Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 6

Kusizuzisa Njani Ukuhlangana Ndawonye NamaKrestu Esikunye Nawo?

Kusizuzisa Njani Ukuhlangana Ndawonye NamaKrestu Esikunye Nawo?

EMadagascar

ENorway

ELebanon

E-Italy

Ngitjho nanyana kungabizela bona sikhambe emahlathini namkha siqalane nobujamo obumbi bezulu, sihlanganyela qobe emihlanganweni yethu yobuKrestu. Naphezu kweentjhijilo zepilo nokudinwa ngemva kokusebenza, kubayini aboFakazi BakaJehova benza umzamo wokuzihlanganisa nabakholwa nabo?

Kuzuzisa ipilo yethu. UPowula wathi, “asitjhejaneni” akhuluma ngalabo esizihlanganisa nabo eemhlanganweni yebandla. (Hebheru 10:24) Lokhu kutjho bona “sicabanga ngokudephileko,” okutjho ukwazana. Ngalokho amezwi kaPowula asikhuthaza bona sikhathalele abanye. Ngokwazi eminye iimndeni yamaKrestu, sifumana bona abanye baqalana ngokuphumelelako neentjhitjhilo ezifanako nezethu begodu bangasisiza nathi siphumelele.

Kuqinisa ubuhlobo bethu bobungani. Emihlanganweni, sibuthana ndawonye, ingasi nabangani, kodwana nesiqhema sabangani. Kezinye iinkhathi, sibanesikhathi sindawonye kwezokuzithabisa ezikarisako. Kuzuzisa ngani ukuzihlanganisokhu? Sifunda ukwamukela omunye nomunye khudlwana, begodu lokho kuqinisa ithando lethu. Ngalokho, nengabe abangani bethu baqalana neemraro, siyabasiza ngombana ubungani obuqinileko busuke sebakhekile. (Iziyema 17:17) Ngokuzihlanganisa nabo boke emhlanganweni yebandla, sitjengisa bona “sisizana ngomoya munye.”1 Korinte 12:25, 26.

Sikukhuthaza bona ukhethe abangani abenza intando kaZimu. Abangani abanjalo uzobafumana kiboFakazi BakaJehova. Sibawa ungavumeli litho bona likuliye ekuzihlanganiseni nathi.

  • Kubayini kusizuzisa ukubuthana ndawonye emihlanganweni?

  • Ungathanda ukujwayelana nini nebandla lethu?