Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Lisifundisani IBhayibheli?

 Isahluko 5

Isihlengo Sisipho SakaZimu Esizidlula Zoke

Isihlengo Sisipho SakaZimu Esizidlula Zoke

1, 2. (a) Ngokuya ngawe, into nayizakuba sisipho esihle ukuzidlula zoke kufuze ibe njani? (b) Kubayini sithi isihlengo sakaZimu sisipho esizidlula zoke?

NGISIPHI isipho esizidlula zoke owakhe waphiwa sona? Isipho nasizozidlula zoke akukafuzi bona sibe ngesidurako. Isipho nasikuthabisako, namkha siyinto okukade uyitlhoga uyasithokoza.

2 Kizo zoke izipho uZimu akhasipha zona, sinye kwaphela esisitlhoga ukudlula nanyana yini. Kuhlekuhle sisipho esizidlula zoke ezakhe zaphiwa abantu. Njengombana sizokufunda esahlukwenesi, uJehova wathumela iNdodanakhe uJesu Krestu ukuthi ngayo, siphile ngokungapheliko. (Funda uMatewu 20:28.) UJehova usitjengisile bona usithanda kangangani ngokuthumela uJesu ephasini abe sihlengo.

SIYINI ISIHLENGO?

3. Kubayini abantu bafa?

3 Isihlengo siyindlela kaJehova yokusitjhaphulula esonweni nekufeni. (Efesu 1:7) Nawuzakuzwisisa kuhle bona kubayini sisitlhoga isihlengo, kufuze wazi okwenzeka esimini ye-Edeni eenkulungwaneni zeminyaka eyadlulako. Ababelethi bethu bokuthoma, u-Adamu no-Eva bonela uZimu. Ngebanga lokuthi baba zizoni, bahlongakala. Abantwana babo bayafa ngombana isono sililifa abalifumana ku-Adamu no-Eva.—Qala isiThasiselo 9.

4. U-Adamu ngubani, begodu khuyini ebekanakho?

 4 Ngesikhathi uJehova adala umuntu wokuthoma u-Adamu, wamupha into eligugu khulu. Into leyo, yipilo epheleleko enganasono. Ingqondwakhe nomzimbakhe bekunganamtjhapho. Bekangekhe agule, aluphale namkha afe. Ngebanga lokuthi u-Adamu wadalwa nguJehova, bekafana noyise kuye. (Lukasi 3:38) UJehova no-Adamu bebahlala bakhulumisana. UZimu wamhlathululela kuhle bonyana yini okufuze ayenze, wamnikela nomsebenzi awuthabelako.—Genesisi 1:28-30; 2:16, 17.

5. Litjho ukuthini iBhayibheli nalithi u-Adamu wabunjwa ‘ngomfanekiso kaZimu’?

5 U-Adamu wabunjwa ‘ngomfanekiso kaZimu.’ (Genesisi 1:27) UJehova wamenza waba nobuntu obufana nebakhe, waba nethando, ukuhlakanipha, ukwahlulela ngokulunga, namandla. Wamupha nelungelo lokuzikhethela. U-Adamu bekangafani nomtjhini olirobodo olawulwako. UZimu wamdala wakghona ukuzikhethela ukwenza okuhle namkha okumbi. Thana u-Adamu walalela uZimu, ngabe usaphila ngokungapheliko ePharadesi.

6. Khuyini eyalahlekela u-Adamu ngokungalaleli kwakhe uZimu? Thina singena njani endabeni le?

6 Ngokungalaleli kwakhe uZimu, u-Adamu wagwetjelwa ukufa. Walahlekelwa yinto eqakatheke ukuzidlula zoke. Walahlekelwa yitjhebiswano ekhethekileko noJehova, ipilo epheleleko, nekhaya lakhe eliyiPharadesi. (Genesisi 3:17-19) U-Adamu nonakwakhe u-Eva bazikhethela ukungamlaleli uZimu, yeke besele kuphelile ngabo. Ngebanga lalokho okwenziwa ngu-Adamu, “isono seza ephasini, . . . ukufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwadlulela kibo boke abantu ngombana boke bonile.” (Roma 5:12) U-Adamu wathi  nakonako ‘wazithengisa’ yena ekugqilazweni sisono nokufa. (Roma 7:14) Inga-kghani ithemba lisesekhona ngathi? Iye, lona lisesekhona.

7, 8. Siyini isihlengo?

7 Kodwana siyini isihlengo? Isihlengo sinehlathululo enemiqondo ekabili. Kokuthoma, isihlengo yimali yokubheyilela umuntu othileko obekabotjhiwe namkha athunjiwe, namkha yokuhlenga okuthileko ebekulahlekile. Kwesibili, isihlengo yimali yokuthenga into ethileko.

8 Akakho umuntu ongabhadela umonakalo omkhulu owenziwe ngu-Adamu, ngesikhathi onela uZimu asilethela nokufa. Kodwana uJehova uze nendlela yokusitjhaphulula esonweni nekufeni. Akhesifunde ngendlela isihlengo esisebenza ngayo nokuthi thina sisisiza njani.

INDLELA UJEHOVA ASILUNGISELELE NGAYO ISIHLENGO

9. Isihlengo bekufuze sibhadelwe njani?

9 Akakho phakathi kwethu obekangabhadela, abuyise ipilo epheleleko eyalahlwa ngu-Adamu. Kubayini kunjalo? Ngombana soke sinesono. (IRhubo 49:8, 9 [49:7, 8, NW]) Kufuze kube mumuntu onganasono ozokuthenga ipilo epheleleko. Ngikho sibizwa ngokuthi “sihlengo esilinganako.” (1 Thimothi 2:6, NW) Yeke isihlengwesi kufuze silingane nepilo eyalahlwa ngu-Adamu.

10. UJehova usilungiselele njani isihlengo?

10 UJehova usilungiselele njani isihlengo? UJehova wathumela iNdodanakhe eligugu ephasini enguJesu, eyadalwa ngaphambi kobana kudalwe zoke izinto. (1 Jwanisi 4:9, 10) UJesu bekazimisele ukutjhiya uYise nekhaya lakhe ezulwini. (Filipi 2:7) UJehova wamdlulisela ephasini. Yeke uJesu wabelethwa anganasono amumuntu opheleleko.—Lukasi 1:35.

UJehova wasinikela iNdodanakhe eligugu bona isihlenge

11. Kuza njani ukuthi umuntu munye akghone ukuhlenga woke umuntu?

 11 Umuntu wokuthoma u-Adamu, walahla ipilo epheleleko yawo woke umuntu ngokungalaleli uJehova. Kghani ukhona na umuntu obekangakghona ukususa ukufa ebantwaneni baka-Adamu? Iye ukhona. (Funda amaRoma 5:19.) UJesu khenge one, yeke wanikela ngepilwakhe enganasono yaba sihlengo. (1 Korinte 15:45) Ngikho-ke ipilwakhe ingasetjenziswa ekususeni isono esisebantwaneni boke baka-Adamu.—1 Korinte 15:21, 22.

12. Kubayini kwakufuze uJesu ahlunguphazeke ngalendlela?

12 IBhayibheli lihlathulula indlela uJesu atlhoriswa ngayo ngaphambi kobana afe. Warithwa kabuhlungu khulu, bewabetjhelwa ngeempikiri esigodweni sokuhlunguphazwa. Kwakufuze akghodlhelele ubuhlungu bokufa kancanikancani. (Jwanisi 19:1, 16-18, 30) Kubayini bekufuze uJesu ahlunguphazeke ngalendlela? Kungombana uSathana wathi akakho umuntu ongathembeka kuZimu nakasesilingweni esibuhlungu. UJesu utjengisile bona umuntu onganasono angathembeka kuZimu kungakhathaliseki ukuthi uhlunguphazwa kangangani. Cabanga ukuthi uJehova wazikhakhazisa kangangani nakabona uJesu athembeka ngalendlela!—IzAga 27:11; qala isiThasiselo 15.

13. Isihlengo sabhadelwa njani?

13 Alo-ke isihlengo sibhadelwe njani? UJesu wanikela ngokuphila kwakhe kuYise. Yeke, ngomnyaka ka-33, ngoNisani 14 ngokwekhalenda yamaJuda, uJehova wavumela bona uJesu abulawe manabakhe. (Hebheru 10:10) Kwathi ngemva kwamalanga amathathu, uJehova wavusa uJesu kwabafileko ngomzimba womoya ingasi wenyama. Ngemva kwalokho, uJesu wabuyela ezulwini  kuYise, nakafikako wabhadela isihlengo kuJehova ngokuphila kwakhe okunganasono. (Hebheru 9:24) Isihlengo sabhadelwa ngaleyondlela, nathi-ke savulekelwa lithuba lokutjhaphuluka esonweni nekufeni.—Funda amaRoma 3:23, 24.

SISISIZA NJANI ISIHLENGO?

14, 15. Kufuze senzeni nasizakulitjalelwa izono zethu?

14 Isiphwesi sakaZimu esizidlula zoke sisisiza njani namhlanjesi? Khesibone ukuthi singasisiza njani okwanjesi nesikhathini esizako.

15 Izono zethu ziyalitjalelwa. Kubudisi ukwenza okulungileko ngaso soke isikhathi. Siyatjhapha, kwesinye isikhathi sikhuluma besenze nezinto ezingakalungi. (Kolose 1:13, 14) Izono zethu zilitjalelwa njani? Kufuze sizisole kwamambala ngezinto ezimbi esizenzileko, sizithobe besibawe uJehova asilibalele. Nasenze njalo singaqiniseka bona uZimu usilibalele.—1 Jwanisi 1:8, 9.

16. Nasizakuba nonembeza omsulwa kufuze senzeni?

16 Singaba nonembeza omsulwa. Unembeza uyasibetha nasenze into engakalungi, bese sizizwe simlandu begodu singasililitho. Akutlhogeki bona silahle ithemba. Nasingamncenga uJehova bona asilibalele, kufuze siqiniseke ukuthi uzosilalela bekasilibalele. (Hebheru 9:13, 14) Ufuna simtjele nanyana yini esitshwenyako nemitjhapho esiyenzako. (Hebheru 4:14-16) Nasenza njalo, siba nokuthula noZimu.

17. Ngiziphi iimbusiso esizozifumana ngebanga lokuthi uJesu wasifela?

17 Silindele ukuphila okungapheliko. “Umvuzo wesono kukufa; kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.” (Roma 6:23) Ngebanga lokuthi uJesu wasifela, singaphila ngokungapheliko, sithabele ipilo ehle singaguli ndawo.  (IsAmbulo 21:3, 4) Kodwana kufuze senzeni nasizakufumana zoke iimbusiswezi?

UZOSAMUKELA NA ISIHLENGO?

18. Sazi njani bona uJehova uyasithanda?

18 Cabanga indlela ozizwa ngayo ehliziywenakho nawuphiwa isipho esihle kwamambala. Isihlengo sisipho esiligugu esizidlula zoke, yeke kufuze simthokoze uJehova ngokusipha sona. UJwanisi 3:16 uthi: “Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa.” Kunjalo, uJehova usithanda kwamambala kangangobana wabe wasipha uJesu, iNdodanakhe eligugu. Siyazi nokuthi uJesu uyasithanda, ngombana bekazimisele ukusifela. (Jwanisi 15:13) Yeke, isiphwesi esisihlengo kufuze sikwenze uqiniseke bona uJehova noJesu bakuthanda kwamambala.—Galatiya 2:20.

Njengombana siraga nokufunda ngoJehova, sizokuba bakhozi bakhe, simthande khulu

19, 20. (a) Ungaba njani mkhozi kaJehova? (b) Ungatjengisa njani bona uyasamukela isihlengo sakaJesu?

19 Njengombana sewufunde ngendlela uJehova asithanda ngayo, ungaba njani mkhozakhe? Akusibulula ukuthanda umuntu ongamaziko. Ngikho uJwanisi 17:3 athi singamazi uJehova. Nawungasolo wenza njalo, uzomthanda khulu, ufune nokumthabisa begodu ufise ukuba mkhozakhe. Ragela phambili ufunda ngoJehova ngokuthi ulifunde bewulihlolisise iBhayibheli.—1 Jwanisi 5:3.

20 Samukele isihlengo sakaJesu. IBhayibheli lithi, “loyo okholwako eNdodaneni unokuphila okungapheliko.” (Jwanisi 3:36) Kutjho ukuthini ukukholwa eNdodaneni? Kutjho ukwenza lokho uJesu athi sikwenze. (Jwanisi 13:15) Angekhe simane sitjho sithi siyakholwa kuJesu. Yeke, nasamukela isihlengo kufuze kube nokuthileko  esikwenzako okuveza ukuthi siyakholwa. UJakopo 2:26 uthi: “Nokukholwa nakunganamisebenzi kufile.”

21, 22. (a) Kubayini kufuze ube khona esiKhumbuzweni sokufa kwakaKrestu qobe mnyaka? (b) Kuzokucocwa ngani ezAhlukweni 6 no-7?

21 Iba khona esiKhumbuzweni sokufa kwakaKrestu. Ngobusuku belanga afa ngalo, uJesu wasifundisa ukuthi kufuze sikhumbule ukufa kwakhe. Lokho sikwenza qobe mnyaka, begodu sikubiza ngesiKhumbuzo namkha “isiDlo seKosi saNtambama.” (1 Korinte 11:20; Matewu 26:26-28) UJesu ufuna sikhumbule ukuthi wanikela ngepilwakhe enganasono yaba sihlengo sethu. Wathi: “Yenzani lokhu ukuze ningikhumbule.” (Funda uLukasi 22:19.) Nawuba khona esiKhumbuzweni, usuke utjengisa bona uyasikhumbula isihlengo nethando uJehova noJesu abanalo ngathi.—Qala isiThasiselo 16.

22 Isihlengo sisipho esikhulu kwamambala esaphiwa sona. (2 Korinte 9:14, 15) Isipho esiligugwesi sizokusiza neengidigidi zabantu abahlongakeleko. IzAhluko 6 no-7 zizokuhlathulula bona kwenzeka njani lokho.