Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 7

Injani Imihlangano Yethu?

Injani Imihlangano Yethu?

ENew Zealand

EJapan

E-Uganda

ELithuania

Imihlangano yamaKrestu yekhulu lokuthoma ngokuyihloko beyibandakanya iingoma, imithandazo, ukufunda, nokukhulumisana ngeMtlolo—kanti bekunganamasiko alandelwako. (1 Korinte 14:26) Ungalindela okufanako nemhlanganweni yethu.

Ifundo yakhona idzimelele eBhayibhilini begodu iyasebenza. Ngepela veke, ibandla ngalinye liyahlangana bona lizokulalela ikulumo yeBhayibhili yemizuzu ema-30, yokobana emaphilwenethu iMtlolo ihlobana njani nesikhathi esiphila kiso. Soke sikhuthazwa bona silandelele emaBhayibhilenethu. Ngemva kwekulumo, kune-Sifundo ‘Se-Sithalasokulinda’ okukulapho amalungu webandla aba nengcenye yokunikela iimpendulo ezisekelwe e-Sithalenisokulinda. Ikulumiswano le isisiza bona sisebenzise iinkambisolawulo zeBhayibhili emaphilwenethu. Umagazini ofanako lo usetjenziswa nakwamanye amabandla angaphezu kwe-100 000 ephasini mazombe.

Sisizwa bona sithuthukise amakghono wethu. Godu sihlangana ndawonye ntambama phakathi neveke bona sibe neemhlangano emithathu. Ngemizuzu yokuthoma ema-30 kune-Sifundo SeBhayibhili Sebandla, okuyingcenye yemibuzo neemphendulo ethuthukisa ilwazi lethu lokuzwisisa iinkambisolawulo zeMitlolo nesiporofido seBhayibhili. Bese ngemizuzu ema-30 kuba Sikolo Sekonzo Sezulwini esithoma ngekulumiswano yamaphuzu weBhayibhili ibandla eliwalungiselele kusese ngaphambili. Abafundi abanengcenye esikolwenesi babeka iinkulumo ezifitjhani. Umragi wesikolo uzokunikela iseluleko ukwenzela bona asisize sithuthukise amakghono wethu wokufunda nokukhuluma. (1 Thimothi 4:13) Emaswapheleni, ngemizuzu ema-30 kuba Mhlangano Wekonzo, oba neenkulumo, iimboniso, nemikhulumiswano begodu sifunda nendlela yokufundisa abanye ngeBhayibhili.

Newuhlanganyela iimhlangano yethu, akunakuzaza bona uzokuthatjiswa yizinga lefundo yeBhayibhili ozoyifumana.Isaya 54:13.

  • Khuyini esingalindela ukukuzwa emihlanganweni yaboFakazi BakaJehova?

  • Ngiyiphi imihlangano yepela veke ongathabela ukuhlanganyela kiyo?