Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 28

Khuyini Esingakufumana Ku-Web Site Yethu?

Khuyini Esingakufumana Ku-Web Site Yethu?

France

Poland

ERussia

UJesu watjela abalandeli bakhe: “Umkhanyo wenu kufanele ukhanye phambi kwabantu, khona bazabona izinto ezihle enizenzako badumise uBaba wenu osezulwini.” (Matewu 5:16) Yeke, siyisebenzisa ngokunenzuzo itheknoloji yanamhlanjesi, kuhlanganise ne-Internet. I-Web Site yethu, www.jw.org, siphande senzinzolwazi esisemthethweni esimthombo wemininingwana yeenkolelo nemisebenzi yaboFakazi BakaJehova. Imumetheni?

Iimpendulo eziseBhayibhilini zeembuzo evame ukubuzwa. Ungafumana iimpendulo zeminye yeembuzo eqakathekileko abantu abakhe bazibuza yona. Esithandathu yayo, iphendulwa ephetjhaneni elithi, Ungathabela Ukulazi Iqiniso? ongalifumana esiphandenesi ngamalimi angaba ma-400. Godu ungafumana ne-New World Translation ngesibalo esithileko samalimi kunye nezinye ezinengi iincwadi zokufunda iBhayibhili, kuhlanganise nethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? kunye nezamuva ISithalasokulinda ne-Phaphama! Ezinengi zeencwadezi ungakghona ukuzifunda nokuzilalela ku-Internet namkha uzidawnlowde ngehlobo elilalelwako, le-PDF, ne-EPUB. Ungakghona nokugadangisa amakhasi ambalwa ongawahlanganyela nomuntu onekareko ngelimi lakhe! Iincwadi ezibukelwako zelimi lezandla nazo zifumaneka ngamanengi wamalimi lawo. Ungakghona nokudawnlowda amadrama weBhayibhili afundwako, amadrama asekelwe eBhayibhilini, kunye nomvumo omnandi ongathabela ukuwulalela ngesikhathi sakho.

Imininingwana enembileko ngaboFakazi BakaJehova. Okhunye ongakufumana, mavidiyo amafitjhani neendaba zomsebenzi wephasi loke, izinto ezithinta aboFakazi BakaJehova, kunye nemizamo yethuthuko abayenzako. Ungafumana nezaziso zemihlangano yesigodi kunye nemininingwana yokuthinta ama-ofisi wegatja.

Ngokwenza lokhu, sikhanyisa umkhanyo weqiniso ngitjho neendaweni ezizikhethe zodwa zephasi. Kuzuza abantu bazo zoke iinarhakazi kuhlanganise ne-Antarctica. “Sithandazela, bona umlayezo weKosi wande msinyana” ephasini loke malungana nokuphazimulisa uZimu.2 Tesalonika 3:1.

  • Isiphande esithi, www.jw.org/nr sibasiza njani abantu abanengi bafumane iqiniso leBhayibhili?

  • Khuyini ongathabela ukukubona ku-Web site yethu?