Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 21

Yini IBethel?

Yini IBethel?

UmNyango wezobuKghwari,e-U.S.A.

EGermany

EKenya

EColombia

Ibizo lesiHebheru elithi, Bethel litjho “Indlu kaZimu.” (Genesisi 28:17, 19) Ibizweli lizifanelekela kuhle izakhiwo zaboFakazi BakaJehova ezisetjenziselwa ukunqophisa nokusekela umsebenzi wokutjhumayela ephasini zombelele. ISihlopha Esibusako sikhonza emzimkhulu wephasini loke eNew York, e-U.S.A., begodu lapho sinqophisa umsebenzi owenziwa ema-ofisini wegatja eenarheni ezinengi. Njengesiqhema, labo abakhonza endawenezi babizwa bona mndeni weBethel. Njengomndeni, bahlala begodu basebenza ndawonye, bathabela ukudla ndawonye, begodu bafunda iBhayibhili ndawonye ngobunye.IRhalani 133:1.

Labo abasebenza eBethel banomoya wokuzidela. Kwenye nenye iBethel, kunamadoda nabafazi abamaKrestu abazinikelele ukwenza intando kaZimu begodu bathuthukisa iinkareko zoMbuso isikhathi esizeleko. (Matewu 6:33) Boke bathola indawo yokuhlala nokudla nemadlana ebasiza bona baqalane neendleko zabo zokuphila. Woke umuntu eBethel ufumana isabelo, kungaba se-ofisini, ngekhwitjhini, namkha ngelawini lokudlela. Abanye basebenza emnyangweni wokugadangisa abomagazini namkha iincwadi, ukuhlwengisa, endaweni yokuhlanza izambatho, ukulungisa, namkha benze ezinye izinto.

Yindawo emajadujadu esekela umsebenzi wokutjhumayela ngoMbuso. Umnqopho wawo woke amaBethel kukwenza iqiniso leBhayibhili lifumaneke ebantwini abanengi ngendlela okungakghoneka ngayo. Incwajana le isibonelo salokho. Yatlolwa ngaphasi kokunqophisa kweSihlopha Esibusako, yathunyelwa iinqhema ezinengi zokutjhugulula ephasini loke nge-elekthroniki, yagadangiswa ngobunengi emaBethel wokugadangisa, bese yathunyelwa emabandleni angaphezu kwe-100 000. Hlangana nayo yoke ikambiso le, iimndeni yeBethel inikela isizo eliqakathekileko emsebenzini orhaba ukuyidlula yoke—wokutjhumayela iindaba ezimnandi.Markosi 13:10.

  • Bobani abakhonza eBethel, begodu ngiliphi ilungiselelo abenzelwa lona?

  • Ngimuphi umsebenzi orhabako osekelwa ngiwo woke amaBethel?