Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 23

Zitlolwa Bezitjhugululwe Njani Iincwadi Zethu?

Zitlolwa Bezitjhugululwe Njani Iincwadi Zethu?

UmNyango wokuTlola, e-U.S.A.

ESouth Korea

E-Armenia

EBurundi

ESri Lanka

Bona senze koke esingakwenza ngokutjhumayela “iindaba ezihle” kizo zoke iintjhaba, nemindeni, neenlimi, namakoro,” sikhiqiza iincwadi ngeenlimi ezingaphezu kwa-600. (ISambulo 14:6) Sikghona njani ukufikelela umsebenzi ositjhitjhilo lo? Lokho sikwenza ngesizo lomsebenzi wephasi mazombe wokutlola izinto nangabatjhugululi abangaphezu kwee-3 000–ababoFakazi BakaJehova.

Kulungiselwa isihloko samambala sesiNgisi. ISihlopha Esibusako sinqophisa umsebenzi woMnyango Wokutlola emzimkhulu wephasi loke. Umyango lo unqophisa izabelo zalabo abatlolako abakhonza emzimkhulu wephasi loke nakwamanye ama-ofisi wegatja. Ukuba nabantu abatlolako abanengi kusisiza bona sikghone ukutlola iindaba ezithinta abantu bazo zoke iinhlanga namasiko ngendlela efaneleko, ukwenzela bona iincwadi zethu zamukeleke ebantwini bazo zoke iihlanga.

Iindabezo zithunyelwa kubatjhugululi. Ngemva kobana ingcenye ethileko yendaba seyitloliwe bekwavunyelwana ngayo, ithunyelwa nge-elekthroniki eenqhemeni zabatjhugululi ephasini mazombe, ezitjhugulula, zihlahlube bezifundisise indaba leyo. Balinga ukukhetha “amezwi wamambala aliqiniso” azokuvumelana kuhle nawo woke umongo osesiNgisini nawutjhugululwela elimini elisetjenziswako.UMtjhumayeli 12:10.

Amakhomphyutha enza umsebenzi ube bulula. Ikhomphyutha angekhe yajamisela abatloli nabatjhugululi abababantu. Nokho, umsebenzi wabo ungaba bulula ngokusebenzisa iinhlathululi mezwi ze-elekthroniki, amahlelo wekhomphyutha, kunye neensetjenziswa zokurhubhulula. AboFakazi BakaJehova bahlela i-Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS) okusisetjenziswa sekhomphyutha esikwazi ukumumatha amagama amanengi ngamakhulu weenlimi, begodu lokho kungenziwa kukhambisana neenthombe, emaswapheleni bese kuyagadangiswa.

Kubayini sizikhandla kangaka, kukulapho ezinye iinlimi zikhulunywa babantu abambalwa kwaphela? Kungebanga lokuthi kuyintando kaJehova “othanda bona boke abantu baphuluswe balazi iqiniso.”1 KuThimothi 2:3, 4.

  • Zitlolwa njani iincwadi zethu?

  • Kubayini iincwadi zethu zitjhugululelwa eenlimini ezinengi kangaka?