Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?

 Isifundo 8

Kubayini Simbatha Kuhle Nesiya Emihlanganweni?

Kubayini Simbatha Kuhle Nesiya Emihlanganweni?

E-Iceland

EMexico

EGuinea-Bissau

EPhilippines

Uyilemukile na, indlela aboFakazi BakaJehova abambatha kuhle ngayo nabaya emihlanganweni yebandla encwadini le? Kubayini sikutjheja kangaka ukumbatha kwethu nokuzilungisa?

Sihlonipha uZimethu. Kuliqiniso bona uZimu akaqali ingaphandle lomuntu. (1 Samuweli 16:7) Ngalokho, nesihlanganako bona sikhulekele, iinhliziyo zethu ezinethabo zifisa ukutjengisa ihlonipho kokubili ngaye nangalabo esikhulekela nabo. Nengabe bekutlhogeka bona sijame hlanu komahluleli ekhotho, akunakuzaza bona besizoyitjheja indlela esiqaleka ngayo ukuthi itjengisa ihlonipho na. Ngendlela efanako, indlela esiqaleka ngayo ngaphandle itjengisa ihlonipho esinayo ‘ngomahluleli wephasi loke,’ uJehova uZimu, nangendawo esimkhulekela kiyo.Genesisi 18:25.

Sitjengisa iinkambisolawulo esiphila ngazo. IBhayibhili ikhuthaza amaKrestu bona ambathe izembatho ‘ezihloniphekako ezizawenza azothe’ njengalabo “abalotjha uZimu.” (1 Thimothi 2:9, 10) Ukumbatha “ngesizotha” kutjho ukungambathi izambatho ezingakudosela amehlo ngokubukisa, ezivusa imizwa namtjhana eziveza umzimba. Godu “ukuba nehlonipho” kusisiza bona sikhethe nekuziwa ezambathweni zobudlapha namkha ezeqisako. Nokho, ikambisolawulo le ayisivimbi nekuziwa elungelweni lokuzikhethela. Nangaphandle kokukhuluma, ukuqaleka kwethu okuhle ‘kungahlobisa ifundiso yoMphulusi wethu, kudumise noZimu.’ (Titosi 2:10, NW; 1 Pitrosi 2:12) Ngokumbatha kuhle kwethu nesiya emihlanganweni yebandla, siba nomthelela endleleni abanye abakuqala ngayo ukukhulekela kwethu uJehova.

Nokho, izembatho zakho azingakwenzi bona usabe ukuza eWolweni LoMbuso. Akutlhogeki bona sibe nezembatho ezidurako namkha ezidumile bona sibe babantu abafanelekako, abahlanzekile nabasibonelo.

  • Iqakatheke kangangani indlela esimbatha ngayo nesikhulekela uZimu?

  • Ngiziphi iinkambisolawulo ezinqophisa ukukhetha kwethu endleleni esimbatha besizilungise ngayo?