Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 10

Khuyini Ukukhulekela Komndeni?

Khuyini Ukukhulekela Komndeni?

ESouth Korea

EBrazil

E-Australia

EGuinea

Kusukela ngekhulu lokuthoma, uJehova bekafuna bona umndeni ngamunye ube nesikhathi ndawonye, ukhulise ubuhlobo obuqinileko naye begodu uqinise nobuhlobo bawo. (Duteronomi 6:6, 7) Kungebangelo aboFakazi BakaJehova babekela eqadi isikhathi sokuba nokukhulekela komndeni evekeni—bakhulumisane bazigedlile ngezinto ezingokomoya ngokuya ngeentlhogo zabo. Nanyana uhlala wedwa, isikhathi esinjalo singasetjenziswa kuhle noZimu ngokuba nesifundo seBhayibhili somuntu mathupha salakho okukhethako.

Sikhathi sokutjhidela kuJehova. “Tjhidelani kuZimu, naye uzatjhidela kini.” ( Jakobosi 4:8) Simazi ngcono uJehova ngokufunda ngobuntu bakhe nangendlela enza ngayo izinto emakhasini weLizwi lakhe elitloliweko. Indlela elula yokuthoma ukukhulekela komndeni kwakho kusebenzisa isikhathi nifunda iBhayibhili ndawonye ngokuzwakalako, mhlamunye nilandele irhelo laqobe veke leSikolo Sekonzo Sezulwini. Ilungu ngalinye lomndeni lingabelwa ukufunda ingcenye ethileko, ngemva kwalokho woke umndeni ungacoca ngalokho okufundwe eMitlolweni.

Sikhathi sokutjhidelana kwamalungu womndeni. Amadoda nabafazi, kubandakanye nababelethi nabantwana, bakhulisa ubuhlobo bomunye nomunye lokha nabafunda iBhayibhili njengomndeni. Kufuze kube sikhathi esithabisako esinokuthula, isikhathi woke umndeni osiqale ngabovu. Kuye ngeminyaka yabantwana babo, ababelethi bangakhetha isihloko esithileko bakhulumisane ngaso, mhlamunye ngokusebenzisa iinthombe ezisuselwe ku-Sithalasokulinda ne-Phaphama! Kungakhulunywa ngemiraro abantwana bakho abahlangabezana nayo esikolweni nangendlela abangayirarulula ngayo. Ningathabela ukuprakthiza iingoma ezizokuvunywa ngeveke leyo emihlanganweni yebandla begodu nithabele nokuselwako ndawonye ngemva kokukhulekela komndeni.

Isikhathi enisisebenzisa ndawonye qobe veke nikhulekela uJehova sizokusiza woke umndeni ufumane ithabo eLizwini lakaZimu, begodu uZimu uzowubusisa ngomzamo owenzako.IRhalani 1:1-3.

  • Kubayini sibekela eqadi isikhathi sokukhulekela komndeni?

  • Ababelethi bangakwenza njani lokhu bona kuthatjelwe ngiwo woke umuntu emndenini?