Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 14

Umndenakho Ungahlala Uthabile

Umndenakho Ungahlala Uthabile

1, 2. UJehova ufuna imindeni ibe njani?

UJEHOVA UZIMU nguye owatjhadisa abantu bokuthoma. IBhayibheli lithi wadala umfazi wokuthoma “wamthatha wamusa emuntwini.” Ngendlela u-Adamu ebekathabe ngayo wabe wathi: “Lo, lithambo lamathambami nenyama yenyamami!” (Genesisi 2:22, 23) Lokhu kutjho khona ukuthi uJehova bekafuna abantu abatjhadileko bathabe.

2 Kuyadanisa ukuthi inengi labantu alazi ukuthi umndeni othabileko ngonjani. IBhayibheli linekambiso nokho, engasiza woke amalunga womndeni bonyana adlale indimawo, khona azokuthabela ukuhlalisana ndawonye.—Lukasi 11:28.

LOKHO UZIMU AKULINDELE EMADODENI

3, 4. (a) Indoda kufuze imphathe njani umkayo? (b) Kubayini kuqakathekile ukuthi indoda nomfazi balibalelane?

3 IBhayibheli lithi indoda elungileko kufuze imthande beyimhloniphe umkayo. Sibawa ufunde incwadi yebe-Efesu 5:25-29. Indoda kufuze imphathe ngethando umkayo. Kufanele imvikele, imtlhogomele, ingamlimazi.

4 Alo, indoda kufuze yenzeni nange umkayo enza imitjhapho? Amadoda atjelwa ukuthi: “Madoda, thandani abafazi benu, ningabakhahlamezi.” (Kolose 3:19) Madoda, ningalibali ukuthi nani khenitjhaphe. Begodu nanifuna uZimu anilibalele, nani kufuze  nibalibalele abafazi benu. (Matewu 6:12, 14, 15) Nange indoda nomfazi bazimisele ukulibalelana, bazokuhlala bathabile emtjhadwenabo.

5. Kubayini indoda kufuze imhloniphe umkayo?

5 UJehova ulindele bona ubaba ahloniphe umamakwakhe. Indoda kufuze icabangisise ngalokho okutlhogwa mkayo. Le yindaba engakafaneli siyithathele phasi, ngombana nangabe ubaba akamphathi kuhle umamakwakhe, uJehova angekhe ayilalele imithandazo yakhe. (1 Pitrosi 3:7) Into eqakathekileko kukuthi umuntu umthanda kangangani uJehova. Kuye indoda ayikaqakatheki ukudlula umfazi.

6. Kutjho ukuthini ukuthi indoda nomkayo ‘banyamanye’?

6 UJesu wakhe wahlathulula ukuthi amadoda nabafazi abatjhadileko “abasesebabili, kodwana banye.” (Matewu 19:6) Omunye nomunye kufuze athembeke komunye, begodu akakho okufuze aphume ngekhaya, ayokulelesa ngaphandle. (IzAga 5:15-21; Hebheru 13:4) Amadoda nabafazi kufuze banelisane emabhayini. (1 Korinte 7:3-5) Indoda kufuze ikhumbule ukuthi “akakho owakhe wazonda umzimbakhe kodwana ngiloyo naloyo uyawondla awutlhogomele.” Yeke nawuyindoda kufuze umthande umtlhogomele umkakho. Ngaphezu kwakho koke, vele abafazi bafuna amadodabo abathande, abaphathe ngomusa.—Efesu 5:29.

LOKHO UZIMU AKULINDELE EBAFAZINI

7. Kubayini kufuze kube nehloko yomndeni?

7 Omunye nomunye umndeni kufuze ube nehloko, ezokudosa phambili khona uzokusebenzisana kuhle. IBhayibheli lithi ku-1 Korinte 11:3: “Kodwana ngifuna nazi bonyana ihloko yenye nenye indoda nguKrestu, ihloko yomfazi yindoda, kanti ihloko kaKrestu nguZimu.”

8. Umfazi angayihlonipha njani indodakwakhe ngokuzikileko?

 8 Woke amadoda ayatjhapha. Kodwana lokha abafazi nabasekela isiqunto esithethwe madodabo, babambisana naso bangakatelelwa, woke umndeni uyasizeka. (1 Pitrosi 3:1-6) IBhayibheli lithi: “Nomfazi kumele ahloniphe indodakhe [ngokuzikileko].” (Efesu 5:33) Kuthiwani-ke nangabe ikolo yendoda ayifani neyomkakhe? Nalapho umfazi kusafuze abe nehlonipho ezikileko ngendodakwakhe. IBhayibheli lithi: “Ngokunjalo nani bafazi, thobelani amadodenu ukuze kuthi nanyana kukhona amanye angalaleli ilizwi, azuzeke ngaphandle kwekulumo, kodwana ngokuziphatha kwabafazi bawo, lokha nakabona ikambo yenu ehlanzekileko [nehlonipho ezikileko].” (1 Pitrosi 3:1, 2) Umfazi nakangaba sibonelo esihle angasiza indodakwakhe bona imzwisise beyihloniphe ikolwakhe.

9. (a) Umfazi kufuze enzeni nangabe akavumelani nobabakwakhe? (b) Abafazi balulekwa ngasiphi isiluleko esisencwadini kaTitosi 2:4, 5?

9 Alo-ke, kufuze kwenziweni nange umfazi angavumelani nobabakwakhe? Kufuze atjho umbonwakhe, kodwana  awubeke kuhle ngehlonipho. Ngokwesibonelo, uSara wakhe watjela u-Abrahamu bona enze okuthileko, kodwana u-Abrahamu khenge akuthande lokho, bekwaba kulapho uJehova athi kuye: “Yenza koke uSara akutjela khona.” (Genesisi 21:9-12) Kanengi iinqunto zamadoda amaKrestu zikhambisana neBhayibheli, ngikho abafazi kufuze bawasekele. (IzEnzo 5:29; Efesu 5:24) Umfazi olungileko uyawutlhogomela umndenakhe. (Funda uTitosi 2:4, 5.) Indoda nabantwana nababona indlela asebenza budisi ngayo, bayamthanda bebamhloniphe ngokudluleleko.—IzAga 31:10, 28.

USara ubabekela siphi isibonelo abomma?

10. IBhayibheli lithini ngokudivosa nokuhlala maqalanga nitjhadile?

10 Kwesinye isikhathi abantu abatjhadileko bangagijimela ukutlhalana namkha ukuhlala maqalanga. Kodwana iBhayibheli lona lithi, “umfazi akangahlukani nendoda yakhe” linabe ngokuthi “nendoda ayingatlhali umkayo.” (1 Korinte 7:10, 11) Kodwana kunobujamo obumbi ngokudluleleko obungenza bona abantu bahlale maqalanga nanyana basatjhadile. Isiquntwesi akukafaneli sithathwe lula njalo. Kuthiwani ngokutlhalana namkha ukudivosa? IBhayibheli lithi okukuphela kwesizathu esingokomthetho sokudivosa, kulokha omunye wabo alele nomunye umuntu.—Matewu 19:9.

LOKHO UZIMU AKULINDELE KUBABELETHI

UJesu usibonelo esihle selunga elinye nelinye emndenini

11. Khuyini abantwana abakutlhoga ukudlula nanyana yini?

11 Babelethi, ibani nesikhathi esinengi nabantwabenu ngendlela eningakghona ngayo. Abantwabenu bayanitlhoga. Ngaphezu kwakho koke batlhoga ukufundiswa ngoJehova.—Duteronomi 6:4-9.

12. Khuyini ababelethi okufanele bayenze khona bazakuvikela abantwababo?

12 Iphasi lakaSathana liba limbi khulu, begodu kunabantu  abafuna ukulimaza abantwabenu, babahlukumeze nangokomseme. Abanye ababelethi abakghoni ukukhuluma nabantwababo ngezomseme. Kodwana kufuze bayelelise abantwababo ngabantu abanjalo, babafundise nokubabalekela. Babelethi vikelani abantwabenu. *1 Pitrosi 5:8.

13. Ababelethi kufuze babafundise njani abantwababo?

13 Ababelethi kufuze bafundise abantwababo ukuziphatha kuhle. Ungabafundisa njani? Kufuze ubabandule,  kodwana ungabakhahlamezi nawubakhalimako. (Joromiya 30:11) Ungabakhuzi abantwabakho nawukwatileko. Uyafuna na bona amezwakho abalimaze, ‘ahlabe njengesabula’? (IzAga 12:18) Yeke fundisa abantwabakho ukuzwisisa ukuthi kubayini kufuze balalele.—Efesu 6:4; Hebheru 12:9-11, qala isiThasiselo 30.

LOKHO UZIMU AKULINDELE EBANTWANENI

14, 15. Kubayini abantwana kufuze balalele ababelethi babo?

14 UJesu bekahlala amlalela uYise, ngitjho nanyana kungasibulula. (Lukasi 22:42; Jwanisi 8:28, 29) UJehova ulindele bona abantwana balalele ababelethi babo.—Efesu 6:1-3.

15 Bentwana, ngitjho nanyana nibona ngasuthi kubudisi ukulalela ababelethi benu, ningakhohlwa ukuthi nanilalelako nithabisa uJehova nababelethi benu. *IzAga 1:8; 6:20; 23:22-25.

Khuyini engasiza abantu abatjha bona bahlale bathembekile kuZimu, bangenzi izinto ezingakalungi?

16. (a) USathana ubalinga njani abantu abatjha ekwenzeni okungakalungi? (b) Kubayini kuqakathekile ukukhetha abangani abathanda uJehova?

16 UDeveli angasebenzisa abangani bakho namkha abanye abantu abatjha bona bakulinge wenze izinto ezingakalungi. UDeveli uyazi ukuthi kubudisi ukwala okutjhiwo ziintanga zethu. Ngokwesibonelo, indodakazi kaJakopo uDina beyinabangani abangamthandi uJehova. Lokho kwaletha imiraro eminengi kuye nemndeninakhe. (Genesisi 34:1, 2) Abangani bakho abangamthandi uJehova bangakulinga bona wenze into angayithandi. Lokho kungazwisa wena, umndenakho noZimu ubuhlungu. (IzAga 17:21, 25) Ngikho kuqakatheke  khulu bonyana sikhethe abangani abathanda uJehova.—1 Korinte 15:33.

KUYAKGHONEKA NA BONA MNDENAKHO UHLALE UTHABILE?

17. Ngiyiphi indima okufuze idlalwe ngelinye nelinye ilunga lomndeni?

17 Lokha amalunga womndeni nakalandela lokho uZimu akutjhoko, angekhe abe nemiraro eminengi. Yeke nawuyindoda ngekhaya, thanda umkakho, umphathe kuhle. Nawungumma ngekhaya, ihloniphe bewuyithobele indodakwakho, ulingise umfazi osencwadini yezAga 31:10-31. Nawumbelethi, fundisa abantwabakho ukuthanda uZimu. (IzAga 22:6) Nawungubaba, wunqophise umdenakho ‘ngendlela efaneleko.’ (1 Thimothi 3:4, 5; 5:8) Nani bentwana, lalelani ababelethi benu. (Kolose 3:20) Nikhumbule ukuthi woke umuntu emndenini uyayenza imitjhapho, yeke zithobeni nibawe ukulitjalelwa. Nangambala, iBhayibheli linganqophisa woke umuntu emndenini.

^ isig. 12 Nawufuna ukwazi okunabileko ngokuvikela abantwana bakho qala incwadi ethi Funda Kumfundisi Omkhulu etlolwe ngesiZulu, isahluko 32, igadangiswa boFakazi bakaJehova.

^ isig. 15 Umntwana angekhe abalalele ababelethi bakhe kwaphela nabafuna ukumenzisa into ephambene nomthetho kaZimu.—IzEnzo 5:29.