Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 1

Babantu Abanjani AboFakazi BakaJehova?

Babantu Abanjani AboFakazi BakaJehova?

EDenmark

ETaiwan

EVenezuela

E-India

Bangaki aboFakazi BakaJehova obaziko? Abanye bethu kungenzeka bomakhekhelwana bakho, abantu osebenza nabo, namkha ofunda nabo. Namtjhana kungenzeka khesacoca nawe ngeBhayibhili. Kuhle kuhle sibobani, begodu kubayini sikhuluma nabantu ngeBhayibhili?

Sibabantu abajayelekileko. Sivela eendaweni nemiphakathini engafani. Abanye bethu khebaba semasondweni ahlukahlukeneko, kululapho abanye bangazange bakholelwe kuZimu. Nanyana kunjalo, ngaphambi kobana sibe boFakazi, sithethe isikhathi eside sihlolisisa lokho iBhayibhili ekufundisako. (IZenzo 17:11) Savumelana nalokho esikufundileko, ngemva kwalokho sathatha isiqunto sokukhulekela uJehova uZimu.

Siyazuza ngokufunda iBhayibhili. Njengabo boke abantu, kufuze siqalane nemiraro nokusilela kwethu. Ngokulinga ukusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibhili ekuphileni kwethu kwaqobe, sibone ituthuko ekulu ekuphileni kwethu okuyigugu. (IRhalani 128:1, 2) Leli ngelinye lamabanga asenza sabelane nabanye izinto ezihle esizifunde eBhayibhilini.

Siphila ngeenkambisolawulo zakaZimu. Njengombana zitjengiswe eBhayibhilini, iinkambisolawulwezo zisisiza bona sithuthukise ihlalakuhle nokuhlonipha abanye, kubandakanye nezinye iimfanelo ezinjengokuthembeka nokuba nomusa. Zidlala indima ekuthuthukeni kwamalunga wehlangano, godu zithuthukisa nobunye bomndeni nokuziphatha. Njengombana siqiniseka bona “uZimu uphatha boke abantu ngokulingana,” nathi siziqala njengamalunga angokomoya wobuzalwana bephasi loke begodu asibandlululani. Nanyana sibabantu abajayelekileko, godu sibuye sibe babantu abahluke khulu.IZenzo 4:13; 10:34, 35.

  • AboFakazi BakaJehova bafana ngani nabanye abantu?

  • Ngiliphi igugu aboFakazi abalifumana ngokufunda iBhayibhili?