Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 17

Ilungelo Lokuthandaza

Ilungelo Lokuthandaza

‘UMenzi wezulu nephasi’ ufuna ukuzwa imithandazwethu. —IRhubo 115:15

1, 2. Kubayini ucabanga ukuthi umthandazo usisipho esikhethekileko, begodu kubayini kufuze sazi okutjhiwo liBhayibheli malungana nomthandazo?

IPHASI lincani khulu nalimadaniswa nendawo eneenkwekwezi namaplanethi. UJehova nakaqala iphasi nabantu abaseentjhabeni zoke ubabona njengethosi lamanzi ngemgqonyini. (IRhubo 115:15; Isaya 40:15) Ngitjho nanyana iphasi lilincancani nalimadaniswa nendawo yoke, iRhubo 145:18, 19 lithi, uJehova “useduze nabo boke abambizako, iye, boke abambiza ngeqiniso. Uzalisa iimfiso zabo boke abamesabako, alalele isililo sabo abasindise.” Lelo-ke lilungelo elikarisa kwamambala! UJehova, uMdali uMninimandlawoke, ufuna ukutjhidela kithi alalele imithandazwethu. Kuyatjho-ke ukuthi umthandazo ulilungelo elisisipho esikhethekileko uJehova asiphe woke umuntu.

2 Kodwana uJehova angasilalela nange sikhuluma naye ngendlela ayamukelako. Alo, sikwenza njani lokho? Akhesizwe bona lithini iBhayibheli ngokuthandaza.

KUBAYINI KUFUZE SITHANDAZE KUJEHOVA?

3. Kubayini kufuze uthandaze kuJehova?

3 UJehova ufuna sithandaze kuye, namkha sikhulume naye. Sikwazi njani lokho? Sibawa ufunde kwebeFilipi 4:6, 7Akhusucabange ngesibawo somusesi. UMbusi wezulu nephasi uyatshwenyeka ngawe, begodu ufuna umtjele amazizwakho nemiraro oqalene nayo.

4. Ukuthandaza qobe kuJehova kubukhulisa njani ubungani benu?

4 Ukuthandaza kusisiza sakhe ubungani noJehova.  Abangani nabakhulumisana qobe, batjelane lokho abakucabangako, okubatshwenyako, namazizwabo, ubungani babo buyakhula. Kuyafana nangokuthandaza kuJehova. Asebenzisa iBhayibheli, uZimu ukutjela lokho akucabangako nendlela azizwa ngayo ngawe, bekakutjele nalokho azokwenza ngomuso. Nawe ungamthululela okungaphakathi ehliziywenakho ngokukhuluma naye qobe. Nawenza njalo, wena noJehova nizokuba bangani abakhulu.—Jakopo 4:8.

KUFUZE SENZENI UZIMU NAKAZASIZWA?

5. Sazi njani ukuthi uJehova akayilaleli yoke imithandazo?

5 Kghani uJehova uyilalela yoke imithandazo? Awa, akayilaleli yoke. Emihleni yomphorofidi u-Isaya, uJehova watjela ama-Israyeli wathi: “Nanyana ningenza imithandazo eminengi kangangani angekhe ngiyilalele. Izandla zenu zizele iingazi.” (Isaya 1:15) Yeke, nasingatjheji kuhle, singenza izinto ezingasitjhidisela kude noJehova, kumenze angasayinaki imithandazo yethu.

6. Ukukholwa kuqakatheke kangangani? Kubonakala njani ukuthi sinokukholwa?

 6 Nasifuna uJehova alalele imithandazwethu, kufanele sikholwe kuye. (Markosi 11:24) Umpostoli uPowula nakahlathululako uthi: “Kodwana ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uZimu ngombana loyo otjhidela kuZimu kufanele akholwe bona ukhona nokobanyana uyabavuza labo abamfunako.” (Hebheru 11:6) Ukutjho ukuthi siyakholwa kuZimu akukaneli. Ukukholwa kwethu kufuze kubonakale epepeneneni ngokulalela uJehova qobe langa.—Funda uJakopo 2:26.

7. (a) Kubayini kufuze sihloniphe begodu sizithobe nasithandaza kuJehova? (b) Sikuveza njani bona sithembekile nasithandazako?

7 Nasithandaza kuJehova kufuze sizithobe, sihloniphe. Kubayini? Nasikhuluma nekosi namkha umongameli sikhuluma ngokuhloniphekileko, akusinjalo? Kangangani-ke nasikhuluma noJehova uZimu uMninimandlawoke, angekhe na sazithoba namkha simhloniphe nasikhuluma naye? (Genesisi 17:1; IRhubo 138:6) Okhunye kukuthi kufuze sithembeke nasithandazako, esikuthandaza kuJehova kuphume ngaphakathi eenhliziyweni zethu. Singasolo sibuyelela into yinye kanengi.—Matewu 6:7, 8.

8. Nasithandazela okuthileko, kufuze senzeni?

8 Okwamaswaphela, nasithandazela okuthileko, kufuze senze koke okusemandlenethu bona sikusebenzele. Ngokwesibonelo, nasithandaza kuJehova sibawa izinto esizitlhoga ngamalanga, angekhe sihlale sivilaphe silindele ukuthi uZimu uzosipha zona singakazisebenzeli. Kufuze sisebenze budisi, samukele nanyana ngimuphi umsebenzi esikghona ukuwenza. (Matewu 6:11; 2 Thesalonika 3:10) Nasithandaza kuJehova simbawa bona asisize silise into embi esiyenzako, kufuze sibalekele ubujamo obungasilinga ekwenzeni okumbi. (Kolose 3:5) Akhesihlolisise nasi imibuzo elandelako emalungana nomthandazo.

 IMIBUZO EJAYELEKILEKO EMALUNGANA NOMTHANDAZO

9. Kufuze sithandaze kubani? UJwanisi 14:6 usifundisani ngomthandazo?

9 Kufuze sithandaze kubani? UJesu wafundisa abafundi bakhe ukuthandaza ‘kuBaba wethu osezulwini.’ (Matewu 6:9) Wathi godu: “Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila; akakho noyedwa ozakuya kuBaba ngaphandle kwami.” (Jwanisi 14:6) Yeke, kufuze sithandaze kuJehova ngebizo lakaJesu. Ukuthandaza ngebizo lakaJesu kutjho ukuthini? UJehova nakazayimukela imithandazwethu, kufanele sihloniphe indima eqakathekileko uJehova ayabele uJesu. Njengombana sesifundile, uJesu weza ephasini ukuzosisindisa esonweni nekufeni. (Jwanisi 3:16; Roma 5:12) UJehova umbeke nokuthi abe Mphristi oMkhulu noMahluleli.—Jwanisi 5:22; Hebheru 6:20.

Ungathandaza nanyana kunini

10. Kghani kufuze sijame ngendlela ekhethekileko nasithandazako? Hlathulula.

10 Inga-kghani kufuze kube nendlela ekhethekileko esijama ngayo nasithandazako? Awa, uJehova akakalindeli bona siguqe, sihlale phasi namkha sijame nasithandazako. IBhayibheli lisifundisa ukuthi singakhuluma noJehova sijame ngananyana ngiyiphi indlela ehloniphekileko. (1 IinKronike 17:16; Nerhemiya 8:6; Danyela 6:10; Markosi 11:25) Indlela esijama ngayo nasithandazako ayikaqakatheki kuJehova, bujamo bethu bomkhumbulo kwaphela obuqakathekileko. Singathandazela ngehliziyweni namkha sithandaze siphimisele. Singathandaza ebusuku namkha emini, nanyana sikuphi. Nasithandaza kuJehova singaqiniseka bona uzosizwa ngitjho nanyana kungekho umuntu osizwako.—Nerhemiya 2:1-6.

11. Ngiziphi ezinye izinto esingakhuluma ngazo noJehova?

11 Khuyini esingayithandazela? Singathandazela  nanyana yini eyamukelekako kuJehova. IBhayibheli lithi: “Lokha nasibawa nanyana yini ngokwentando yakhe, uyasizwa.” (1 Jwanisi 5:14) Singathandaza ngezinto esizitlhogako? Ukuthandaza kuJehova kufuze kufane nalokha nawukhuluma nomnganakho. Singatjela uJehova nanyana yini eseengqondweni zethu nokuseenhliziyweni zethu. (IRhubo 62: 9, [62:8, NW]) Singathandaza kuye ukuthi asiphe umoyakhe ocwengileko onamandla bona usisize senze okulungileko. (Lukasi 11:13) Godu singabawa uJehova asiphe ukuhlakanipha bona senze iinqunto ezivuthiweko, singathandazela nokuthi asiphe amandla wokobana siqalane neenkhathi ezibudisi. (Jakopo 1:5) Kufuze sibawe uJehova bona asilibalele izono zethu. (Efesu 1:3, 7) Kufuze sithandazele nabanye, kuhlanganise imindenethu, abafowethu nabodade ebandleni.—IzEnzo 12:5; Kolose 4:12.

12. Yintobani eqakatheke khulu okufuze siyithandazele?

12 Ngikuphi okuqakatheke khulu okufuze sikuthandazele? NguJehova nentandwakhe. Kufuze simthokoze ngokusuka ehliziywenethu ngakho koke asenzele khona. (1 IinKronike 29:10-13) Siyakwazi lokhu ngebanga lokobana uJesu nakasephasini, wafundisa abalandeli bakhe indlela yokuthandaza. (Funda uMatewu 6:9-13.) Wathi kokuthoma kufuze bathandazele bona ibizo lakaZimu licwengiswe. Ngemva kwalokho, uJesu watjengisa ukuthi kufuze bathandazele ukuza komBuso kaZimu nokobana intando kaJehova yenziwe ephasini mazombe. Ngemva kobana uJesu sekathandazele izinto eziqakatheke khulu, wathi kufuze sithandazele izinto esizitlhogako. Nasibeka uJehova qangi nentandwakhe emithandazwenethu, sisuke sitjengisa ukuthi khuyini okuqakatheke khulu kithi.

13. Imithandazwethu kufuze ibe mide kangangani?

 13 Imithandazwethu kufuze ithathe isikhathi esingangani? IBhayibheli alitjho. Imithandazwethu ingaba mifitjhani namkha ibe mide, kuzokuya ngobujamo. Ngokwesibonelo, singatjho umthandazo omfitjhani ngaphambi kobana sidle kodwana sitjho omude nasithokoza uJehova namkha simtjela ngezinto ezisitshwenyako. (1 Samyela 1:12, 15) Asifuni ukutjho imithandazo  emide sikare abanye, njengombana kwenza abanye abantu emihleni kaJesu. (Lukasi 20:46, 47) UJehova ayimkari imithandazo efana naleyo. Okuqakatheke kuJehova kuthandaza ngokusuka ehliziywenethu.

14. Kufuze sithandaze kangaki, begodu lokhu kusifundisani ngoJehova?

14 Kufuze sithandaze kangaki? UJehova usibawa bona sithandaze kuye qobe. IBhayibheli lithi kufuze ‘sithandaze’ qobe, ‘sikhuthale emthandazweni,’ begodu ‘sithandaze njalo singalisi.’ (Matewu 26:41; Roma 12:12; 1 Thesalonika 5:17) UJehova uhlale akulungele ukusilalela. Singamthokoza ngamalanga ngethando lakhe nangendlela aphana ngayo. Godu singabawa isinqophiso, amandla nenduduzwakhe. Nangabe kwamambala siyalithokoza ilungelo lokuthandaza kuJehova, sizokusebenzisa woke amathuba bona sikhulume naye.

15. Kubayini kufuze sithi, “amen” ekupheleni komthandazo?

 15 Kubayini kufuze sithi, “amen” ekupheleni komthandazo? Ibizo elithi “amen” litjho “ukuqiniseka” namkha “akube njalo.” Kuyindlela yokutjengisa ukuthi siyaqiniseka ngalokho esikutjhoko emthandazwenethu, okutjho bona sithembekile. (IRhubo 41:14 [41:13, NW]) IBhayibheli lisifundisa ukuthi kuhle nasithi “amen,” singamutjho ngehliziyo namkha simphimisele lokha omunye nakaqeda ukuthandaza phakathi kwabantu. Nasenza njalo sisuke sivumelana nalokho akutjhoko.—1 IinKronike 16:36; 1 Korinte 14:16.

INDLELA UZIMU APHENDULA NGAYO IMITHANDAZWETHU

16. Kghani uJehova uyayiphendula kwamambala imithandazwethu? Hlathulula.

16 Kghani uJehova uyayiphendula kwamambala imithandazwethu? Iye, uyayiphendula. IBhayibheli limbiza ngokobana, ‘umuMuzwi wemithandazo.’ (IRhubo 65:3, [65:2, NW]) UJehova uzwa bekaphendule imithandazo yeengidi zabantu abathembekileko, begodu lokho ukwenza ngeendlela ezinengi ezihlukahlukeneko.

17. UJehova uzisebenzisa njani iingilozi neenceku zakhe ephasini bona aphendule imithandazwethu?

17 UJehova usebenzisa iingilozi neenceku zakhe ephasini bona aphendule imithandazwethu. (Hebheru 1:13, 14) Kuneembonelo ezinengi zabantu abathandazele isizo lokobana bazwisise iBhayibheli bese ngemva kwalokho msinyana bavakatjhelwa nguFakazi kaJehova. IBhayibheli litjengisa ukuthi iingilozi zibandakanyekile ekutjhumayeleni “ivangeli” elimnandi ephasini loke. (Funda IsAmbulo 14:6.) Godu, inengi lethu lithandaza kuJehova ngomraro othileko ngokunqophileko namkha ngalokho esikutlhogako bese lisizwe mzalwana  namkha udade omKrestu.—IzAga 12:25; Jakopo 2:16.

18. UJehova uwusebenzisa njani umoyakhe ocwengileko neBhayibheli bona aphendule imithandazwethu?

18 UJehova usebenzisa umoyakhe ocwengileko bona aphendule imithandazwethu. Nasithandazela isizo lokobana siqalane nomraro, angasebenzisa umoyakhe ocwengileko ukuthi usinikele isinqophiso namandla. (2 Korinte 4:7) Godu uJehova usebenzisa iBhayibheli ukuphendula imithandazwethu nokusisiza bona senze iinqunto ezihlakaniphileko. Nasifunda iBhayibheli, singafumana imitlolo ezosisiza. UJehova angahlohlozela omunye esifundweni bona aphendule ipendulo engasisiza, namkha umdala ebandleni atjho iphuzu elithileko eBhayibhelini elingasakha.—Galatiya 6:1.

UJehova angaphendula imithandazwethu ngesizo esilifumana kwamanye amaKrestu

19. Kubayini kubonakala ngasuthi uJehova akayiphenduli imithandazwethu?

19 Nokho, ngezinye iinkhathi, singazibuza ukuthi, ‘Kubayini uJehova angayiphenduli imithandazwami?’ Khumbula ukuthi uyazi bona uzoyiphendula nini begodu njani imithandazwethu. Uyazi ukuthi khuyini esiyitlhogako. Kufuze siragele phambili sithandaza, begodu sitjengise ukuthi siqinisile kilokho esikutjhoko, besitjengise nokobana kwamambala siyakholwa kuye. (Lukasi 11:5-10) Ngezinye iinkhathi uJehova uphendula imithandazwethu ngendlela esingakayicabangi. Ngokwesibonelo, singathandaza ngendaba ebudisi, kodwana kunokobana asuse umraro, angasipha amandla wokuwukghodlhelelela.—Funda uFilipi 4:13.

20. Kubayini kufuze sihlale sithandaza kuJehova?

20 Kulilungelo elihle khulu lokobana sithandaze kuJehova! Singaqiniseka ukuthi uzosilalela. (IRhubo 145:18) Nasihlala sithandaza kuJehova ngokusuka ehliziyweni, sizokuba bangani abakhulu naye.