Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isahluko 10

Iqiniso Ngeengilozi Namadimoni

Iqiniso Ngeengilozi Namadimoni

1. Kubayini kufuze sifunde ngeengilozi?

UJEHOVA ufuna siwazi umndenakhe. Iingilozi zimalunga womndenakhe. IBhayibheli lizibiza ngokuthi “madodana kaZimu.” (Jobho 38:7) Uyini umsebenzi weengilozi? Zibasize njani abantu emandulo? Zingasisiza njani thina namhlanjesi?—Qala isiThasiselo 8.

2. Zibuyaphi iingilozi? Kwadalwa iingilozi ezingaki?

2 Kufuze sazi bona kuhlekuhle iingilozezi zibuyaphi. Incwadi yebeKolose 1:16 ithi ngemva kobana uJehova adale uJesu, “koke kwabunjwa . . . okusezulwini nephasinapha.” Nayithi “koke” itjho neengilozi. Kwadalwa iingilozi ezingaki? IBhayibheli lithi kuneengidigidi neenkulungwana ngeenkulungwana zeengilozi.—IRhubo 103:20; IsAmbulo 5:11.

3. Ithini incwadi kaJobho 38:4-7?

3 IBhayibheli lisifundise nokuthi uJehova wadala iingilozi ngaphambi kokudala iphasi. Zazizwa njani nazibona iphasi elidaliweko? Incwadi kaJobho ithi bezithabe kwamambala. Bezimndeni obumbeneko ekulotjheni uJehova.—Jobho 38:4-7.

IINGILOZI ZIYABASIZA ABANTU BAKAZIMU

4. Sazi njani bona iingilozi ziyabathanda abantu?

4 Iingilozi bezisolo zibathanda abantu, zithanda nehloso kaZimu ngabo nangephasi. (IzAga 8:30, 31; 1 Pitrosi 1:11, 12) Kuyatjho-ke ukuthi zaphatheka kabuhlungu khulu nazibona u-Adamu no-Eva bahlubuka  kuZimu. Kungenzeka zadana ukudana nazibona inengi labantu lingamlaleli uJehova. Kodwana nazibona umuntu atjhuguluka abuyela kuZimu, zithaba kwamambala. (Lukasi 15:10) Iingilozi zibathanda khulu abantu abalotjha uZimu. Yeke, uJehova usebenzisa zona ekuvikeleni abantu bakhe ephasinapha. (Hebheru 1:7, 14) Akhesihlolisise ezinye iimbonelo zalokho.

“UZimami uthumele ingilozakhe yavala imilomo yamabhubezi.” —Danyela 6:22

5. Iingilozi zibasize njani abantu bakaZimu emandulo?

 5 UJehova wathumela iingilozi ezimbili wathi zisize uLothi nomndenakhe bona baphurhunye ekubhujisweni kweSodoma neGomora. (Genesisi 19:15, 16) Ngemva kweminyaka emakhulu, umphorofidi uDanyela waphoselwa ngemgodini wamabhubezi. Kodwana khenge amlimaze ngombana ‘uZimu uthumele ingilozakhe yavala imilomo yamabhubezi.’ (Danyela 6:22) Ngemva kwesikhathi, umpostoli uPitrosi bekasejele, uJehova wathumela ingilozi yamtjhaphulula. (IzEnzo 12:6-11) Iingilozi bezimsiza noJesu nakasephasini. Ngokwesibonelo, ngemva kokubhajadiswa kwakhe, “iingilozi zeza zamsiza.” (Markosi 1:13) Ngaphambi kobana agwetjelwe ukufa, ingilozi yeza “yamqinisa.”—Lukasi 22:43.

6. (a) Sazi njani ukuthi iingilozi ziyabasiza abantu bakaZimu namhlanjesi? (b) Sizokuphendula miphi imibuzo kwanjesi?

6 Namhlanjesi abantu abasaziboni iingilozi. Nanyana kunjalo, uZimu usazisebenzisa ekusizeni abantu bakhe. IBhayibheli lithi: “Abesaba uJehova, baphahlwa yingilozi mazombe, ibenyule.” (IRhubo 34:8 [34:7, NW]) Kubayini kufuze sivikeleke? Ngombana sinezitha ezinamandla ezifuna ukusilimaza. Kanti zibobani izithezo? Zibuyaphi? Zilinga njani ukusilimaza? Nasizakuphendula imibuzo le, kufuze sazi lokho okwenzeka ngemva kokudalwa kwaka-Adamu no-Eva.

IZITHA ZETHU EZINGABONAKALIKO

7. USathana ubangele bona abantu benzeni?

7 EsAhlukweni 3 sifunde ngengilozi eyahlanukela uZimu yafuna ukubusa abanye. IBhayibheli liyibiza ngoSathana uDeveli. (IsAmbulo 12:9) USathana ufuna nabanye bamhlanukele uZimu. Yeke, wakhohlisa  u-Eva. Kusukela mhlokho sekakhohlise abantu abanengi. Kodwana abantu abanjengo-Abela, u-Inogo noNowa khenge bakhohliseke, bahlala bathembekile kuJehova.—Hebheru 11:4, 5, 7.

8. (a) Iingilozi zaba njani madimoni? (b) Amadimoni enzani nakalemuka ukuthi azokubulawa mamanzi?

8 Emihleni kaNowa, kuneengilozi ezahlubukako, zatjhiya ikhaya lazo ezulwini zayokuhlala nabantu ephasinapha. Bezikwenzelani lokho? IBhayibheli lithi bezifuna ukuzithathela abafazi. (Funda uGenesisi 6:2.) Kodwana bekungakafaneli bona zenze njalo. (Juda 6) Njengeengilozi ezimbi, abantu bemihleni leyo bathoma bakhohlakala, baba nenturhu. UJehova waqunta ukuthi uzobabhubhisa boke ngamanzi azokuzala iphasi loke. Kodwana wasindisa abantu bakhe. (Genesisi 7:17, 23) Zabona iingilozezi ukuthi zizokufa, yeke zabuyela ezulwini. IBhayibheli lizibiza ngokuthi madimoni. Zazikhethela ukukhambisana noSathana, ngikho ambusi wazo nje.—Matewu 9:34.

9. (a) Kwenzekani emadimonini nakabuyela ezulwini? (b) Khuyini esizokufunda ngakho?

9 Ngebanga lokuthi amadimoni la besele aziinhlubuki, uJehova khenge awamukele emndeninakhe. (2 Pitrosi 2:4) Amadimoni awasakghoni ukuzitjhugulula abe babantu, kodwana ‘asakhohlisa iphasi loke.’ (IsAmbulo 12:9; 1 Jwanisi 5:19) Akhesifunde ukuthi amadimoni abakhohlisa njani abantu abanengi kangaka.—Funda u-2 Korinte 2:11.

IINDLELA AMADIMONI AKHOHLISA NGAZO ABANTU

10. Amadimoni abakhohlisa njani abantu?

10 Amadimoni akhohlisa abantu ngeendlela ezinengi. Abantu bathintana namadimoni bunqopha, namkha  bathintane nawo ngesangoma. Indlela le ibizwa ngokobana budimoni. Kodwana iBhayibheli lithi sidlalele kude kinanyana yini engasihlanganisa namadimoni. (Galatiya 5:19-21) Kubayini litjho njalo? Umzumi nakafuna ukubamba isilwana uyasithiya. Namadimoni anjalo, ayabathiya abantu bekabalawule.—Qala isiThasiselo 26.

11. Khuyini ukubhula, begodu kubayini kufuze sikubalekele?

11 Esinye isithiyo asisebenzisako kubhula. Ukubhula kusebenzisa amandla wemimoya khona kuzokutholakala izinto ezifihlakeleko namkha ezizokwenzeka ngomuso. Lokho kwenziwa ngokurhatjha iindawula, ukuhlolisisa iinkwekwezi, amakarada wokubhula, nebholo lerhalasi elitjengisa lokho okuzokwenzeka, namkha bafunde isandla somuntu bamtjele ingomuso lakhe. Abantu abanengi bacabanga bona imikghwa le ayisiyingozi, kodwana babethe phasi. Imikghwa le iyingozi kwamanikelela. Ngokwesibonelo, iBhayibheli litjengisa ukuthi amadimoni nabantu ababhulako bayasebenzisana. IzEnzo 16:16-18 zikhuluma ngomntazana ‘obekanomoya wobungoma’ namkha idimoni lokubhula (NW) ebelimsiza “ngokubhula.” Kwathi bona uPowula aliqothe idimoneli, umntazana lo khenge asakghona ukubhula.

12. (a) Kubayini kuyingozi ukukhulumisana nabafileko? (b) Kubayini abantu bakaZimu kungakafaneli bazifake emasikweni wobudimoni?

12 Kunenye indlela amadimoni abamba ngayo abantu. Enza abantu bakholelwe ukuthi umuntu angakghona ukukhuluma nabafileko, nokuthi abafilekwabo bezimu abaphila kwenye indawo, nokuthi bangakghona ukusilimaza balapho. Ngokwesibonelo, umuntu angahlongakalelwa sihlobo sakhe,  bese aye enyangeni namkha esangomeni okuthiwa sikghona ukukhuluma nabezimu. Singamtjela okuthileko umufi ebekakuthanda, kwesinye isikhathi besimlingise nokumlingisa umufi. (1 Samyela 28:3-19) Namasiko amanengi wemingcwabo asekelwe ekutheni abafileko baphila kwenye indawo. Amasiko la angahlanganisa imigidi eyenziwa nakuphela umngcwabo, umnyanya wokuvulwa kwelitje, ukuphahla, namasiko wokuzila kwabafelokazi nabafelwa. Nangabe amaKrestu awakwenzi lokho, iinhlobo zabo ziyabanina, zibathuke namkha zingasabakhulumisi. Kodwana amaKrestu wona ayazi bona abafileko abaphili kwenye indawo. Angeze kwenzeka bona sikhulumisane nabo, begodu angekhe basilimaze. (IRhubo 115:17) Tjheja-ke bonyana ungathomi ukhulumisane nabafileko namadimoni. Ungazibandakanyi nemasikweni anobudimoni phakathi.—Funda uDuteronomi 18:10, 11; Isaya 8:19.

13. Abantu abanengi ebebasaba amadimoni sebanjani njenganje?

13 Amadimoni awabakhohlisi abantu ngokubathusa kwaphela. Namhlanjesi uSathana namadimonakhe bayazi ukuthi “isikhathi” sabo “sifitjhani” sokuthi uZimu abasuse ephasini, yeke benza abantu bathande ukulwa. (IsAmbulo 12:12, 17) Kuneenkulungwana zabantu ebebaphila ngokusaba amadimoni. Kodwana nje abasawasabi. Batjhaphuluke njani ekusabeni amadimoni?

JAMELANA NAMADIMONI UTJHAPHULUKE KIWO

14. NjengamaKrestu wokuthoma, singatjhaphuluka njani emadimonini?

14 IBhayibheli liyasitjela bona singajamelana njani namadimoni nokuthi singatjhaphuluka njani nakasibambileko. Ngokwesibonelo, kunabantu  edorobheni le-Efesu ebebasebenzelana namadimoni ngaphambi kobana bafunde iqiniso. Batjhaphuluka njani? IBhayibheli lithi: “Inengi lalabo egade benza imilingo babutha iincwadi zabo, bazitjhisa phambi kwabantu baqalile.” (IzEnzo 19:19) Ngebanga lokuthi bebafuna ukuba maKrestu, ngikho bathatha zoke iincwadi zabo zemilingo bazitjhisa. Nanamhlanjesi kufuze senze njalo. Woke umuntu ofuna ukukhonza uJehova kufuze alahle nanyana yini enobudimoni phakathi. Kungaba ziincwadi, abomagazini, ama-star signs, amafilimu, umbhino nemidlalo, ngitjho namaphepha akhangisa zemilingo nezobudimoni abonakala athabisa namkha angasiyingozi kangako. Ngitjho nezinto abantu abazimbathako bona bazivikele emimoyeni emimbi kufuze zilahlwe.—1 Korinte 10:21.

15. Khuyini okhunye esingakwenza nasizakulwisana noSathana namadimonakhe?

15 Kwathi ngemva kweminyaka abantu be-Efesu bazitjhisile iincwadi zabo, umpostoli uPowula wabatlolela, wabatjela ukuthi kusafuze ‘babindane’ namkha balwisane ‘nemimoya emimbi.’ (Efesu 6:12) Ngitjho nanyana sele bazitjhisile iincwadi zabo, amadimoni bekasalinga ukubalimaza. Alo, khuyini ebekufuze bayenze? UPowula wathi kibo: “Phakamisani ukukholwa kube sihlangu senu enikghona ukucima ngaso yoke imisubela evuthako yokhohlakeleko.” (Efesu 6:16) Ukukholwa kungasivikela njengesihlangu nasivikela isotja epini. Nasingamthemba uJehova, singangabazi ukuthi angasivikela, singakghona ukujamelana noSathana namadimonakhe.—Matewu 17:20.

16. Singakuqinisa njani ukukholwa kwethu kuJehova?

16 Singakuqinisa njani ukukholwa kwethu kuJehova?  Kufuze sifunde iBhayibheli qobe langa, sizifundise nokusama kuye simthembe bona uzosivikela. Nasingamthemba uJehova ngehliziywethu yoke, uSathana namadimonakhe angekhe basilimaze.—1 Jwanisi 5:5.

17. Khuyini okhunye okungasivikela emadimonini?

17 Khuyini okhunye amaKrestu we-Efesu ebekusafuze akwenze? Idorobho ebebahlala kilo belizele ngobudimoni. UPowula wathi kibo: “Thandazani ngeenkhathi zoke.” (Efesu 6:18) Bekufuze abawe uJehova abavikele ngeenkhathi zoke. Thina-ke? Nathi siphila ephasini elizele ubudimoni. Yeke, kufuze simbawe uJehova asivikele, simbize ngegama uZimu nasithandaza kuye. (Funda izAga 18:10.) Nasisolo simbawa uJehova bona asisindise kuSathana, uJehova uzoyiphendula imithandazwethu.—IRhubo 145:19; Matewu 6:13.

18, 19. (a) Singabahlula njani uSathana namadimonakhe? (b) Ngimuphi umbuzo ozokuphendulwa esahlukweni esilandelako?

18 Nasingalahla yoke into epilwenethu ekhamba nobudimoni phakathi, bese sithembela kuJehova bona asivikele, singakghona ukulwisana noSathana namadimonakhe. Yeke, akukafaneli sibasabe. (Funda uJakopo 4:7, 8.) UJehova unamandla ukudlula amadimoni. Wawajezisa emihleni kaNowa, begodu usazowabhubhisa esikhathini esizako. (Juda 6) Ungalibali ukuthi asisisodwa epini le. UJehova usivikela ngokusebenzisa iingilozi zakhe. (2 AmaKhosi 6:15-17) Singaqiniseka ukuthi ngesizo lakaJehova, singahlula uSathana namadimonakhe.—1 Pitrosi 5:6, 7; 2 Pitrosi 2:9.

19 Kodwana nangabe uSathana namadimonakhe babanga umtlhago ongaka, kubayini uZimu angakababhubhisi bekube nje? Umbuzo lo uzokuphendulwa esahlukweni esilandelako.