Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 16

Ngiyiphi Indima Edlalwa Ziinceku Ezikhonzako?

Ngiyiphi Indima Edlalwa Ziinceku Ezikhonzako?

EMyanmar

Ukubeka iinkulumo

Isiqhema sekonzo

Ukutlhogomela iWolo lomBuso

IBhayibhili ihlathulula iinqhema eembili zamadoda amaKrestu atjheja imithwalo yefanelo yebandla—“ababonisi neenceku ezikhonzako.” (Filipi 1:1, NW) Ngokujayelekileko, kunabadala neenceku ezikhonzako ezimbalwa abakhonza ebandleni ngalinye. Ngimiphi imisebenzi esizuzisako eyenziwa ziinceku ezikhonzako?

Zisiza isihlopha sabadala. Iinceku ezikhonzako zimadoda angokomoya, ziyathembeka, zizimisele, kungakhathaliseki bona zisesezitjha namkha sezikhulile. Zitjheja umsebenzi wangamalanga oqakathekileko wokuhlela izinto, kunye nemisebenzi yezandla okufuze itlhogonyelwe ebandleni. Lokhu kusiza abadala babe nesikhathi esaneleko sokutjheja umsebenzi wokufundisa nemithwalo yokwelusa.

Zinikela isizo elisebenzako. Ezinye iinceku ezikhonzako zabelwa bona zibebalindi njengokwamukela boke abeza emihlanganweni yebandla. Ezinye zingatjheja amathulusi womdumo (sound), ukwabiwa kweencwadi, iimali zebandla, nokwabiwa kweendawo amalunga webandla afakaza kizo. Ziyasiza nekutlhogomeleni iWolo LoMbuso. Abadala bangazibawa bona zisize esele bakhulile. Iinceku ezikhonzako zizimisele ukwenza nanyana ngisiphi isabelo ezinikelwa sona, begodu ibandla liyazihlonipha ngomsebenzi obudisi eziwenzako nangokuba nomoya wokuzinikela.1 Thimothi 3:13.

Zibeka isibonelo njengamadoda amaKrestu. Iinceku ezikhonzako zikhethwa ngokuba neemfanelo ezihle ezingokomoya. Nazibeka iinkulumo ebandleni, ziqinisa ikholo lethu. Ngokubeka isibonelo esihle emsebenzini wokutjhumayela, zisisiza sitjhiseke. Ngokubambisana kuhle nesihlopha sabadala, zithuthukisa ithabo nebumbano. (Efesu 4:16) Ngokukhamba kwesikhathi nazo zingakufanelekela ukukhonza njengabadala.

  • Zimadoda anjani iinceku ezikhonzako?

  • Iinceku ezikhonzako zilisiza njani ibandla bona lisebenze kuhle?