Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uzoyenza Na Intando KaJehova?

Uzoyenza Na Intando KaJehova?

Siyakuthokoza ngokusebenzisa isikhathesi bona uhlole incwajana le uzijwayelanise naboFakazi BakaJehova njengabantu, bona ufunde ngomsebenzi wethu, nokobana ubone umsebenzi owenziwa yihlangano yethu. Sithemba ukuthi ikusize bona usitshwaye njengabalabo abenza intando kaJehova namhlanjesi. Sikukhuthaza bona uragele phambili nokungenisa ilwazi ngoZimu, utjele woke umndeni wekhenu nabangani malungana nalokho okufundako, begodu uzibandakanye qobe nathi emihlanganweni yethu yobuKrestu.Hebheru 10:23-25.

Uzokufumana bona newuragela phambili ngokufunda ngoJehova, kulapho uzokubona khona bona ukuthanda kangangani. Ngemva kwalokho uzokutjhukumiseleka bona wenze koke ongakghona ukukukwenza bona utjengise ithando lakho ngaye emaswepheleni. (1 Jwanisi 4:8-10, 19) Kodwana ungasitjengisa njani isifisweso ekuphileni kwakho kwaqobe? Kubayini ukulalela iinkambisolawulo zakhe zokuziphatha kuzuzisa wena? Begodu khuyini ezokusiza ufune ukwenza intando kaZimu kunye nathi? Umuntu okuragela isifundo seBhayibhili uzokuthabela ukukuhlathululela iimpendulo zeembuzo yakho bona wena nomndenakho “nihlale ethandweni lakaZimu, . . . ze nibe nokuphila okungapheliko.”Juda 21.

Sikubawa ngokufuthumeleko bona uragele phambili wenza ituthuko eqinisweni, ngokufunda incwadi elandelako le . . . ‘Hlalani Ethandweni LakaZimu’