Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 9

Ngiyiphi Indlela Engcono Khulu Yokulungiselela Imihlangano?

Ngiyiphi Indlela Engcono Khulu Yokulungiselela Imihlangano?

ECambodia

E-Ukraine

Nengabe ufunda iBhayibhili nomunye waboFakazi BakaJehova, pheze ulinga ukulungiselela enizokufunda ngaphambi kwesinye nesinye isifundo. Bona uzuze ngokungeziweko, kuhle bona wenze ngendlela efanako ngaphambi kobana uye emihlanganweni yebandla. Singaba nemiphumela emihle nesihlala sikwenza lokhu.

Hlela bona uzokutaditjha nini begodu kuphi. Kunini lapho ungacabangisisa khona? Kusekuseni khulu, ngaphambi kobana uye emsebenzini, namkha ebusuku, ngemva kobana abantwana sele balele? Nanyana ungeze wafunda isikhathi eside, qunta bona sikhathi esingangani ozosibekela eqadi, begodu linga bona kungabi nezinto ezizokuthikazisa. Funa indawo ethulileko, ususe zoke iinthikaziso ngokucima umrhatjho, umabonakude, nofunjathwako. Ukuthandaza ngaphambi kobana ufunde kungakusiza wehlise ukutshwenyeka ngezinto zelanga ukwenzela bona ukwazi ukucabangisisa ngeLizwi lakaZimu.Filipi 4:6, 7.

Thalela, begodu ukulungele ukuhlanganyela. Thoma ngokuzwisisa indaba yoke yesihloko. Cabanga ngesihloko sendaba namkha isahluko, ucabange nangendlela isihlokwana esihlobana ngayo nesihloko, begodu uhlolisise esinye nesinye isithombe neembuzo etjengisa amaphuzu aqakathekileko. Ngemva kwalokho funda isigaba ngasinye, bese ufuna iimpendulo zeembuzo. Funda imitlolo ekhonjiweko, ucabange nangokuthi ihlobana njani nendaba le. (IZenzo 17:11) Nasele ufumene iimpendulo, thalela amaphuzu ambalwa aqakathekileko namtjhana ingcenye ethileko esigabeni ezokukhumbuza iimpendulo. Eemhlanganweni, ungaphakamisa isandla sakho newufunako unikele ngependulo erhunyeziweko ngamezwakho.

Ngokuhlolisisa iingcenye ezihlukahlukeneko ekukhulunywa ngazo qobe veke emihlanganweni yebandla, uzokungezelela ilwazi “esilulwini serhwebo” sakho selwazi leBhayibhili.Matewu 13:51, 52NW.

  • Ngiyiphi indlela ongayisebenzisa ukulungiselela imihlangano yebandla?

  • Ungazilungiselela njani bona uhlanganyelele ngeempendulo emihlanganweni yebandla?