Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 7

Abantu Bazokuvuswa Kwabafileko!

Abantu Bazokuvuswa Kwabafileko!

1-3. Sibotjhwe yini sisoke nje, begodu uJehova uzositjhaphulula njani?

AKHUZICABANGE ugwetjelwe ukuhlala ejele ipilwakho yoke, ubotjhelwe into ongakayenzi. Amathuba wokuthi ungatjhatjululwa awekho. Ingomuso lakho litjhabalele, abe akunanto ongayenza ngalokho. Kuthi kusesenjalo, uzwe kuthiwa kunomuntu ongakutjhaphulula begodu ufuna ukukusiza! Bewuzozizwa njani?

2 Kunjalo-ke nokufa, soke nje kusibophile. Nanyana singathi senzani angekhe siphunyurhe kikho. Kodwana uJehova unamandla wokusitjhaphulula ekufeni. Usithembisa ukuthi “isitha sokugcina esizokubhujiswa, kukufa.”—1 Korinte 15:26.

3 Akhuzicabange kwanjesi ungasatshwenyeki ngokufa! UJehova angekhe asuse ukufa kwaphela. Kodwana uzokuvusa woke umuntu owahlongakalako, abuye aphile godu. Akhusuyicabange indaba le ukuthi izokuthinta njani wena. Uthembisa ukuthi “abafileko” bazokubuya baphile godu. (Isaya 26:19) IBhayibheli nalitjho nje lisuke likhuluma ngokuvuswa kwabafileko.

UKUHLONGAKALELWA ZIINHLOBO NABANGANI

4. (a) Yini engasiduduza nakungenzeka sihlongakalelwe sihlobo namkha umngani? (b) Bobani ekade babakhozi abakhulu bakaJesu?

4 Kubuhlungu khulu ukufelwa sihlobo namkha umngani. Nasekunjalo akakho umasiza. Abe ayikho into esingayenza bona simbuyise umuntu nasele afile. Kodwana iBhayibheli liyasiduduza. (Funda 2 Korinte  1:3, 4.) Khesikhulume ngezinye zezenzakalo eziveza bona uJehova noJesu bafisa kangangani ukuvusa umuntu kwabafileko. Ngesikhathi uJesu asephasini, bekathanda ukuvakatjhela uLazaru nabodadwabo uMarta noMariya. Bobathathu bebabakhozi abakhulu bakaJesu. IBhayibheli lithi: “UJesu bekathanda uMarta nodadwabo kanye noLazaru.” Kwenzeka ngelinye ilanga uLazaru wahlongakala.—Jwanisi 11:3-5.

5, 6. (a) Wenzani uJesu nakabona umndeni nabangani bakaLazaru bezwa ubuhlungu? (b) Kubayini kududuza ukwazi indlela uJesu ebekazizwa ngayo ngokufa?

5 UJesu wathatha ikhambo wayokutjhiriya uMarta noMariya. Kwathi nakasendleleni, kwafika eendlebeni zakaMarta bona uJesu uyeza. Yeke waphumela ngaphandle kwedorobho wayomhlangabeza. Yena bekathabele ukubona uJesu, kodwana wathi kuye: “Kosi, ngathana gade ulapha, umfowethu ngangakafi!” UMarta bekacabanga ukuthi uJesu bekufuze ngakade afikile. UJesu wabona uMariya akghidlha isililo. Kwathi nakabona isizi ebantwinaba, naye wezwa ubuhlungu walila. (Jwanisi 11:21, 33, 35) Wabuzwa ubuhlungu esibuzwako nasihlongakalelwe mumuntu esimthandako.

6 Kuyasiduduza ukwazi ukuthi uJesu uyabazi ubuhlungu bokufelwa. Phela uJesu ufuze uYise. (Jwanisi 14:9) Yeke, uJehova unamandla wokususa ukufa kungasabuya nangelanga lomhlolo. Begodu uzokwenza esikhathini esingaphelisi ihliziyo.

“LAZARU, PHUMA!”

7, 8. Kubayini uMarta bekangafuni ilitje lisuswe ethuneni, kodwana uJesu wenzani?

7 UJesu wafika ethuneni lapho uLazaru ebekabulungelwe  khona. Ithunelo belivalwe ngelitje elikhulu. UJesu wathi: “Susani ilitje!” UMarta bekangafuni balisuse, ngombana besele kumalanga amane abulungiwe. (Jwanisi 11:39) Bekangazi ukuthi kukhona uJesu azokwenza kumnakwabo.

Akhucabange indlela umndeni nabangani bakaLazaru ebebathabe ngayo nakavuswako!—Jwanisi 11:38-44

8 UJesu wathi kuLazaru: “Lazaru, phuma!” UMarta noMariya khenge bawakholwe amehlwabo. “Ofileko waphuma izandla neenyawo zakhe ziphuthelwe ngamatjhila weliba netjhila elimhlophe ebusweni.” (Jwanisi 11:43, 44) ULazaru besele avukile! Watjhinga eenhlotjeni nebanganini bakhe. Bamthinta, bebakhuluma naye. Leyo bekuyikarisomraro kwamambala! UJesu uvuse uLazaru kwabafileko.

“MNTAZANYANA, NGITHI KUWE, SIKIMA!”

9, 10. (a) Ngubani onikele uJesu amandla wokuvusa abantu? (b) Kubayini ukufunda ngabantu abavuswako kuqakathekile kithi?

9 Kghani uJesu bekavusa abantu ngamandlakhe? Awa. Phela ngaphambi kobana avuse uLazaru, uJesu wathandaza kuJehova wabawa amandla wokuvusa uLazaru. (Funda uJwanisi 11:41, 42.) UJesu khenge avuse uLazaru kwaphela. IBhayibheli likhuluma nangomntazanyana weminyaka eyi-12 ebekumbulwa kwembeswa ngaye. Uyise lomntazana lo, uJayirosi, bekakhulelwe yihloko angazi ukuthi enzeni. Waya kuJesu wamrabhela bona ampholise. Phela umntwana lo bekukuphela kwakhe ngakwabo. Kwathi asakhuluma noJesu, kweza amadoda amtjela ukuthi: “Indodakazakho ihlongakele, usamtshwenyelani umfundisi na?” Kodwana uJesu wathi kuJayirosi: “Ungesabi, kholwa nje kwaphela.” Basuka lapho batjhinga kwaJayirosi. Bathe baseza, uJesu wahlangatjezwa sililo.  UJesu wathi ebantwinaba: “Lisani ukurhahlawula [isililo]! Umntwana akakahlongakali kodwana ulele.” Kungenzeka ababelethi bomntwana bebazibuza ukuthi uJesu selathini kwanjesi. UJesu wabawa woke umuntu bona aphume. Wathatha uyise nonina bangena lapha kunomntwana khona. Wabamba umntwana ngesandla kuhle, wathi kuye: “Mntazanyana, ngithi kuwe, sikima!” Cabanga indlela ababelethi bakhe ebebathabe ngayo nababona umntwanabo avuka athoma ukuzikhambela! UJesu uvuse indodakazabo. (Markosi 5:22-24, 35-42; Lukasi 8:49-56) Kusukela mhlokho, bebathi nabaqala umntazanyanabo bakhumbule lokho uJehova abenzele khona ngoJesu. *

10 Labo uJesu abavusako babuye bahlongakala godu. Kodwana esikufunda ngabo kuqakathekile ngombana kusenza sibe nethemba lokuthi abantu bazokuvuka. UJehova uyafuna ukubavusa abantu, begodu uzokwenza lokho.

LOKHO ESIKUFUNDAKO NGEENDABA EZIKHULUMA NGOKUVUSWA KWABAFILEKO

Umpostoli uPitrosi wavusa umma omKrestu uDorkasi.—IzEnzo 9:36-42

U-Eliya wavusa indodana yomfelokazi.—1 AmaKhosi 17:17-24

11. UMtjhumayeli 9:5 usifundisani ngoLazaru?

11 IBhayibheli likubeka kukhanye ukuthi “abahlongakeleko abazi litho.” Bekunjalo nangoLazaru. (UMtjhumayeli 9:5) Njengombana uJesu atjho, bekungathi uLazaru ulele. (Jwanisi 11:11) Nakasethuneni, uLazaru ‘bekangazi litho.’

12. Sazi njani ukuthi uLazaru wavuswa kwamambala?

 12 UJesu nakavusa uLazaru woke umuntu wakubona lokho. Ngitjho nalabo ebebamhloye kwamambala bambona uJesu nakenza ikarisomraro leyo. ULazaru wavuka waphila, lokho kubufakazi bokuthi wavuswa kwamambala. (Jwanisi 11:47) Abantu abanengi baya bayombona uLazaru, umphumela kwaba kukuthi bathoma ukukholelwa ukuthi uJesu bekathunywe nguZimu. Labo ebebamhloya uJesu akhenge kubakare lokho, bathoma baluka amano wokubulala uJesu noLazaru.—Jwanisi 11:53; 12:9-11.

13. Kubayini singaqiniseka ukuthi uJehova uzobavusa abafileko?

13 UJesu wathi, “boke abasemalibeni” bazokuvuka. (Jwanisi 5:28) Lokho kutjho ukuthi boke labo uJehova aqunte ukuthi uzobavusa, bazokuvuka baphile godu. UJehova nakazakuvusa umuntu, kufuze akhumbule yoke into ngomuntu loyo. Angakghona na ukukwenza lokho? Kunamabhiliyoni weenkwekwezi esibhakabhakeni. IBhayibheli lisitjela ukuthi wazi enye nenye ngebizo layo. (Funda u-Isaya 40:26.) Nangabe ukghona ukukhumbula enye nenye ikwekwezi ngebizo, singaqiseka ukuthi kubulula ukukhumbula koke ngalabo azobavusa. Okuqakatheke khulu kukuthi uJehova umbumbi wakho koke, yeke siyazi ukuthi unamandla wokuvusa abantu.

14, 15. Amezwi kaJobho asifundisani ngokuvuswa kwabafileko?

14 Indoda ethembekileko uJobho beyikholelwa ekuvusweni kwabafileko. Yabuza: “Umuntu nafako angaphila godu?” Yathi kuJehova: “Uzakubiza, mina ngisabele. Uzokululukela umsebenzi wezandla zakho.” Kwamambala, uJobho bekazi ukuthi uJehova  uqale phambili esikhathini lapho azokuvusa khona abafileko.—Jobho 14:13-15NW.

15 Uzizwa njani ngokuvuswa kwabafileko? Ungazibuza, ‘Iinhlobo nabangani bami abahlongakeleko, bazokuvuswa na?’ Kuyaduduza ukwazi ukuthi uJehova ufuna ukubavusa abahlongakeleko. Akhesibone ukuthi iBhayibheli lithi bazokuphila kuphi begodu bobani abazokuvuswa.

“BAZALIZWA ILIZWI LAYO BAVUKE”

16. Ngiyiphi ipilo abavusiweko abazoyithabela ephasini?

16 Ekadeni, labo abavuswako bathabela ukuhlangana nabangani nemindenabo godu ephasini. Lokho okuzokwenzeka esikhathini esizako kuzokuba ngcono khulu. Kubayini? Ngombana labo abazabe bavuselwe ephasini bazokuthola ithuba lokuphila isiphelani, ngekhe basafa. Bazokuphila ephasini elihluke khulu kunelanamhlanjesi. Ngekhe kusaba khona izipi, ubugebengu, nokugula.

17. Bobani abazokuvuswa?

17 Bobani abazokuvuswa? UJesu wathi, ‘boke abasemalibeni bazalizwa ilizwi lakhe, bavuke.’ (Jwanisi 5:28, 29) IsAmbulo 20:13 sithi: “Ilwandle lakhupha boke abafileko ebebakilo. Ukufa nendawo yabafileko kwakhupha abafileko.” Amabhiliyoni wabantu azokuphila godu. Umpostoli uPowula wathi, “kuzakuba khona ukuvuka kwabafileko kwabo boke abalungileko nabangakalungi.” (Funda IzEnzo 24:15.) Kutjho ukuthini lokho?

EPharadesi, abavusiweko bazokubuya bahlale nemindenabo

18. Bobani “abalungileko” abazokuvuswa?

18 “Abalungileko” bahlanganisa iinceku zakaJehova ezithembekileko ezaphila ngaphambi kobana uJesu  eze ephasini. Abantu abafana noNowa, u-Abrahamu, uSara, uMosi, uRute, no-Esta bazokuvuselwa ephasina. Abanye babo ungafunda ngabo encwadini yamaHebheru isahluko 11. Kuthiwani ngeenceku zakaJehova ezithembekileko ezifa esikhathini sethu? Nazo ‘zilungile,’ yeke zizokuvuswa.

19. Bobani “abangakalungi”? Ngiliphi ithuba uJehova azobapha lona?

 19 Esiqhemeni ‘sabangakalungi’ kunamabhiliyoni wabantu abangakhenge bafumane ithuba lokwazi uJehova. Nanyana bafa, uJehova akakabakhohlwa. Uzobavusa, nabo bazokufumana ithuba lokufunda ngaye bebamlotjhe.

20. Kubayini kungekhe kuvuswe woke umuntu?

20 Kghani lokhu kutjho ukuthi woke umuntu ohlongakeleko uzokuvuswa? Awa. UJesu wathi kunabantu abathileko engekhe bavuswe. (Lukasi 12:5) Ngubani ozokuqunta ukuthi umuntu uzokuvuswa namkha awa? UJehova nguMahluleli wokugcina, kodwana unikele uJesu igunya “bona abe mgwebi wabaphilako nabafileko.” (IzEnzo 10:42) Nanyana ngubani owathi nakagwetjwako, kwafunyanwa bona wenze izinto ezimbi begodu bekangakazimiseli ukutjhuguluka asaphila, angekhe avuswe.—Qala isiThasiselo 19.

UKUVUSELWA EZULWINI

21, 22. (a) Abavuselwa ezulwini bayokuvuswa ngomzimba onjani? (b) Ngubani umuntu wokuthoma owavuselwa ezulwini?

21 Godu iBhayibheli lisitjela ukuthi kunabantu abayokuphila ezulwini. Umuntu nakavuselwa ezulwini, angekhe avuswe ngomzimba wenyama. Kodwana uzokuvuselwa ezulwini ngomzimba womoya.

22 UJesu bekamumuntu wokuthoma owavuswa ngalendlela. (Jwanisi 3:13) Ngemva kwamalanga amathathu uJesu abulewe, uJehova wamvusa kwabafileko. (IRhubo 16:10; IzEnzo 13:34, 35) UJesu akhenge avuswe ngomzimba wenyama. Umpostoli uPitrosi uhlathulula ukuthi uJesu ‘wabulawa ngokwenyama, kodwana wavuswa ngokomoya.’ (1 Pitrosi 3:18) UJesu wavuselwa ekuphileni waba mumuntu womoya  onamandla! (1 Korinte 15:3-6) Kodwana iBhayibheli lithi angekhe kube nguye yedwa.

23, 24. Bobani ‘abamhlanjana omncani’ uJesu akhulume ngawo, begodu bangaki?

23 Ngaphambi kobana uJesu ahlongakale, watjela abafundi bakhe abathembekileko ukuthi: “Nje-ke ngiyakhamba ngiyonilungiselela indawo.” (Jwanisi 14:2) Lokho kutjho ukuthi abanye babafundi bakhe bazokuvuselwa ezulwini bayokuphila khona. Bangaki? UJesu wathi kuzokuba linani elincani, namkha ‘umhlanjana omncani.’ (Lukasi 12:32) Umpostoli uJwanisi walitjho ngokunqophileko inanelo nakabona uJesu, “ajame entabeni iZiyoni [ezulwini]; akanye neenkulungwana ezilikhulu namatjhumi amane nane.”—IsAmbulo 14:1.

24 AmaKrestu ayi-144 000 azokuvuselwa nini ezulwini? IBhayibheli lisitjela ukuthi lokhu kuzokwenzeka ngemva kobana uKrestu athome ukubusa ezulwini. (1 Korinte 15:23) Okwanje siphila esikhathineso, begodu inengi labayi-144 000 sebele livuselwe ezulwini. Labo abasesephasini abahlongakala esikhathini sethu bazokuvuselwa ezulwini ngokuphazima kwelihlo. Nanyana kunjalo, inengi labantu lizokuvuselwa ephasini eliyiPharadesi esikhathini esizako.

25. Sizokufunda ngani esahlukweni esilandelako?

25 Msinyana, uJehova uzokutjhaphulula boke abantu ekufeni begodu ukufa angekhe kusaba khona unomphela! (Funda u-Isaya 25:8.) Kodwana labo abaya ezulwini bayokwenzani? IBhayibheli lihlathulula ukuthi bazokubusa noJesu emBusweni wezulwini. Esahlukweni esilandelako sizokufunda ngokunabileko ngombuso lo.

^ isig. 9 Kunezinye izenzakalo zokuvuswa kwabantu iBhayibheli elisitjela zona, njengokuvuswa kwabantu abadala nabatjha, amadoda nabafazi, ama-Israyeli nabangasiwo. Ungafunda ngazo ku-1 AmaKhosi 17:17-24; 2 AmaKhosi 4:32-37; 13:20, 21; Matewu 28:5-7; Lukasi 7:11-17; 8:40-56; IzEnzo 9:36-42; 20:7-12.