Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 17

Ababonisi Abakhambako Basisiza Njani?

Ababonisi Abakhambako Basisiza Njani?

EMalawi

Service group

Isiqhema sekonzo

Umhlangano wabadala

IMitlolo yamaKrestu yesiGirigi kanengi ikhuluma ngoBhanabhasi nompostoli uPowula. Amadoda la bekakhonza njengababonisi abakhamba bavakatjhela amabandla wekadeni. Kubayini bebenza njalo? Bebatshwenyeka khulu ngehlalakuhle yabazalwana babo abangokomoya. UPowula wathi bekafuna ‘ukubuyela emva ayokuthekela abazalwana,’ athole bona bavuka njani. Bekakulungele ukukhamba amakhilomitha amanengi bona ayokuqinisa abanakwabo. (IZenzo 15:36) Namhlanjesi ababonisi abakhambako banesifiso esifanako.

Bayasikhuthaza. Umbonisi wesifunda ukweriyela amabandla angaba ma-20, uhlala isikhathi esingangeveke nebandla ngalinye, kabili ngomnyaka. Umbonisi wesigodi ukhambela iimfunda ezingaba litjhumi namkha ngaphezulu, ukweriyela amabandla begodu ukhonza njengosihlalo emhlanganweni wesifunda ngamunye, kanye ngomnyaka. Singazuza okunengi ebazalwanenaba abanokuhlangabezanwe nakho begodu nengabe batjhadile sizuze nebafazini babo. Bazimisele ukwazi abatjha nabadala, begodu bazimisele ukubanathi ekonzweni yesimini neemfundweni zethu zeBhayibhili. Ababonisaba benza ukukhambela kokwelusa nabadala, begodu bayasiqinisa, banikela iinkulumo ezikhuthazako emihlanganweni yesigodi neyesifunda.IZenzo 15:35.

Batjengisa ikareko kibo boke. Ababonisi abakhambako banetjisakalo khulu engokomoyeni lamabandla. Bahlangana nabadala neenceku ezikhonzako ukubuyekeza ituthuko eyenziweko begodu babanikele isizo elisebenzako ekutlhogomeleni imithwalo yabo. Basiza amaphayona aphumelele ekonzweni yawo, bathabela nokwazi abantu abatjha abazihlanganisa nathi nokuzwa bona ikhamba njani ituthuko yabo engokomoya. Omunye nomunye wabazalwanaba uzinikela ngokutjhaphulukileko njengalabo ‘esibambisene nabo emsebenzini lo.’ (2 Korinte 8:23) Kufuze silingise ikholo labo nokuzinikela kwabo kuZimu.Hebheru 13:7.

  • Kubayini ababonisi abakhambako bakweriyela amabandla?

  • Ungazuza njani ekukhanjelweni ngibo?