Lisifundisani IBhayibheli?

Incwadi efundisa ngeBhayibheli le iveza lokho okutjhiwo liBhayibheli ngeendaba ezihlukahlukeneko, ezinjengokuthi kubayini kwenzeka izinto ezibuhlungu kangaka, nasifako siyaphi, umndeni ungahlala njani uthabile, nezinye ezinengi.

Kubayini UZimu Asidalile?

Mhlamunye uyazibuza ukuthi kubayini kunemiraro emnengi kangaka. IBhayibheli lisifundisa ukuthi esikhathini esingaphelisi ihliziyo uZimu uzokutjhaphulula abantu emirarweni enjengobuhlungu, ukugula nokufa.

ISAHLUKO 1

Ungubani UZimu?

Ucabanga bona uZimu uyazitshwenya ngawe? Akhufunde ngobuntu bakhe nendlela yokuba mnganakhe.

ISAHLUKO 2

IBhayibheli Livela KuZimu

Kubayini kufuze sikuthembe elikuphorofidileko? IBhayibheli lingakusiza njani ngemirarwakho?

ISAHLUKO 3

Kubayini UZimu Adala Abantu?

Ipilo izokuba njani ephasini elitjha elizokuba yipharadesi?

ISAHLUKO 4

Ungubani UJesu Krestu?

Funda ngokobana kubayini uJesu anguMesiya okwathiwa uyeza, nalapha avela khona, nokuthi kubayini abizwa ngendodana ebelethwe yodwa ngakwabo.

ISAHLUKO 5

Isihlengo Sisipho SakaZimu Esizidlula Zoke

Siyini isihlengo? Singakuzuzisa njani wena?

ISAHLUKO 6

Nasifako Siyaphi?

Funda ngalokho iBhayibheli elikutjhoko ngokuthi bakuphi abafileko nokuthi kubayini abantu bafa.

ISAHLUKO 7

Abantu Bazokuvuswa Kwabafileko!

Inga-kghani kukhona umuntu omthandako ohlongakeleko? Kuyakghonakala na bona ungambona godu? Funda ngalokho iBhayibheli elikufundisako ngendaba yokufa.

ISAHLUKO 8

Uyini UmBuso KaZimu?

Inengi labantu liyawuthandaza umthandazo wekosi. Atjho ukuthini amagama athi ‘umbuso wakho awufike’?

ISAHLUKO 9

Inga-Kghani Ukuphela Kwephaseli Sekufikile?

Funda ngokuthi indlela abantu abaziphatha nabacabanga ngayo itjengisa njani bona iphasi selifike ekupheleni njengokutjho kweBhayibheli.

ISAHLUKO 10

Iqiniso Ngeengilozi Namadimoni

IBhayibheli lisitjela iqiniso ngeengilozi namadimoni. Inga-kghani iimbunjwezi zomoya zikhona? Zingasisiza namkha zisilimaze?

ISAHLUKO 11

Kubayini Kwenzeka Izinto Ezibuhlungu Kangaka Ephasini?

Abantu abanengi basola uZimu ngezinto ezinengi ezizwisa ubuhlungu ephasini. Wena ucabangani? Funda ngalokho uZimu akutjhoko ngezinto ezizwisa ubuhlungu.

ISAHLUKO 12

Izinto Okufuze Uzenze Nawuzakuba Mngani KaZimu

Kuyakghoneka bona umuntu aphile ipilo ethabisa uJehova. Eqinisweni umuntu angaba mngani kaZimu.

ISAHLUKO 13

Hlonipha ukuphila ngombana kuvela kuZimu

UZimu ukuqala njani ukurhulula umbungu, ukufakelwa iingazi emzimbeni, nepilo yeenlwana?

ISAHLUKO 14

Umndenakho Ungahlala Uthabile

Ithando lakaJesu lisibonelo emadodeni, ebafazini, ebabelethini nebantwaneni. Khuyini esingayifunda kuJesu?

ISAHLUKO 15

Indlela Efaneleko Yokukhonza UZimu

Funda ngamaphuzu asithandathu aveza ukuthi bobani abakhonza uZimu ngendlela efaneleko.

ISAHLUKO 16

Khetha Ukukhonza UZimu

Ngiziphi iintjhijilo ongaqalana nazo nawukhuluma nabanye ngalokho okukholelwako? Ungakhuluma njani nabo ngaphandle kokubahlaba ngamagama?

ISAHLUKO 17

Ilungelo Lokuthandaza

Kghani uZimu uyalalela nawuthandazako? Bona siphendule umbuzo lo, kufuze uzwisise lokho iBhayibheli elikufundisako ngomthandazo.

ISAHLUKO 18

Kghani Kufuze Ngizinikele KuZimu Begodu Ngibhajadiswe?

Ngimaphi amagadango okufuze athathwe mumuntu ofuna ukubhajadiselwa ebuKrestwini? Funda ukuthi kutjho ukuthini ukubhajadiswa nokuthi kufuze ubhajadiswe njani.

ISAHLUKO 19

Hlala Useduze NoJehova

Singamtjengisa njani uJehova bona siyamthanda nokuthi siyakuthokozela lokho asenzele khona?

IsiThasiselo

Ihlathululo yamagama asetjenziswe encwadini ethi Lisifundisani IBhayibheli?