Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 24

Umsebenzi Wethu Wephasi Loke Usekelwa Njani Ngokweemali?

Umsebenzi Wethu Wephasi Loke Usekelwa Njani Ngokweemali?

Nepal

Togo

EBritain

Ihlangano yethu yenza beyirhatjhe iingidigidi zeencwadi ezisekelelwe eBhayibhilini qobe mnyaka ngaphandle kwembadelo. Yakha beyitjheje namaWolo woMbuso kunye nama-ofisi wegatja. Isekela iinkulungwana zamalunga weBethel neenthunywa zevangeli, inikela nesekelo ngeenkhathi zehlekelele. Yeke ungazibuza bona ‘Koke lokhu kusekelwa bunjani ngokwemmali?’

Asibhadelisi, asikukhiphi kwetjhumi namkha sithathe ikongozelo. Nanyana iindleko ezisekela umsebenzi wethu wokutjhumayela ziphakeme kangaka, asikolegi mali. Esikhathini esingaphezu kwekhulu leminyaka esadlulako, umagazini wesibili we-Sithalasokulinda watjengisa bona sithembele kuJehova njengomsekeli wethu nokuthi “angekhe sirabhele namkha sibawe umuntu bona asisekele”—nangambala kunjalo!Matewu 10:8.

Imisebenzi yethu isekelwa ngeminikelo yokuzithandela. Abantu abanengi bayawuthabela umsebenzi wethu wokufundisa ngeBhayibhili begodu bayanikela ngokuphathelene nawo. AboFakazi ngokwabo banikela ngokuzithandela ngesikhathi sabo, amandla, imali, nangezinye izinto malungana nokwenziwa kwentando kaZimu ephasini. (1 IMilando 29:9) EWolweni LoMbuso, kunamabhoksi weminikelo ukwenzela bona labo abathanda ukunikela benze njalo. Ngokujayelekileko, iminikelo enjalo ivela kilabo abangakarhwebi kangako ngokwemmali, ngokufana patsi nomfelokazi uJesu akhuluma ngaye kuhle, owaphosela iinhlamvu eembili zemali ebhoksini lomnikelo etempeleni. (Luka 21:1-4) Yeke nanyana ngubani, qobe ‘angazibekela imali ngeqadi’ bona anikele ‘ngehliziyo ekhululekileko.’1 Korinte 16:2; 2 Korinte 9:7.

Siyaqiniseka bona uJehova uzokuragela phambili aphehla iinhliziyo zalabo abafuna ‘ukumdumisa ngezinto zabo ezidurako’ ekusekeleni umsebenzi woMbuso ukwenzela bona intando yakhe izaliseke.Iziyema 3:9.

  • Khuyini okwenza ihlangano yethu ihluke kwamanye amasondo?

  • Zisetjenziswa njani immali ezinikelweko?