Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 13

Liyini Iphayona?

Liyini Iphayona?

ECanada

Emzini ngomuzi

Isifundo seBhayibheli

Isifundo somuntu mathupha

Ibizo elithi “phayona” kanengi liqalisele kilabo abavula amsimu amatjha begodu babekele nabanye isibonelo sokulingiswa. UJesu bekakhonza njengephayona, wathunyelwa ephasini bona azokwenza ikonzo enikela ukuphila, asivulele nendlela eyisa ekusindisweni. (Matewu 20:28) Namhlanjesi abalandeli bakhe bayamlingisa ngokobana basenzise isikhathi sabo esinengi ekonzweni ngendlela abangakghona ngayo bona benze ‘abafundi.’ (Matewu 28:19, 20) Abanye bakghone ukungenela ikonzo yesikhathi esizeleko esiyibiza ngokuthi yikonzo yokuphayona.

Iphayona mtjhumayeli wesikhathi esizeleko. Boke aboFakazi BakaJehova barhuweleli beendaba ezihle. Ngalokho, abanye bahlela ukuphila kwabo bona bakhonze njengamaphayona wesikhathi esizeleko, basebenza ama-iri ama-70 qobe nyanga batjhumayela. Nebazakwenza lokhu, abanengi bakhetha ukunciphisa isikhathi abasisebenza emesebenzini wokuziphilisa. Abanye babo bakhonza njengamaphayona akhethekileko eendaweni lapho kunetlhogeko khona yokutjhumayela ngoMbuso, basebenza ama-iri ali-130 namtjhana ngaphezulu qobe nyanga. Amaphayona athabela ukuphila okulula, anethemba lokobana uJehova uzokutlhogomela iintlhogo zawo zokuphila. (Matewu 6:31-33; 1 Thimothi 6:6-8) Labo abangeze bakwazi ukuphayona isikhathi esizeleko, bangakhonza njengamaphayona wesigiyani nebakghonako, bandise umsebenzi wabo wokutjhumayela ube ma-iri ama-30 ukuya kwama-50 ngenyanga.

Iphayona litjhukunyiswa lithando ngoJehova nangabantu. NjengoJesu, siyabutjheja ubujamo obungokomoya abantu abanengi abazifumana bakibo namhlanjesi. (Markosi 6:34) Kodwana kukhona esingabasiza ngakho esikhathinesi, sibanikele ithemba ngengomuso. Ithando ngabomakhelwana litjhukumisela iphayona bona linikele ngesikhathi namandla walo bona lisize abanye ngokomoya. (Matewu 22:39; 1 Tesalonika 2:8) Ngokujayelekileko, ikholo lakhe liyaqina, utjhidela khulu kuZimu, begodu ufumana ithabo elingeziweko.IZenzo 20:35.

  • Ungalihlathulula njani iphayona?

  • Khuyini eyatjhukumisela abanye bona babe maphayona wesikhathi esizeleko?