala.

Umoya ocwengileko awusimumuntu, kodwana umamandla kaZimu awasebenzisela ukwenza intando yakhe. Ngokwesibonelo, boke abamaKrestu wokuthoma “bazaliswa ngomoya ocwengileko,” begodu uJehova wathi: “Ngizakuthululela ingcenye yomoyami kiwo woke umuntu.”—IzEnzo 2:1-4, 17.

Isahl. 4, isig. 12; Isahl. 15, isig. 17

15 ISIPHAMBANO

AmaKrestu wamambala awasisebenzisi isiphambano nawalotjha uZimu. Kubayini?

 1.  Sekusikhathi eside isiphambano sisetjenziswa masonto afundisa amala. Emandulo amaqaba bekasisebenzisa nakakhonza abosingazimu bezomseme. Eminyakeni eyi-300 ngemva kokufa kwakaJesu, amaKrestu bewangasisebenzisi isiphambano. Bekwaba ngemva kwesikhathi lapha uMbusi weRoma uConstantine wenza khona isiphambano saba litshwayo lobuKrestu. Itshwayweli belenzelwa bona ubuKrestu bube yinto edumileko. Kodwana isiphambano asihlangani ndawo noJesu Krestu. I-New Catholic Encyclopedia ithi: “Isiphambano sitholakala emasikweni wamaqaba angaphambi kobuKrestu.”

 2.  UJesu khenge afele esiphambanweni. Ibizo lesiGirigi elitjhugululwe ngokuthi “isiphambano” kuhlekuhle litjho  “isigodo esijamileko” “ipala” namkha “umuthi.” I-The Companion Bible ithi: “Akunanto esiGirigini [seTestamende eliTjha] eveza iingodo ezimbili eziphambeneko.” Yeke, uJesu ufele esigodweni sinye esijamileko.

 3.  UJehova akafuni ukuthi sisebenzise iinthombe namkha amatshwayo nasimkhonzako.—Eksodusi 20:4, 5; 1 Korinte 10:14.

Isahl. 5, isig. 12

16 ISIKHUMBUZO

UJesu watjela abafundi bakhe ukuthi bagidinge isiKhumbuzo sokufa kwakhe. Lokho bakwenza qobe mnyaka ngoNisan 14, okulilanga ama-Israyeli ebekagidinga ngalo iPhasika. Isikwa newayini, ezifanekisela umzimba neengazi zakaJesu, zidluliswa kiwo woke umuntu osesiKhumbuzweni. Labo abazokubusa noJesu ezulwini ngibo abadla isikwa basele newayini. Labo abazokuphila ngokungapheliko ephasini bayaya esiKhumbuzweni kodwana abasidli isikwa, abayiseli newayini.

Isahl. 5, isig. 21

17 UMPHEFUMULO

EBhayibhelini lesiNgisi i-New World Translation, ibizo elithi “umphefumulo” lingaqalisela (1) emuntwini, (2) esilwaneni, (3) namkha ipilo yomuntu neyesilwana. Nanzi iimbonelo zalokho:

 • Umuntu. “Emihleni kaNowa . . . abantu abambalwa, abamiphefumulo ebunane, basinda ngokuthwalwa mamanzi.” (1 Pitrosi 3:20, NW) Igama elithi ‘imiphefumulo ebunane’ liqalisele kuNowa nomkakhe, amadodanakhe amathathu nabomkabo.

 • Isilwana. “UZimu wathi: ‘Amanzi awazale ngeendalwa eziphilako [isiHebheru sithi “imiphefumulo”], iindalwa eziphaphako aziphaphe emkayi ngaphezu kwephasi.’ UZimu wathi godu: ‘Iphasi alikhuphe iindalwa [isiHebheru sithi  “imiphefumulo”] ngemihlobo yazo, iinlwana ezifuywako, ezirhurhubako nezommango ngemihlobo yazo’. Kwaba njalo.”—Genesisi 1:20, 24NW.

 • Ipilo yomuntu neyesilwana. UJehova wathi kuMosi: “Woke amadoda ebekafuna ukukubulala [isiHebheru sithi “abafuna umphefumulwakho”] bafile.” (Eksodusi 4:19) UJesu nakasephasini wathi: “Mina ngingumelusi olungileko; umelusi olungileko udela ubuphilo bakhe [isiGirigi sithi “umphefumulo”] ngebanga lezimvu.”—Jwanisi 10:11.

  Ngaphezu kwalokho, umuntu nakenza okuthileko “ngomphefumulwakhe woke,” kutjho ukuthi uyenza athanda ngendlela angakghona ngayo. (Matewu 22:37; Duteronomi 6:5) Ibizo elithi “umphefumulo” lingahlathulula isifiso namkha ikanuko yesidalwa esiphilako. Umuntu ofileko namkha isidumbu kungatjhiwo ukuthi simphefumulo ofileko.—Numeri 6:6; IzAga 23:2; Isaya 56:11; Hagayi 2:13.

Isahl. 6, isig. 5; Isahl. 15, isig. 17

18 UMOYA

Ibizo lesiHebheru nelesiGirigi elitjhugululwe ngokuthi “umoya” ku-New World Translation lingatjho izinto ezinengi ezihlukahlukeneko. Kanengi liqalisela ezintweni abantu abangaziboniko, njengomoya ovunguzako naloyo ophefumulwa babantu neenlwana. Amagama la angaqalisela emuntwini womoya nemoyeni ocwengileko omamandla kaZimu. IBhayibheli alisifundisi ukuthi kunento ephumako emuntwini nakafako, eragela phambili iphila.—Eksodusi 35:21; IRhubo 104:29; Matewu 12:43; Lukasi 11:13.

Isahl. 6, isig. 5; Isahl. 15, isig. 17

19 IGEHENA

IGehena libizo lesigodi seenzibi ebesihlanu kweJerusalema. Abukho ubufakazi bokuthi emihleni kaJesu, iinlwana namkha abantu bebatlhoriswa, namtjhana batjhiswe baphila esigodineso. Yeke, iGehena alifanekiseli indawo lapha  abantu abafileko batlhoriswa khona batjhiswe mlibe. UJesu nakakhuluma ngalabo abalahlelwa eGehena, bekakhuluma ngokubhujiswa kwabo.—Matewu 5:22; 10:28.

Isahl. 7, isig. 20

20 UMTHANDAZO WEKOSI

Mthandazo uJesu awutjho nakafundisa abafundi bakhe ukuthandaza. Waziwa ngokobana mthandazo kaBaba Wethu namkha umthandazo osibonelo. UJesu usifundisa bona sithandaze sithi:

 • “Alicwengiswe ibizo lakho”

  Nasitjho njalo sisuke sithandazela ukuthi uJehova ahlanze ibizo lakhe, kiwo woke amala elipharwe ngawo. Lokho ukwenzela ukuthi woke umuntu osezulwini nephasini alihloniphe ibizo lakhe.

 • “Umbuso wakho awufike”

  Nasitjho njalo sisuke sithandazela ukuthi urhulumende kaZimu ubhubhise iphasi elikhohlakeleko lakaSathana, utjhentjhe iphasi libe lipharadesi.

 • “Intando yakho yenziwe ephasini”

  Sisuke sithandazela ukuthi ihloso kaZimu ngephasi izaliseke khona abantu abalalelako nabanganasono bazakuhlala isiphelani ePharadesi, njengombana bekafuna abantu abadalileko baphile njalo.

Isahl. 8, isig. 2

21 ISIHLENGO

UJehova unikele abantu isihlengo khona bazokusinda esonweni nekufeni. Isihlengo yihlawulo ebuyisa ipilo enganasono eyalahlwa indoda yokuthoma, u-Adamu, bese silungise nokungazwani phakathi komuntu noJehova. UZimu wathumela uJesu ephasini bona azokufela zoke izoni. Ngebanga lokufa kwakaJesu, woke umuntu unethuba lokuphila ngokungapheliko anganasono.

Isahl. 8, isig. 21; Isahl. 9, isig. 13

 22 KUBAYINI UMNYAKA KA-1914 UQAKATHEKE KANGAKA?

Isiphorofido esisencwadini kaDanyela isahluko 4, sisifundisa ukuthi uZimu bekazokuhloma umBuso ngo-1914.

Isiphorofido: UJehova wanikela iKosi uNebukadinetsari ibhudango elisiphorofido somuthi omkhulu owagawulwako. Ebhudangwenelo, isiqu somuthi loyo sabotjhwa ngebhande lekoporo nelesimbi ukuthi singakhuli bekudlule ‘iinkhathi ezilikhomba.’ Ngemva kwalokho, bewuzokukhula umuthi lo.—Danyela 4:1, 10-16.

Lokho isiphorofidwesi esikutjhoko: Umuthi ujamele umBuso kaZimu. Sekuminyaka eminengi uJehova asebenzise amakhosi eJerusalema bona abuse isitjhaba sakwa-Israyeli. (1 IinKronike 29:23) Kodwana amakhosi la khenge athembeke, yeke kwaphela ukubusa kwawo. IJerusalema labhujiswa ngo-607 uKrestu angakabelethwa. Zathoma lapho-ke ‘iinkhathi ezilikhomba.’ (2 AmaKhosi 25:1, 8-10; Hezekiyeli 21:25-27) UJesu nakathi: “IJerusalema izakugadangelwa phasi ngabatjhili kufikela lapha isikhathi sabo siphela khona,” bekakhuluma ngazo ‘iinkhathi ezilikhombezi.’ (Lukasi 21:24) Yeke, ‘iinkhathi ezilikhomba’ bezingakapheli ngesikhathi uJesu asephasini. UJehova wathembisa ukubeka iKosi ekupheleni ‘kweenkhathi ezilikhomba.’ Ukubusa kweKosi etja le, uJesu, kuzokulethela woke umuntu kaZimu iimbusiso ezingapheliko ephasini.—Lukasi 1:30-33.

Ubude ‘beenkhathi ezilikhomba’: ‘Iinkhathi ezilikhomba’ zithethe iminyaka eyi-2 520. Nasibala iminyaka eyi-2 520 kusukela ku-607 uKrestu angakabelethwa, sifika emnyakeni ka-1914 namhlanjesi. UJehova wambeka ngalesisikhathi uJesu, uMesiya, bona abe yiKosi yomBuso kaZimu ezulwini.

 Alo, siyithola njani iminyaka eyi-2 520? IBhayibheli lithi iinkhathi ezintathu nesiquntu zilingana namalanga ayi-1 260. (IsAmbulo 12:6, 14) Yeke, ‘iinkhathi ezilikhomba’ ziwabuyelela kabili amalanga la, abe yi-2 520. Amalanga la aminyaka eyi-2 520 ngombana ngokomthetho wesiphorofido “ilanga linye lijamele umnyaka.”—Numeri 14:34; Hezekiyeli 4:6.

Isahl. 8, isig. 23

23 UMIKHAYELI INGILOZI EKULU

Amagama athi “ingilozi ekulu” atjho “umphathi weengilozi.” IBhayibheli lithi yinye kwaphela ingilozi ekulu, ibizo layo nguMikhayeli.—Danyela 12:1; Juda 9.

UMikhayeli Mdosi phambili webutho lakaZimu leengilozi ezithembekileko. IsAmbulo 12:7 sithi: “UMikhayeli neengilozi zakhe bekalwa nonomrhaso . . . neengilozi zakhe.” Incwadi yesAmbulo ithi uMdosi phambili wamabutho kaZimu nguJesu. Yeke uMikhayeli ngelinye ibizo lakaJesu.—IsAmbulo 19:14-16.

Isahl. 9, isig. 4

24 IMIHLA YOKUPHELA

Amagama la aqalisele esikhathini lapha kuzokwenzeka khona izehlakalo ezikulu ephasini ngaphambi kobana umBuso kaZimu ubhubhise iphasi lakaSathana. Amagama asetjenziswe esiphorofidweni seBhayibhelini afana nawo njengelithi “ukuphela kwesikhathi” nelithi “ukuba khona kweNdodana yomuntu,” nawo aqalisele emihleni leyo. (Matewu 24:3, 27, 37) ‘Imihla yokuphela’ yathoma nakuhlonywa umBuso kaZimu ezulwini ngo-1914, begodu izokuphela mhla iphasi lakaSathana libhujiswa e-Arimagedoni.—2 Thimothi 3:1; 2 Pitrosi 3:3.

Isahl. 9, isig. 5

 25 UKUVUKA KWABAFILEKO

Lokha uZimu nakavusa umuntu ofileko abuye aphile godu, lokho kubizwa ngokuthi kuvuka kwabafileko. Kunabantu abalithoba abavuswa kwabafileko iBhayibheli elikhuluma ngabo. U-Eliya, u-Elitjha, uJesu, uPitrosi noPowula bakhe babavusa abantu kwabafileko. Imikarisomraro le yenzeka ngamandla kaZimu kwaphela. UJehova usithembisa ukuthi uzokuvusa “boke abalungileko nabangakalungi” baphile ephasini. (IzEnzo 24:15) IBhayibheli liyakhuluma nangabantu abazokuvuselwa ezulwini. Lokho kuzokwenzeka mhla uZimu avusa abakhethiweko, namkha abazesiweko, bona bayokuphila ezulwini noJesu.—Jwanisi 5:28, 29; 11:25; Filipi 3:11; IsAmbulo 20:5, 6.

Isahl. 9, isig. 13

26 UBUDIMONI

Ubudimoni mumukghwa omumbi wokulinga ukuthintana nemimoya bunqopha namkha ngomunye umuntu, mhlamunye, isangoma, inyanga, namkha umbhuli. Abantu abathintana nemimoya bakholelwa efundisweni emamala efundisa ukuthi imimoya yabantu ayifi lokha abantu nabafako, bese iba ziimpoko. Amadimoni ngiwo alinga ukukhohlisa abantu bona bangamlaleli uZimu. I-astroloji, ukubhula, imilingo, ukukholelwa elizeni, ubuloyi nokusebenzisa amandla angasingewemvelo kuwela ngaphasi kobudimoni. Iincwadi ezinengi, njengabomagazini, ama-star signs, amafilimu, iinkhangiso, nombhino kwenza amadimoni, umlingo namandla angasingewemvelo kube ngasuthi yinto enganangozi ethabisako. Amasiko amanengi wemingcwabo, njengokuphahlela abezimu, amasiko wokugidinga imingcwabo, wokuvulwa kwamatje, nowabafelwa nabafelokazi, nawemilindelo ahlangene nokuthintana namadimoni. Abantu kanengi basebenzisa iinhlahla nabalinga ukusebenzisa amandla wamadimoni.—Galatiya 5:20; IsAmbulo 21:8.

Isahl. 10, isig. 10; Isahl. 16, isig. 4

 27 UBUKHOSI BAKAJEHOVA

UJehova unguZimu uMninimandlawoke, udale koke okusezulwini nokusephasini. (IsAmbulo 15:3) Ngikho aMnikazi wezinto zoke, begodu unobukhosi namkha unelungelo lokulawula koke akudalileko. (IRhubo 24:1; Isaya 40:21-23; IsAmbulo 4:11) Nguye obekele koke akudalileko imithetho. UJehova unegunya lokubeka ababusi. Yeke, kufuze sisekele ubukhosi bakaJehova ngokumthanda nangokumlalela.—1 IinKronike 29:11.

Isahl. 11, isig. 10

28 UKURHULULA UMBUNGU

Ukurhulula umbungu kwenziwa ngehloso yokubulala umntwana ongakabelethwa. Lokhu kusuke kungakenzeki ngengozi namkha umzimba uzirhululele wona. Nakathoma ukubumbeka umntwana ngesibelethweni usuke angasiyinto yinye noninakhe. Usuke amumuntu ozijameleko.

Isahl. 13, isig. 5

29 UKUFAKELWA IINGAZI EMZIMBENI

Le-ke yikambiso yezokwelapha lokha umuntu afakelwa iingazi, namkha izakhi zeengazi ezine, zisuka ebulungelweni leengazi namkha komunye umuntu zifakwe komunye. Izakhi ezine zeengazi yi-plasma, amaseli abovu namhlophe weengazi nama-platelet.

Isahl. 13, isig. 13

 30 UKUKHALIMA

EBhayibhelini, igama elithi “ukukhalima” namkha “ukusola” alitjho ukujezisa kwaphela. Nasikhalinywako, siyafundiswa, silungiswe. UJehova akabahlukumezi namkha angabazweli abantu abakhalimako. (IzAga 4:1, 2) Ngalokho-ke usibonelo esihle ebabelethini. Indlela akhalima ngayo isebenza kangangombana umuntu okhalinywako uyakuthabela ukukhalinywa. (IzAga 12:1) UJehova uyabathanda abantu bakhe, begodu uyababandula. UZimu ubanikela isinqophiso esilungisa indlela engakalungi yokucabanga, abasize bafunde ukucabanga nokwenza ngendlela emthabisako. Ababelethi nabakhalima abantwababo basuke basiza abantwana bona bazwisise isizathu sokuthi kubayini kufuze balalele. Kufuze babafundise ukuthanda uJehova neliZwi lakhe iBhayibheli, bazwisise neenkambisolawulo zalo.

Isahl. 14, isig. 13

31 AMADIMONI

Ziindalwa ezikhohlakeleko ezingabonakaliko, ezinamandla angaphezu kwawomuntu. Amadimoni aziingilozi ezimbi. Zikhohlakele nje ngebanga lokuthi zazenza zona zaba manaba kaZimu ngokungamlaleli. (Genesisi 6:2; Juda 6) Zazihlanganisa noSathana zahlubuka kuJehova.—Duteronomi 32:17; Lukasi 8:30; IzEnzo 16:16; Jakopo 2:19.

Isahl. 16, isig. 4