Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?

 Isifundo 18

Sibasiza Njani Abanakwethu Abaqalene Nobudisi?

Sibasiza Njani Abanakwethu Abaqalene Nobudisi?

EDominican Republic

EJapan

EHaiti

Nakuvela ihlekelele, ngokurhabako aboFakazi BakaJehova babanelungiselelo lokusiza abazalwana abaqalene nehlekelele. Imizamo enjalo itjengisa ithando lethu elidephileko ngomunye nomunye. (Jwanisi 13:34, 35; 1 Jwanisi 3:17, 18) Sisiza ngaziphi iindlela?

Sinikela ngeemali. Nakuvela ihlekelele ekulu eJudiya, amaKrestu wekadeni e-Antiyokiya athumela imali yokusiza abanakwabo abangokomoya. (IZenzo 11:27-30) Ngokufanako, nasizwa bona abanakwethu kwezinye iingcenye zephasi baqalene nobudisi, sithumela umnikelo ngelungiselelo lebandla bona kuthunyelwe izinto kilabo abaqalene nobudisi.2 Korinte 8:13-15.

Sinikela isizo elisebenzako. Abadala abasendaweni eqalene nehlekelele bafuna amalungu webandla ngalinye ukuqiniseka bona woke umuntu ufunyenwe begodu uphephile. Ikomidi yokuhlangula ingadosa phambili ekukhipheni ukudla, amanzi ahlwengileko, izembatho, indawo yokuhlala, nesizo lezokwelapha. AboFakazi abanengi abanekghono elitlhogekako baya ngokuzithandela endaweni enjalo ngeemali zabo, banikele isizo namkha balungise imizi emotjhekileko namaWolo woMbuso. Ubunye esibuthabelako njengehlangano nokuhlangabezanwe nakho esikufumeneko nesisebenza ndawonye, kusisiza bona sithole isizo neensebenzi ezitlhogekako. Ngitjho namtjhana sisiza ‘khulukhulu kilabo esikholwa nabo,’ siyabasiza nabanye nengabe kubizela bona senze njalo, kungakhathaliseki bona bakuyiphi ikolo.Galatiya 6:10.

Sinikela isizo elingokomoya nelingokwamazizo. Abantu abavelelwe yihlekele kanengi batlhoga induduzo. Eenkhathini ezifana nalezi, sithola amandla kuJehova, “uZimu okuvela kuye yoke induduzo.” (2 Korinte 1:3, 4) Siyakuthabela ukuhlanganyela iinthembiso zeBhayibhili nalabo abaqalene nehlekelele, sibanikela nesiqinisekiso sokobana uMbuso kaZimu uzokuqeda yoke imiraro esibangela ubuhlungu nokutshwenyeka.ISambulo 21:4.

  • Kubayini aboFakazi BakaJehova basabela msinyana nakwenzeka ihlekelele?

  • Ngiyiphi induduzo engokomoya esingayihlanganyela nalabo abasindileko?