Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 4

Kubayini Sakhipha I-New World Translation?

Kubayini Sakhipha I-New World Translation?

ECongo (Kinshasa)

ERwanda

Isiqetjhana se-Symmachus esimumethe ibizo lakaZimu kumaRhubo 69:31, sangekhulu lesithathu namkha lesine C.E.

Sekumatjhumi weminyaka, aboFakazi BakaJehova basebenzisa amaBhayibhili ahlukahlukeneko. Kodwana sabona itlhogeko yokukhipha itjhugululo etja yeBhayibhili ezokufundeka lula nezokusiza abantu bafunde “ilwazi elinembileko leqiniso,” okuyintando kaZimu ngabo boke. (1 KuThimothi 2:3, 4, NW.) Yeke, ngo-1950, sathoma ukugadangisa iingcenye zeBhayibhili, i-New World Translation ngelimi lanamhlanjesi. IBhayibhili le itjhugululelwe eenlimini ezingaphezu kwe-100, ngokuthembeka nangokunembileko.

Bekutlhogeka iBhayibhili ezwisiseka bulula. ­Njengombana isikhathi sikhamba, iinlimi ziyatjhentjha begodu neemBhayibhili ezinengi ezitjhugululiweko zimumethe amagama abudisi nangasasetjenziswa, okwenza bona kube budisi ukuwazwisisa. Godu, kwafunyanwa neminengi yemitlolo yesandla yekadeni enembileko, efana khulu neyekuthomeni, okwaphumela elwazini elingcono leMitlolo yesiHebheru, isi-Aramu nesiGirigi.

Bekutlhogeka itjhugululo evumelana neLizwi lakaZimu. Kunokobana bafakelele imibono yabo elizwini eliphefumulelweko, abatjhugululi beBhayibhili kufuze bathembeke kilokho abakutjhugululako. Nokho, kwamanengi wamaBhayibhili, ibizo lakaZimu, uJehova, alisetjenziswa eMitlolweni eCwengileko.

Bekutlhogeka iBhayibhili ezokuletha idumo kuMitloli wayo. (2 Samuweli 23:2) Ku-New World Translation, ibizo lakaJehova labuyiselwa endaweni yalo, okukulapho livela khona iinkhathi ezingaba zi-7 000, eBhayibhilini yekadeni ebeyitlolwe ngesandla, njengombana kutjengiswe ngenzasi. (IRhalani 83:18) Njengombana iBhayibhili le imphumela weminyaka eminengi yokurhubhulula ngokuzimisela, kuyathabisa ukuyifunda ngombana iwudlulisela kuhle umcabango kaZimu. Kungakhathaliseki bona une-New World Translation ngelimi lakho namtjhana awa, sikukhuthaza bona ukwenze umukghwa waqobe langa ukufunda iLizwi lakaJehova.Joshuwa 1:8; IRhalani 1:2, 3.

  • Kubayini saqunta bona kube netjhugululo etja yeBhayibhili?

  • Khuyini okufuze kwenziwe ngilabo abakhanuka ukwazi intando kaZimu?