Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 26

Singasiza Njani Ekutlhogomeleni IWolo Lethu LomBuso?

Singasiza Njani Ekutlhogomeleni IWolo Lethu LomBuso?

E-Estonia

EZimbabwe

 

EMongolia

EPuerto Rico

IWolo ngalinye laboFakazi BakaJehova liphethe ibizo lakaZimu eligcwengileko. Ngalokho, sinomuzwa wokobana ukuba nengcenye ekuhlwengiseni isakhiwo, ukuqaleka kuhle kwaso, ukuba kwaso sebujamweni obuhle nokusilungisa, kuyilungelo nengcenye eqakathekileko yokukhulekela kwethu okucwengileko. Woke umuntu angahlanganyela ekwenzeni njalo.

Volontiya ukuhlwengisa ngemva kwemihlangano. Ngemva kwemihlangano, abazalwana nabodade ngethabo benza umsebenzi omncani wokuhlwengisa iWolo LoMbuso. Kanye ngeveke, kwenziwa umsebenzi ongeneleleko wokuhlwengisisa iWolo. Umdala namkha inceku ekhonzako idosa phambili ekunqophiseni umsebenzi lo, ngokujayelikeleko uqalisisa izinto okufuze zilandelwe. Kuye ngalokho okutlhogekako, omunye uvolontiya ukuthanyela, ukukorobha, nokuthintitha, ukubeka kuhle iintulo, ukuhlwengisa iindlwana zokuzithumela, ukuhlanza amafesdiri neempili, ukulahla iinzibi, ukuhlela kuhle izinto nokuhlwengisa ijarida. Okungenani kanye ngomnyaka, kukhethwa ilanga lokwenza umsebenzi ongeneleleko. Ngokubandakanya abantwana bethu emsebenzini lo, sibafundisa indlela yokuhlonipha indawo yethu yokukhulekela.UMtjhumayeli 5:1.

Siza ekulungiseni izinto. Qobe mnyaka, kuba nokuhlolisiswa ngokuzeleko kweWolo LoMbuso, ngaphandle nangaphakathi. Malungana nokuhlolisisokhu, kuba nomsebenzi owenziwako wokutjheja iWolo bona lisebujamweni obuhle na, ukwenzela bona sibalekele iindleko ezingatlhogekiko. (2 IMilando 24:13; 34:10) IWolo elihlanzekileko nelitjhejwa kuhle liba yindawo efanelekako yokudumisa uZimu. Ngokuba nengenye emsebenzini lo, sitjengisa bona uJehova utjhidele kangangani eenhlizweni zethu kubandakanye nendawo yethu yokukhulekela. (IRhalani 122:1) Godu lokhu kuletha ithando ebantwini bendawo.2 Korinte 6:3.

  • Kubayini kungakafaneli siliselele indawo yethu yokukhulekela?

  • Ngimaphi amalungiselelo enziwako bona kuhlwengiswe iWolo loMbuso?