Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 15

Indlela Efaneleko Yokukhonza UZimu

Indlela Efaneleko Yokukhonza UZimu

1. Ngubani okufuze asitjele bona uZimu ukhonzwa njani?

INENGI lamasonto lithi lifundisa iqiniso ngoZimu. Kodwana lokho akukghonakali, ngombana indlela abafundisa ngayo ukuthi uZimu kufuze akhonzwe njani ayifani. Alo, siyazi njani indlela efaneleko yokukhonza uZimu? UJehova nguye kwaphela ongasitjela ukuthi kufuze simkhonze njani.

2. Uyifunda kuphi indlela efaneleko yokulotjha uZimu?

2 UJehova usinikele iBhayibheli ukuthi sifunde kilo indlela efaneleko yokumkhonza. Yeke, lifunde iBhayibheli, uJehova uzokusiza, nalokho ozokufunda kilo kuzokusiza ngombana uZimu uyatshwenyeka ngawe.—Isaya 48:17.

3. UZimu ufuna senzeni?

3 Abanye abantu bathi uZimu wamukela woke amasonto, kodwana uJesu khenge asifundise lokho. Wathi: “Akusuye woke othi kimi, ‘Kosi, Kosi’ ozakungena embusweni wezulwini, kodwana kwaphela loyo owenza intando kaBaba osezulwini.” Nje-ke kufuze sazi intando kaZimu bese siyayenza. Indaba le akukafaneli siyithathele phasi, ngombana uJesu ufanisa abantu abangamlaleli uZimu neenlelesi, namkha “iinkhohlakali.”—Matewu 7:21-23.

4. UJesu wathini malungana nentando kaZimu?

4 UJesu wakhe wasiyelelisa bona umuntu ofuna ukwenza intando kaZimu uzokuqalana nobudisi. Wathi: “Ngenani ngesango elincani ngombana isango eliya ekubhujisweni likhulu nendlela yakhona ibanzi begodu  banengi abakhamba ngayo. Kodwana isango eliya ekuphileni lincani nendlela yakhona imkghotho begodu balibinzana abayifumanako.” (Matewu 7:13, 14) Indlela encani le, okuyindlela efaneleko yokulotjha uZimu iya ekuphileni okungapheliko. Indlela ekulu yona, okuyindlela engakafaneli yokukhonza uZimu iya ekufeni. Kodwana uJehova akafuni kubhubhe namunye. Ngikho anikele woke umuntu ithuba lokufunda ngaye.—2 Pitrosi 3:9.

INDLELA EFANELEKO YOKUKHONZA UZIMU

5. Ubabona njani labo abakhonza uZimu ngendlela efaneleko?

5 UJesu wathi singakghona ukubona abantu abakhonza uZimu ngendlela efaneleko. Lokho sikwenza ngokuthi sihlolisise lokho abakukholelwako nezenzo zabo. UJesu wathi: “Nizababona ngeenthelo zabo.” Wanaba ngokuthi: “Omunye nomunye umuthi omuhle uthela iinthelo ezihle.” (Matewu 7:16, 17) Lokho akutjho ukuthi labo abakhonza uZimu angekhe batjhaphe. Kodwana bayalinga ukwenza okulungileko. Nje-ke, akhesibone indlela esingababona ngayo labo abakhonza uZimu ngendlela efaneleko.

6, 7. Kubayini indlela efaneleko yokukhonza uZimu kufuze isekelwe eBhayibhelini? Lokho uJesu ebekakwenza kusifundisani?

6 Indlelethu yokukhonza uZimu kufanele isekelwe eBhayibhelini. IBhayibheli lithi: “Yoke imitlolo iphefumulelwe nguZimu, begodu ilungele ukufundisa, ukukhalima, ukunqophisa imitjhapho nokuyala ekulungeni, khona umuntu kaZimu azakufanela bona abe ngolungele ukwenza yoke imisebenzi emihle.” (2 Thimothi 3:16, 17) Umpostoli uPowula nakatlolela amaKrestu wathi: “Lokha nanimukela ilizwi lakaZimu enalizwa kithapha, nalamukela, ingasi njengelizwi lomuntu  kodwana njengombana linjalo, ilizwi lakaZimu.” (1 Thesalonika 2:13) Yeke ukukhonza uZimu ngeqiniso kufuze kusekelwe eliZwini lakaZimu iBhayibheli kwaphela. Akukafaneli kusekelwe emasikweni wabantu, endleleni abantu abacabanga ngayo, nananyana yini.

7 Koke uJesu ebekakufundisa bekusekelwe eliZwini lakaZimu. (Funda uJwanisi 17:17.) Bekahlala adzubhula emiTlolweni. (Matewu 4:4, 7, 10) Neenceku zakaZimu zamambala kufanele zisekele koke ezikufundisako eBhayibhelini.

8. UJesu wasifundisani ngokukhonza uJehova?

8 Kufuze sikhonze uJehova kwaphela. AmaRhubo 83:18 (NW) athi: “Wena, onguJehova ibizo lakho, nguwe wedwa ongoPhezukoke ephasini loke.” UJesu bekafuna abantu bazi ukuthi uZimu wamambala ngubani, bewabafundisa nebizo lakaZimu. (Funda uJwanisi 17:6.) UJesu wathi: “NguJehova uZimakho kwaphela okufuze umlotjhe, begodu nguye kwaphela okufanele umenzele umsebenzi ocwengileko.” (Matewu 4:10, NW) Nathi njengombana siziinceku zakaZimu senza njengoJesu. Sikhonza uJehova kwaphela, sisebenzise ibizo lakhe, sifundise abantu bona balisebenzise benze nentando yakhe.

9, 10. Sibonakala njani ukuthi siyathandana?

9 Kufuze sibathande kwamambala abantu. UJesu wathi abafundi bakhe kumele bathandane. (Funda uJwanisi 13:35.) Kungakhathaliseki indawo esivela kiyo, amasiko esikhuliswe ngawo, nokuthi simibodlhana namkha sinjingile, ithando kufuze lisibophe njengabafowethu nabodadwethu. (Kolose 3:14) Yeke asiyi epini siyokubulala abantu. IBhayibheli lithi: “Abantwana bakaZimu nebakaSathana babonakala ngalokhu: Loyo ongenzi  okulungileko naloyo ongathandi umzalwana akasuye umntwana kaZimu.” Yanaba ngokuthi: “Kufuze sithandane. Singafani noKhayini ogade angewakaSathana ngokubulala umfowabo.”—1 Jwanisi 3:10-12; 4:20, 21.

10 Sisebenzisa isikhathi sethu, amandlethu, nezinto esinazo ekusizeni nekukhuthazeni abanye. (Hebheru 10:24, 25) ‘Senza okuhle kibo boke abantu.’—Galatiya 6:10.

11. Kubayini kufuze samukele uJesu njengendlela eya kuZimu?

11 Kufuze silalele uJesu ngombana uyindlela eya kuZimu. IBhayibheli lithi: “Ayikho isindiso ngomunye ngombana alikho elinye ibizo ezulwini nephasini esinikelwe lona bona sisindiswe ngalo.” (IzEnzo 4:12) EsAhlukweni 5 sencwadi le, sifunde ukuthi uJehova wathumela uJesu bona anikele ngokuphila kwakhe, kube sihlengo sabantu abamlalelako. (Matewu 20:28) Begodu uJehova umkhethile wamenza iKosi ebusa iphasi loke. Ngikho nje iBhayibheli lithi kufuze silalele uJesu nasizakufumana ukuphila okungapheliko.—Funda uJwanisi 3:36.

12. Kubayini singazibandakanyi kezepolotiki?

12 Asizibandakanyi kezepolotiki. UJesu khenge azibandakanye kezepolotiki. Ngesikhathi agwetjwa watjela umbusi womRoma uPilatu wathi: “Umbuswami awusiwo wephaseli.” (Funda uJwanisi 18:36.) Nathi silingisa uJesu ngokuthi sikhethe kwaphela umBuso kaZimu osezulwini. Ngebangeli-ke asizibandakanyi kezepolotiki kungakhathaliseki bona sihlalaphi. Nanyana kunjalo, iBhayibheli lithi kufuze silalele “ababusi” namkha aborhulumende. (Roma 13:1) Nemithetho yenarha esihlala kiyo siyayilalela. Kodwana nangabe imithetho yenarha ayikhambisani nekaZimu, silingisa abapostoli abathi: “Kufuze bona silalele uZimu kunabantu.”—IzEnzo 5:29; Markosi 12:17.

13. Khuyini esiyitjhumayelako ngomBuso kaZimu?

 13 Sikholelwa bona umBuso kaZimu sisombululo semiraro yoke yephasi. UJesu wathi “iindaba ezimnandi” zizokutjhunyayelwa ephasini loke. (Funda uMatewu 24:14.) Akakho urhulumende wabantu ongasenzela lokho umBuso kaZimu ozosenzela khona. (IRhubo 146:3) UJesu wathi nasithandazela umBuso kaZimu sithi: “Umbuso wakho awufike, intando yakho yenziwe ephasini njengombana kunjalo ezulwini.” (Matewu 6:10) IBhayibheli lisitjela ukuthi umBuso kaZimu uzokubhubhisa yoke imibuso yabantu bese “wona uzakujama nini nanini.”—Danyela 2:44.

14. Bobani abakhonza uZimu ngendlela efaneleko?

14 Ngemva kokufunda ngezintwezi, zibuze nasi imibuzo: ‘Bobani abasekela iimfundiso zabo eBhayibhelini? Bobani abatjela abantu ngebizo lakaZimu? Bobani abathandana kwamambala nabakholelwa bona uJesu wathunywa nguZimu ukuthi azosisindisa? Bobani abangazibandakanyi kezepolotiki? Bobani abatjhumayela ukuthi umBuso kaZimu uzokurarulula yoke imirarwethu?’ Abekho abanye ngaphandle kwaboFakazi bakaJehova.—Isaya 43:10-12.

WENA UZOKWENZANI?

15. Kufuze senzeni nasifuna bona uZimu amukele indlelethu yokumkhonza?

15 Ukukholwa ukuthi uZimu ukhona akukaneli. Angithi namadimoni ayakholwa ukuthi uZimu ukhona, kodwana awamlaleli. (Jakopo 2:19) Nasifuna uZimu amukele indlelethu yokumkhonza, akukafaneli bona sikholwe ukuthi ukhona kwaphela, kodwana kufuze senze nalokho athi sikwenze.

16. Kubayini kufuze siyibalekele ikolo emamala?

16 UZimu nakazasamukela kufuze silise ikolo  emamala. Umphorofidi u-Isaya watlola wathi: “Phumani phakathi kwalo! Nizihlambulule.” (Isaya 52:11; 2 Korinte 6:17) Ngikho kufuze sale nanyana yini engasihlanganisa nekolo yamala.

17, 18. Liyini ‘iBhabhiloni eliKhulu,’ begodu kubayini kurhabe kangaka ukuthi uphume kilo?

17 Alo, sikhuluma ngani nasikhuluma ngekolo emamala? Ikolo emamala nginanyana ngiyiphi ikolo efundisa izinto eziphikisana neliZwi lakaZimu. IBhayibheli libiza woke amasonto afundisa amala ngokuthi ‘liBhabhiloni eliKhulu.’ (IsAmbulo 17:5, NW) Kubayini liwabiza njalo? Ngemva kwezulu elikhulu elabulala abantu emihleni kaNowa, iimfundiso ezinengi ezimamala zathoma edorobheni leBhabhiloni zarhatjheka nephasi loke. Ngokwesibonelo, abantu abahlala eBhabhiloni bebakhonza abosingazimu abakhamba ngabathathu. Nanamhlanjesi amasonto amanengi afundisa ukuthi uZimu unguZiquntathu, kodwana iBhayibheli lifundisa ukuthi kunoZimu munye kwaphela weqiniso, uJehova, nokuthi iNdodanakhe nguJesu. (Jwanisi 17:3) Abantu beBhabhiloni bebakholelwa nokuthi umuntu nakafako kuphuma umoya ongafiko ongatjhinga esirhogweni uyokutlhoriswa khona. Lokho akusiliqiniso.—Qala isiThasiselo 14, 17, no-18.

18 UZimu wabikezela ukuthi woke amasonto nabantu abakholelwa emangeni bazokubhujiswa. (IsAmbulo 18:8) Uyazwisisa na bona kubayini kurhabe kangaka ukutjhiya ikolo emamala? UJehova uZimu ufuna uphume ekolweni yamala kungakabi lada.—IsAmbulo 18:4.

Nawuphakathi kwabantu bakaJehova nimkhonza noke, uzokuba lilunga lomndenabo osephasini loke

19. Nawuqunta ukukhonza uJehova, uzokutlhogomela njani?

19 Nawutjhiya isonto namkha ikolo emamala, bese ukhonze uJehova, abangani neenini zakho kungenzeka  bangasizwisisi isiqunto sakho, kwesinye isikhathi bakuphilise kabuhlungu. Kodwana uJehova angekhe akulahle. Uzokuba lilunga lomndeni osephasini loke wamamiliyoni wabantu abathandana kwamambala, begodu uzokuthola ithuba lokuphila phakade ephasini elitjha lakaZimu. (Markosi 10:28-30) Mhlamunye ngelinye ilanga, abangani neenhlobo zakho ezikuphikisako bona ukhonze uJehova zingatjhuguluka zigcine sele zifunda iBhayibheli.

20. Kubayini kuqakathekile ukukhonza uZimu ngendlela efaneleko?

20 Kungasikade, uZimu uzokubhubhisa boke ubumbi bese umBuswakhe ubuse iphasi loke. (2 Pitrosi 3:9, 13) Leso, kuzokuba sikhathi esikarisa kwamambala! Woke umuntu uzokukhonza uZimu ngendlela uJehova afuna ngayo. Yeke kuqakathekile ukuthi ulithathe khona nje igadango lokukhonza uZimu ngendlela efaneleko.