Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 22

Kwenziwani E-Ofisini Legatja?

Kwenziwani E-Ofisini Legatja?

ESolomon Islands

ECanada

ESewula Afrika

Amalunga womndeni weBethel asebenza eemnyangweni ehlukahlukeneko, atlhogomela umsebenzi wokutjhumayela enarheni yinye namkha ezimbalwa. Angasebenza njengesiqhema esitjhugululako, ukugadangisa iincwadi, indawo ekubekwa kiyo iincwadi, ukurekhoda ama-CD nama-Video namtjhana ukutlhogomela ezinye izinto zendawo.

IKomidi Yegatja yongamela umsebenzi. ISihlopha Esibusako sikutjhiyela eKomidini Yegatja ukutjhejwa kwe-ofisi legatja ngalinye, okuyikomidi eyakhiwa badala abafanelekako abathathu namkha ngaphezulu. Ikomidi le iragela phambili ngobikela iSihlopha Esibusako ngetuthuko yomsebenzi owenziwa enarheni ngayinye ngaphasi kwegunya lekomidi neemraro engavela. Iimbiko enjalo isiza iSihlopha Esibusako siqunte bona ngiyiphi indaba okufuze icatjangelwe eencwadini ezilandelako, emihlanganweni yebandla nemihlanganweni yesifunda. Abajameli beSihlopha Esibusako babizwa bona babonisi bamagatja abathunyelwa bona bavakatjhele amagatja qobe begodu banikele amaKomidi wamaGatja isinqophiso ekutjhejeni izabelo zawo. (Iziyema 11:14) Kuba nomhlangano okhethekileko onekulumo ebekwa mbonisi wamagatja bona akhuthaze abahlala esimini yegatja.

Kunikelwa isizo emabandleni wendawo. Abazalwana abanemithwalo yefanelo e-ofisini legatja baphasisa ukuhlelwa kamabandla amatjha nekambiso yokubeka abadala neenceku ezikhonzako. Abazalwanaba banqophisa nomsebenzi wamaphayona, iinthunywa zevangeli, nababonisi besigodi abakhonza esimini yegatja. Bahlela imihlangano yesifunda neyesigodi, banqophisa ukwakhiwa kwamaWolo woMbuso amatjha, begodu bayaqiniseka bona iincwadi zithunyelwa emabandleni bona kutjhejwe iintlhogo zawo. Woke umsebenzi owenziwa e-ofisini legatja unesandla ekuhlelekeni komsebenzi wokutjhumayela.1 Korinte 14:33, 40.

  • AmaKomidi wamaGatja asisiza njani iSihlopha Esibusako?

  • Ngimiphi imithwalo etjhejwa e-ofisini legatja?