Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 25

Kubayini Kwakhiwa AmaWolo WomBuso Begodu Akhiwa Njani?

Kubayini Kwakhiwa AmaWolo WomBuso Begodu Akhiwa Njani?

EBolivia

ENigeria, phambilini namuva nje

ETahiti

Njengombana ibizo elithi iWolo LoMbuso lizitjho, yindawo lapho kukhulunywa ngeemfundiso zeBhayibhili ezimalungana noMbuso kaZimu—okusihloko sekonzo kaJesu.Luka 8:1.

Ziindawo zokukhulekela kweqiniso emphakathini. Eendaweni ezinjalo, ukutjhunyayelwa kweendaba ezimnandi zoMbuso kukhamba phambili. (Matewu 24:14) AmaWolo woMbuso ayahluka ngobukhulu nangendlela akheke ngayo, kodwana woke asebujamweni obuhle, amanye akheke ngendlela yokobana kuhlanganyele amabandla angaphezu kwelilodwa. Eemnyakeni yamuva, sekwakhiwe iinkulungwana zamaWolo woMbuso amatjha (isilinganiso esingaba ngesamaWolo amahlanu ngelanga) ukwenzela bona kube netuthuko emabandleni wethu. Lokhu kukghoneka njani?Matewu 19:26.

Akhiwa ngeminikelo eyenziwa ebandleni. EWolweni LoMbuso ngalinye, kunelinye godu ibhoksi Lomnikelo Wokwakhiwa Kwamanye AmaWolo WoMbuso. Iminikelo le ithunyelwa e-ofisini legatja bona ikwazi ukusiza amabandla atlhoga ukwakha namkha ukuvuselela iWolo LoMbuso.

Akhiwa ziinsebenzi ezingabhadelwa zokuzithandela ezivela eendaweni ezihlukhahlukeneko. Eenarheni ezinengi, kuhlelwe Iinqhema Ezakha AmaWolo WoMbuso. Iinqhema zokwakha zamavolontiya, zisuka kwelinye ibandla ziye kwelinye ibandla enarheni, ngitjho neendaweni ezibomakhelwana, bona zidose phambili ekwenzeni umsebenzi nokubandula abazalwana bendawo ngomsebenzi loyo. Kwezinye iinarha, kukhethwa IKomidi Yokwakha Yesifunda bona itjheje isakhiwo begodu ivuselele amaWolo woMbuso eyabelwe wona. Abadala abanokuhlangabezanwe nakho kokwakha basiza amabandla kiyo yoke ikambiso yokwakha, nabakhi abanamakghono bavolontiya ngamakghono wabo. Kwenye nenye indawo okwakhelwa kiyo, amalungu webandla lendawo aneensebenzi zokuzithandela ezinengi. Umoya kaJehova kunye nokuzinikela kwabantu bakhe ngomphefumulo woke kwenza lokhu kughonakale.IRhalani 127:1; Kholose 3:23.

  • Kubayini indawo yethu yokukhulukela ibizwa bona yiWolo LoMbuso?

  • Kwenzeka njani bona kwakhiwe amaWolo woMbuso ephasini loke?